Gündem

İSLAM’I İNSANLARA ANLATMA VAZİFESİNDE EN GÜÇLÜ MEKAN, MESCİTTİR

Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası ve Mevlid-i Nebi Mesajı yayımladı.
l Müftü Durmuş AYVAZ,mesajında şunları belirt-ti; bu yıl tarihlerinin yakın ol-ması nedeniyle Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin bir-likte icra edileceğini belirtti.
Diyanet İşleri Başkanlığının “Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Ramazan Ayı” gibi vesilelerle, önemli konuları kamuoyunun gündemine taşıdığını hatırlatan İl Müftü AYVAZ bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası konusunun “Pey-gamberimiz, Cami ve İrşat” ola-rak belirlendiğini açıkladı.- Peygamberimizin mirası ve emaneti olan din hizmetini ve camilerimizi daha güçlü şekilde gündemimize alacağız.
Hafta münasebetiyle çok sayıda programlar düzenlene-ceğini söyleyen İl Müftüsü Durmuş AYVAZ “Yeni bir Mevlid gecesine yaklaşırken kainatın efendisi sevgili Peygamberimizi daha bir coşkuyla, heyecanla, muhabbet-le, şuurla, tefekkürle anma ve anlamanın gayreti içinde olacağız.
Buna vesile olacak programlar yapacağız. Diğer yandan ise onun bizlere mirası ve emaneti olan din hizmetini ve camilerimizi daha güçlü şekilde gündemimize alacağız. Camilerimizin işlevlerini gözden geçireceğiz ve camilerimize karşı sorumluluklarımızı yeniden hatırlayıp en güzel şekilde yerine getirmenin azmini kuşanacağız. Din-i Mübin-i İslam’a, milleti-mize, ümmete ve insanlığa hizmet etmeyi hayatın gayesi edinen hocalarımızı hatırlayacağız. Bir taraftan ‘hademe-i hayrat’ı hayır, minnet ve şükranla yâd ederken, diğer yandan daha iyi ve daha çok hizmet üretmenin yollarını arayacağız.” dedi.
– Peygamberimiz bütün Müslümanlar için en ideal örnektir
Peygamberlerin insanlığa rehber ve örnek olduklarını ifade eden İl Müftümüz Durmuş AYVAZ, şöyle konuştu: “İlahi çağrının son ve evrensel temsil-cisi Hz. Muhammet Mustafa (s.a.s) da insanları, hikmet ve güzel öğütle İslam’a davet etmiş, hayatıyla en güzel örnekliği göstermiş ve yeryüzünde iyiliğin egemen olması için mücadele etmiştir. Şüphesiz onun hayatı, ahlakı, sünneti, davet ve tebliğ metodu, bütün Müslümanlar için en ideal örnektir. İnancı ve gay-reti, samimiyeti ve ihlası, güvenilirliği ve doğruluğu, sabrı ve merhameti, fesahatı ve belâgati, onu davetinde başarılı kılan en bariz özelliklerdir.
İslam’ı insanlara anlatma ve öğretme mücadelesinde sevgili peygamberimiz, muhataplarına değer vermiş, onlara anlayabile-cekleri şekilde tebliğde bulunmuş, tebliğ ettiklerini ilk önce kendisi yaşamıştır. Onun içindir ki her sözü, insanlara tesir etmiştir. Şefkati ve merha-metiyle, nezaketi ve mütebessim çehresi ile, tatlı dili ve teşvik edici üslûbuyla gönüllere dokun-muştur. ‘Kolaylaştırın, zorlaştır-mayın; sevdirin, nefret ettirme-yin.’ buyurmuş ve bunu bir hayat düsturu haline getirmiştir.”
