Gündem

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA/İŞLETME RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR Amasya İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA/İŞLETME RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR Amasya İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA/İŞLETME RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Amasya İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

1- 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 8 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri İl Encümenince yapılacaktır.

 1. a) Amasya ili, Merkez ilçesi sınırlarında 605,25 hektar alana sahip, G35-c1paftasında aşağıda koordinatları verilen 1 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha: Y1: 740674-X1: 4503970, Y2: 740298-X2: 4502785, Y3: 739724-X3: 4502799, Y4: 738828-X4: 4502980, Y5: 736946-X5: 4502771, Y6: 736120-X6: 4502994, Y7: 735532-X7: 4503545, Y8: 735294-X8: 4504522, Y9: 735645-X9: 4505484, Y10: 736595-X10: 4507169, Y11: 737232-X11: 4507934, Y12: 737529-X12: 4508701, Y13: 737814-X13: 4508851, Y14: 738602-X14: 4509097, Y15: 739112-X15: 4508870, Y16: 739641-X16: 4508284, Y17: 740218-X17: 4506790, Y18: 741036-X18: 4506206, Y19: 741276-X19: 4505914, Y20: 741331-X20: 4505072
 2. b) Amasya ili, Suluova ilçesi sınırlarında 069,57 hektar alana sahip, G35-a4 paftasında aşağıda koordinatları verilen 2 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha: Y1: 719798-X1: 4516871, Y2: 718024-X2: 4516832, Y3: 717015-X3: 4517220, Y4: 717587-X4: 4518665, Y5: 716577-X5: 4519419, Y6: 715212-X6: 4519906, Y7: 714340-X7: 4520846, Y8: 715115-X8: 4522659, Y9: 717151-X9: 4521786, Y10: 718421-X10: 4521457, Y11: 720156-X11: 4521350, Y12: 720341-X12: 4519605, Y13: 720467-X13: 4517428
 3. c) Amasya ili, Suluova ilçesi, Kerimoğlu köyünde 865,65 hektar alana sahip, G35-a4 paftasında aşağıda koordinatları verilen 3 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha: (1.poligon) Y1: 720971-X1: 4521346, Y2: 719972-X2: 4521361, Y3: 718421-X3: 4521457, Y4: 717182-X4: 4521778, Y5: 716311-X5: 4522146, Y6: 716420-X6: 4527470, Y7: 721065-X7: 4527385, (2.poligon) Y1: 717220-X1: 4517738, Y2: 716221-X2: 4517758, Y3: 716235-X3: 4518427, Y4: 716616-X4: 4518933, Y5: 717244-X5: 4518921, Y6: 717587-X6: 4518665

ç) Amasya ili, Suluova ilçesi, Kurnaz köyünde 4.933,26 hektar alana sahip, G35-a3, G35-a4, G35-b4 ve G35-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 4 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha: Y1: 728735-X1: 4512191, Y2: 721000-X2: 4518812, Y3: 726370-X3: 4521350, Y4: 732535-X4: 4515859

 1. d) Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, Güblüce köyünde 946,94 hektar alana sahip, G34-b3 ve G34-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 5 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha: Y1: 700871-X1: 4520999, Y2: 690985-X2: 4521003, Y3: 690985-X3: 4526005, Y4: 700871-X4: 4526005
 2. e) Amasya ili, Merzifon ilçesi, Karatepe köyünde 946,45 hektar alana sahip, G34-b3 ve G35-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 6 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha: Y1: 710756-X1: 4520999, Y2: 700871-X2: 4521003, Y3: 700871-X3: 4526005, Y4: 710756-X4: 4526005
 3. f) Amasya ili, Merzifon ilçesi, Sarıköy köyünde 965,55 hektar alana sahip, G34-b1, G34-b2, G34-b3 ve G34-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 7 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha: Y1: 704994-X1: 4526005, Y2: 695012-X2: 4526018, Y3: 695012-X3: 4530986, Y4: 704994-X4: 4530986
 4. g) Amasya ili, Merzifon ilçesi, Osmanoğlu köyünde 998,50 hektar alana sahip, G35-a1, G35-a2, G35-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 8 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha: Y1: 718000-X1: 4527500, Y2: 713100-X2: 4528100, Y3: 716500-X3: 4537300, Y4: 722000-X4: 4536600

 

2- Muhammen Bedel:

S.No İlçesi Köyü Alan

(Hektar)

Muhammen Bedel Geçici Teminat (%3) İhale Tarihi İhale Saati
1 Merkez 2.605,25 42.000 TL 1.260 TL 22/07/2019 13:30
2 Suluova Kılıçarslan 2.069,57 42.000 TL 1.260 TL 22/07/2019 13:35
3 Suluova Kerimoğlu 2.865,65 42.000 TL 1.260 TL 22/07/2019 13:40
4 Suluova Kurnaz 4.933,26 42.000 TL 1.260 TL 22/07/2019 13:45
5 Gümüşhacıköy Güblüce 4.946,95 42.000 TL 1.260 TL 22/07/2019 13:50
6 Merzifon Karatepe 4.946,45 42.000 TL 1.260 TL 22/07/2019 13:55
7 Merzifon Sarıköy 4.965,55 42.000 TL 1.260 TL 22/07/2019 14:00
8 Merzifon Osmanoğlu 4.998,50 5.000.000 TL 150.000 TL 22/07/2019 14:05

 

 

3- İhale Şartname ve Eklerinin :

 1. a) Alınacağı Yer : Amasya İl Özel İdaresi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü.
 2. b) Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli ve ihale geçici teminatı Halk Bankası Amasya Şubesi IBAN:TR76 0001 2009 3000 0005 0000 14 sayılı Amasya İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.

4- İhalenin :

 1. a) Yapılacağı Yer : Amasya İl Özel İdaresi 3. Kat Encümen Odası (İhsaniye Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:97).
 2. b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
 3. c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

5- Tekliflerin :

 1. a) Verileceği Yer : Amasya İl Özel İdaresi 3. Kat Encümen Odası (İhsaniye Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:97).
 2. b) Son Teklif Verme Tarih/Saati: 22/07/2019 Pazartesi Günü ihale saatine kadar.

6- İhaleye Katılım Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

 1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ile varsa faks numarası ve e-posta adresi.
 2. Okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.
 3. İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat (teminat mektubu veya banka dekontu) vereceklerdir.
 4. Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu.
 5. Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.
 6. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.
 7. Gerçek kişi istekliler;

1 – Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 – Noter tasdikli imza beyannamesi

3 – T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

4 – Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

 1. Tüzel Kişi İstekliler

1 – Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi

2 – Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti (son üç ayda alınan)

3 – Vergi levhası (onaylı)

4 – Yönetimin onaylı imza sirküleri

5 – Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturanların imza beyannamesi

6 – Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekâletnameyi ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesini ibraz edeceklerdir.

7- İhale bedeli peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin tüm vergi ve harçlar peşin olarak ödenecektir.

8- Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından vergi ve harçlar hariç olup ihale bedeli üzerinden tüm vergi ve harçlar ayrıca ödenecektir.

9- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

10- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telefon, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11- Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklif son teklif sayılacaktır.

12- İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

 

İlan olunur.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.