Resmi İlanlar

İLAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İ.K.N.: 2020/38285

İLAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İ.K.N.: 2020/38285

İLAN
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
İ.K.N.: 2020/38285

İşletmemiz ihtiyacı aşağıda etkili maddeleri, miktarları yazılı olan Zirai Ilaçlar satın alınacaktır.

PARTİ NO              İLACIN ETKİLİ MADDE ADI                                                       ALINACAK MİKTAR                   BİRİMİ

1                            600 gl/1Imidacloprid                                                                     23                                                Lt.
2                            İmazamox SL40 g/I                                                                       215                                                Lt.
3                            600 g/8l Aclonifien                                                                         55                                                Lt.
4                            200 g/I Diquat                                                                                 900                                                Lt.
5                            Malathion 650 g/I                                                                            520                                                Lt.
6                            Malathion 190 g/I                                                                            205                                                Lt.
7                             Thiacloprid SC 240 g/I                                                                  38                                                Lt.
8                           84 g/I Epoxconazole + 250 gl fenpropymorph SE                     1.045                                                Lt.
9                            Boscalid %25,2 + Pyraclostrobin %12,8                                   50                                                Kg.
10                          %20 Metalik Bakır                                                                        80                                                Kg.
11                          25 g/I Beta cyfluthrin                                                                    86                                                Lt.
12                         %50 Tebuconazole + %25 Trifloksystrobin                               30                                                Kg.
13                        200 g/l Carboxin + 200 gI Thiram                                                20                                                Kg.
14                        180 g Haloxyfob Methyl Ester                                                      265                                                Lt.
15                        360 g/I Glphosade-Asit                                                                720                                                Lt.
16                        240 g/I İsoxaflutele + 240 g/I Cyprosulfamide (Safaner)           11                                                Kg.

1-İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır. Teklif mektupları en geç 12/02/2020 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar İşletmemiz Genel Evrak Servisine verilecektir. Geciken teklifler dikkate alınmayacaktır. ihaleye ait zarflar aynı gün saat 14.00’de (AMASYA) Gökhöyük Tarım işletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açılacaktır.
2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,
d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu.
e) Bu Şartnamede belirlenen Geçici Teminat. İstekliler Teklif Tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. (ihaleye ait geçici teminatın nakit olması halinde işletmemizin T.C. Ziraat Bankası AMASYA Şubesindeki TR22 0001 0000 3005 9943 7852 24 İban nolu hesabına yatırılacak, makbuzu ihale komisyonuna ibraz edilecektir. Geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde geçerlilik süresi en az 12.06.2020 tarihine kadar olacaktır.)
f)Teklif edilen her bir zirai mücadele ilacı için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış “Zirai Mücadele İlaçları Ruhsatnamesi’nin ibraz edilmesi.
g) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış “Zirai Mücadele İlaçları iştigal izin Belgesi’nin” ibraz edilmesi.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
3.1-Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler: İsteklinin;
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini,
İhale Komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4-Konu ile ilgili Şartname işletmemizde, Karanfil Sok. No. 62 Bakanlıklar / ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda, tigem.gov.tr. mail adresinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını 200,00 TL karşılığında işletmemizden temin edebilirler.
4-Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. İlan Olunur.
(31.01.2020 YENİ EMEL 4)

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı