Gündem

Kamil Terzi, 6. Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerini Açıkladı

Türk Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi, idari personel ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli ile ilgili taleplerini açıkladı.
Kamil Terzi açıklamasında; “2 Ağustos tarihine sayılı günler kala Toplu Sözleşme masasında Türk Eğitim Sen olarak sunacağımız talep-leri açıkladık. Bilindiği gibi Toplu Söz-leme masasında kamu çalışanlarının çözülmesi gereken birçok sorunu var.
Türk Eğitim Sen olarak toplu söz-leşme masasına taşıyacağımız talepleri her gün o masaya oturana kadar her bir talebimizi gündemde tutmaya devam edeceğiz.
Bilindiği gibi, Türk Eğitim-Sen ola-rak Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapanlar ve idari personelin sorunları ile ilgili sorunları hakkında her türlü gelişmeye müdahil olmaktayız. Yardımcı Hizmetler Sınıfına tabi personelin sorunları kapanmayan yara haline gelmiştir.
Sendika olarak yıllardır Yardımcı Hizmetler Sınıfının sorunlarını dile getiriyoruzBu amaçla da Hizmetliler Kurultayı gerçekleştirdik. Bu ülkede hizmetliler için kurultay yapan tek sendika
Türk Eğitim-Sen’dir. MEB bünyesinde çalışan yardımcı hizmetler personeli ile ilgili anket çalışması yaptık. ‘Eğitimin Görünmeyen Kahramanları Hizmetliler’ adı altında yaptı-ğımız çalışmaları içeren kitap bastırdık.
Her toplu sözleşme döneminde yardımcı hizmetler sınıfı-nın ve idari personelin sorunlarını ve taleplerini masaya getiriyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin bir defaya mahsus olmak üzere Genel İdari Hizmetler sınıfına alınmasına yönelik dilekçe kampanyası düzenledik. Şu an Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan ancak çalışırken öğrenimini devam ettiren ve yüksekokul, üniversite, yüksek lisansını bitiren arkadaşlarımızın eğitimlerine uygun memur kadrolarına atanması için bir irade ortaya koyuyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfının ek göstergeden yararlanması için her türlü girişimde bulunuyoruz.
1- Ön lisans eğitimini almış personele bölümleriyle ilgili lisans tamamlama hakkı sağlanmalı, ayrıca ön lisans mezunu öğretmenlerin de lisans tamamlamaları sağlanmalıdır. 2- Memurun bir yüksek öğretim kurumunda örgün lisans eğitimi yapmak üzere merkezi sınavı kazanması halinde eğitim göreceği ilde, çalıştığı kuruma ait boş kadrolara öncelikle atanması sağlanmalıdır.
3- 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 36. maddesinin ortak hükümler bölümünde personelin öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derece ve kademe belirlenmiştir. Tüm çalışanların öğrenim durumu itibariyle yükselebilecek-leri dereceye kadar yükselmeleri sağlanmalıdır.
Bu konuda yaşanan kadro tıkanıklıkları giderilmelidir. 4- 01.03.1982 tarihinden sonra memuriyete başlayanların kamuda ve özel sektörde geçen sözleşmelilik, işçilik süre-lerinin ve açıktan vekil olarak görev yapılan sürelerin kazanılmış hak aylıklarına sayılması sağlanmalıdır. 5- Kadro ihtiyacı duyulan okul ve kurumlara yeteri kadar kadro verilmeli ve personel ihtiyacı giderilmelidir. Dışarıdan hiz-met satın alma yoluyla oluşturulan taşeronlaşmanın önüne geçilmelidir. 6- MEB personeli görevde yükselme ve atama ve yer değiştirme yönetmeliği çerçevesinde yapılan il içi ve iller arası yer değiştirmelerde 31 Aralık tarihi baz alınmalıdır. Tüm boş kadrolar yer değiştirmeye açılmalıdır. Yapılacak atamalarda derece sınırlaması kaldırılmalıdır. 7- Genel İdare Hizmetleri Sınıfında olup şef kadrosunda görev yapan personelin kadro derecelerinin 1 ve 2.derece olarak yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır.
8- Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personel bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız GİH Sınıfına geçirilmelidir. 9- Kamu görevlilerinin, isteği yoksa kadroları dışında çalıştırılmasının önüne geçilmeli; memurların yapmakla yükümlü oldukları işler yalnızca memurlar tarafından yürütülmelidir. 10- Pansiyonlu okullarda ayniyat saymanlığı kadrosu olmadığı için, ayniyat saymanı mute-metliği yapan memurlara ya kadro verilmeli ya da özlük hakları yaptıkları göreve paralel olarak düzenlenmelidir. 11- Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde çalışan atölye teknis-yenlerine yardımcı öğretim görevlisi olarak ödenen ek ders ücretinden yararlanmaları konusunda kriter olmadığı için keyfilikler yaşanmaktadır.
Bu nedenle teknisyenlerin yardımcı öğretim görevlisi olarak görevlendirmelerinde kriter getirilmelidir.
12- Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli tek-nisyenlerin maaşlarındaki yetersizlik giderilmeli ve özel hizmet tazminatı oranları yükseltilmelidir. 13- Mesleki ve teknik eğitimde atölyelerde mutlaka teknisyen görev-lendirilmeli ve yeni teknisyen kadroları açılmalıdır. 14- Daktilograf veya memur iken şef olanlarla, VHKİ iken şef olanlar arasındaki yan ödeme farkı kaldırılmalıdır. 15- Fiilen bilgisayar kullanan personelin tamamına, talep etmeleri halinde VHKİ kadrosu verilmelidir.