– Hz. Peygamber adalet ve merhamete dayalı mücadelesiyle büyük bir medeniyet inşa etmiş-tir
Veladet-i Nebi’nin, Yüce Allah’ın yeryüzüne rahmetinin bir tecellisi olduğunu vurgulayan İl Müftüsü Durmuş AYVAZ, “Hz. Peygamberin (s.a.s.) örnek hayatı ve insanlığa kurtuluş yolunu gösteren rahmet yüklü evrensel mesajları da bu ilahi tecellinin bir sonucudur. Onun insanlığı zulmetten nura ulaştır-mayı hedefleyen nübüvveti, gerek toplumsal gerekse bireysel olarak
karanlıklardan aydınlığa kavuşmanın yolunu açmıştır. Onun örnek ahlakı, çağları aşan mesajları, kendisine tabi olanları her daim izzet ve selamete kavuşturmuştur. O, hakka, adalete, iyiliğe ve merhamete dayalı mücadelesiyle büyük bir medeniyet inşa etmiştir.” İfade-lerini kullandı.
– İslam’ı insanlara anlatma vazifesinde en güçlü mekan, mescittir
Hz. Peygamber’in cami merkezli bir medeniyet inşa ettiğini belirten İl Müftüsü Durmuş AYVAZ, “Peygamber Efendimizin risalet görevinde, İslam’ı insanlara anlatma vazifesinde en güçlü mekan, mescit olmuştur. Mekke’de Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın evi adeta mescid yapılmıştır. Medine’ye hicret edilince de şehrin, hayatın ve tebliğin mer-kezi olarak Mescid-i Nebi inşa edilmiştir. İbadet mekânı, yönetim merkezi, askerî karargâh, şûrâ meclisi gibi işlevlerinin yanı sıra Mescid-i Nebi, irşat ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin de merkezi olmuştur. Hz. Peygamber, mümin şahsiyetler yetiştirmek, İslam’ın rahmet mesajlarıyla ideal bir toplum inşa etmek için camiyi merkez olarak kullan-mıştır. Hz. Peygamberi örnek alan ümmeti de cami merkezli medeniyetler inşa etmişlerdir. Esasen bu tarihi hakikat, bizim hizmet anlayışımızın değişmez mihverine ve yeniden yükselişi-mizin en ideal çıkış noktasına işaret etmektedir. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, Peygamber efendimizin izinden giderek ve onun sünnetini rehber edinerek, yaşadığımız çağı İslam’ın rahmet mesajlarıyla buluşturmaktır. İnsanlık için hayırlı nesiller yetiştirmektir. Adalet ve merhametin, yardım-laşma ve paylaşmanın egemen olduğu bir dünya inşa etmektir.” dedi.
-Amacımız; Peygamberimizi daha iyi tanımak/tanıtmak ve onun sevgisini canlı tutmaktır
Bu ideale katkı sunması gayesiyle hafta boyunca etkinlikler yapılacağını kaydeden İl Müftüsü Durmuş AYVAZ, “Amacımız; Peygam-berimiz (s.a.s)’i daha iyi tanı-mak/tanıtmak, anlamak/anlat-mak, hayatımızı onunla anlamlandırmak ve onun sevgisini canlı tutmaktır. İçinde yaşadığımız çağda tebliğ, davet ve irşat konusunu insanımızın gündemine taşıyarak toplumsal bir bilinç oluşmasına katkı sağla-maktır.
Peygamber Efendimizin davet ve irşattaki temel yaklaşı-mını hatırlamak; insanları iman, ibadet ve güzel ahlaka çağırırken referans aldığı dinamikleri ortaya koymak ve kılavuz edin-mektir. Peygamber Efendimizin ilim, irfan, bilgi ve hikmetle yaptığı davetine ve mücadelesine dikkat çekmektir. İyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma hususundaki duyarlılığımızın ve sorumluluğumuzun canlı tutul-masına katkı sağlamaktır. Bu bağlamda inşallah yurtiçinde ve yurtdışında pek çok faaliyet yapacağız. Vaaz, hutbe, konfe-ranslar, sosyal medya ve diğer dijital platformlar aracılığıyla tema çerçevesinde hizmetler, çalışmalar yapacağız.” diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.