16- Eğitim-Öğretim Kurumlarında çalışan sağlık perso-nelinin mali durumları iyileştirilmelidir. 17- Tüm okullara, devlet tarafından güvenlik görevlisi verilmelidir. 18- İlgili mevzuatlarına göre görev tanımları yapılmamış olan kamu görevlilerinin GÖREV TANIMLARI YAPILMALI, memur ve hizmetlilerle ilgili öznel değerlendirmelere yol açan “İDARENİN vereceği diğer görevleri de yapar.” ibaresi ile diğer mevzuatlardaki benzer ifadeler kaldırılmalıdır. 19- Norm kadro uygulaması memur ve hizmetli için de olmalı, norm kadro ihtiyacı kadar personel görevlendirilmelidir. 20- Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personelin ek göstergeden yararlanması sağlanmalıdır. 21- Eğitim kurumlarında gece bekçisi bulunmadığından, yaşanan hırsızlık olaylarında idarecilerin ve çalışanların suçlanmasını önlemek için eğitim kurumları deprem, yangın, hırsızlık ve benzeri olaylara karşı sigorta yaptırılmalıdır. 22- Hizmetli ve memurların öğrenime devam etmek istemeleri durumunda gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır. 23- Yatılı ve pansiyonlu okullar, özel eğitim okulları ve ikili öğretim yapan okullarda görev yapan hizmetlilere ek ücret ödenmelidir.
24- Hizmet içi eğitim seminerlerine teknik personel ve şoför kadrolarının da çağrılması sağlanmalı, böylece hizmet kalitesi ve bilgi düzeyi yükseltilmelidir. 25- Hizmetlilere gece nöbeti tutturulmamalı, gece bekçiliği kadroya tabi olmalı ve gece bekçilerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli donanım sağlanmalıdır.
26- Hizmetlilere oda tahsisi yapılmalıdır. 27- Nöbet tuttuğu halde ücret alamayan personele de nöbet ücreti veri-lmelidir.
Türk Eğitim-Sen, nöbet tuttuğu halde ücret alamayan personele nöbet ücreti verilmesi için Başbakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına yazı göndere-rek bu 2 talebi iletmiştir. Talebimiz doğrultusunda gece nöbeti tuttuğu halde nöbet ücreti alamayan personele izin verme yerine diğer kurumlarda olduğu gibi mesai ücreti ödenmelidir.
28- Döner sermayeli kurumlarda çalışan hizmetli ve memurların da döner sermayeden adil biçimde pay almaları sağlanmalıdır. 29- İnsan sağlığını tehdit eden atölye, kalori-fer daireleri gibi bölümlerde çalışan personele zehirlenmelere karşı ayran, yoğurt vb. gıda yardımı yapılmalıdır. 30- Şoförlere risk tazminatı ödenmeli ve ferdi kaza sigortası yaptırılmalıdır. 31- Mühendis ve Teknik personele ödenen arazi tazminatı, şoför kadrosundaki personele de öden-melidir. 32- Okullarda TYP kapsamında İşkur tarafından çalıştırılan personelin soba yakma ve temizlik dışında da ( Kalorifer yakma, baca temizleme vb.) çalıştırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan protokole gerekli maddelerin konulması gerekmektedir. 33- Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Haftalık Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda, pansiyon bulunan okullarda pansiyonun okul idare kadrosuna getirdiği sorumluluk ve ek iş yükü idari kadronun ek ders ücretlerine yansıtılmıştır.
Bu doğrultuda pansiyonlu okullarda çalışan V.H.K.İ ve diğer memurlara da ek ücret verilmesi hususunda bir düzenleme getirilmelidir. 34- Öğretmen dışındaki perso-nellere ödenen fazla çalışma ücretleri %50 oranında artırılmalıdır. 35- İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında görev verilen yardımcı hizmetlilere fazla mesai ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 36- Giyim ve yemek yardımının tüm çalışanlara yapılması ve vergi kesintisinin yapılmaması gerekmektedir.
37- Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında yıllardan beri Eğitim Uzmanı olarak görev yapanlar, son yıllarda KHK’lar ile yapılan düzenlemelerden sonra özlük ve mali yönlerden mağdur edilmişlerdir. Bakanlıkta önemli görevlerde yıllardır görev yapan Eğitim Uzmanlarının öğrenim, atama ve diğer bütün yönlerden emsali durumda olan Şube Müdürleri ve Milli Eğitim Uzmanları ile aynı düzeyde ekonomik ve mali haklara sahip olmaları için; 1- Ek ödemelerine esas olan gösterge rakamının %115’den %170’e çıkarılması, 2- Halen %100 olan özel hizmet tazminatının %135’e yükseltilmesi, 3- İsteyenlerin akademik kariyerleri, Bakanlık alan deneyimleri dikkate alınarak Milli Eğitim Uzmanlığı kadrolarına atanmaları sağlanmalıdır.
38- İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri muhasebe bürolarında görev yapan personellere, iş yükleri ve görevleri gereği üstlendikleri sorumlulukları dikkate alınarak aylık 1500 TL ek tazminat ödenmelidir. 3 39- Şef kadrosunda görev yapanlara ödenen özel hizmet tazminatı 500 TL artırılmalıdır.
40- MEB kadrolarında görev yapan ve yıllık izin hakkı bulunan tüm devlet memurlarının yıllık izin kullanımında hafta sonları yıllık izinden düşürülmemelidir. 41- Dini bayramlarda devlet memurlarının idari izinli sayılması durumunda idari izinli sayıldığı halde görev yapan memurlara fazla mesai ücreti ödenmelidir.”şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı