Son Dakika

KARAHOCAGİL, “En büyük Başarımız

Taşova Karma Organize Sanayi Bölgemizdir

Taşova Karma Organize Sanayi Böl-gemizin hem Amasya’mız hem ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.
AK Parti Amasya Milletvekili M.Levent KARAHOCAGİL Lansman programında yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer ver-di;“Bugün burada Taşovamız da kur-duğumuz 363 numaralı Taşova Karma Or-ganize Sanayi Bölgemizin hem Amas-ya’mız hem ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Bu günlerin tarihlerin durumuna göre öncelikle dün 27 Mayıs’tı. 61 yıl önce Türk Demokrasi tarihinde kapkara bir leke olan 27 Mayıs 1960 ihtilali sonucu 17 Eylül 1961 tarihinde İmralı Adasında asılarak şehit edi-len rahmetli Başvekilimiz Eski Başbakan Adnan Menderes’i Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu’yu, Maliye Bakanımız Hasan Polatkan’ı rahmet, minnet ve özlemle anıyorum.
Ve yine 25 Mayıs 1983 tarihinde bu beş gün içerisinde ki tarihi olaylarda Rahmeti rahmana yolcu ettiğimiz büyük şair Necip Fazıl Kısakürek’i de rahmetle anıyorum.
Bizlere de dua etmek düşer. Fakat genç-lerimize geleceğimiz neslimize dua ile bera-ber sorgulama ve araştırma da düşer.
Bu devlet büyükleri ne yanlış yaptılar da asıldılar? Neden idam edildiler? 1960 ihti-lalini, 1971 muhtırasını, 1980 ihtilalini, 28 Şu-bat 1997 Postmodern darbesini, 15 Temmuz 2016 hain kalkışmasının arka perdesini iyice tahrip etmeleri gerekmektedir.
Tarih tekerrürden ibarettir. Ama tarihi bilir-sek o tarih tekerrür etmeyecektir. Genç-lerimizin önümüzde ki yıllarda tarihin tekrar kötü yönde tekerrür etmemesi için elbette ki tarihi iyice araştırıp öğrenmeleri gerekir.
Bugün ekonomik ve siyasi saldırıların ar-ka gerçeği de işte bu araştırmalar da yatıyor. Artık hamdolsun eski Türkiye yok. Yeni Tür-kiye’de elbette ki ufak bir üfümede şapkasını alıp kaçan liderler yok. Tam tersi halkı ile so-kaklara, meydanlara,tankın topun karşısına çıkan lider var. Lideri için zerre kanını canını esirgemeyen Türk Milleti var. Lideri ile birlik içerisinde yeni Türkiye var. Artık dış ve şer mihraplar korksun çünkü başaramayacaklar. Ayrıca 29 Mayıs İstanbul’un Fetih yıldönümü. Çağ açıp çağ kapatan peygamberimizin müj-desine mazhar olan değerli padişahımız, ata-mız, ceddimiz Fatih Sultan Mehmet’i ve onun askerlerini de rahmetle anıyorum.
Değerli arkadaşlar karma organize ile ilgili programda elbette ki Amasyamız da tarımla ilgili bilgiler vermek isterim. Devletimiz son 18 yılda Amasyalı tarımla uğraşan köylü-müze, ziraatçimize tam 965 milyon tarımsal destek vermiştir. Amasyamız için çok değerli bir rakam bu direkt olarak hükümetimizin dö-neminde başarılmıştır.İlimizdeki meyve üreti-mi 2002 yılı verilerine göre %50 oranında art-mış. Sayın velimiz ve özel idaremiz bu meyve üretimi artırılması konusunda bu yıl çok gü-zel çalışmalar sergilediler. Meyve fidanı ve fide dağıtımında, tohum dağıtımında, besi-cilere hayvan dağıtımında başarılı hizmet ve projelere imza attıyorlar kendilerine huzu-runuzda teşekkür ediyorum.
Büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar ve kanatlı hay-vanlarımız da misli misline bir artış sağlanmış. Kanatlı hayvanlarımız 18 yıl içerisinde %372 oranında büyümüş.
2002 yılında 437 bin adet olan kanatlı hay-van varlığımız 2020 yılında 2 milyon 66 bin adete çıkmış ve tarımın gelişmesinde ki en büyük yatırımı yapan Devlet Su İşlerimizin Amasya’da 18 yılda ki yatırım miktarı 742 mil-yon Tl’dir.
Son 18 yılda 125 bin dekar arazi sulamaya açılmıştır. Taşova köylülerimiz 2008 ve 2019 yılları arasında sadece özel idaremizde 63 milyon 722 bin Tl bedel karşılığı hizmet al-mıştır. Taşovamızın 2021 programında yapı-mını planladığımız sulama tesisi yapım iş-leri Alpaslan, Belevi, Borabay, Yeni-doğan,Tatlıpınar,Yenidere Köyü yerüstü su-lama tesisi yapıp işleri inşallah 2021 yılında özel idaremizin sulama adına projeleri ve ay-rıca Yeşilyurt Köyümüzün kanalizasyon şe-bekesi yine özel idaremiz tarafından yenile-necek. 2018 seçim döneminde Allah nasip etti milletvekili nasip oldu.
Değerli vekilim Hasan Çilez ile beraber Taşova Kumluca Köyü’nün temelini atmak nasip oldu bugün göletimiz bitti sulama sis-temi yapılacak.
Kumluca Göletimizin basınçlı sulama sis-temi Avrupa Birliği İklim Değişikliği Hibe Programında Hibe programında proje olarak bulunmaktadır.
İnşallah bu Haziran ayı içerisinde eğer Avrupa Birliği İklim Değişikliği Hibe Progra-mından bu projeyi çıkarabilirsek elbette özel idaremizin sırtından bir yük kaldırmış ola-cağız. Fakat eğer bu projemiz karşılık gör-mezse yine özel idaremiz Kumluca Köyünün basınçlı sulama sistemini de başaracaktır diye inanıyorum.
Ayrıca Taşovamız da planlama aşa-masında olan yatırımlarımızı da sizlerle şöyle paylaşabilirim; Devlet Su İşleri ile Taşova Belediyemizin ortaklaşa yaptığı proje dahi-linde şehir içinde 5 kilometrelik bir alanda taş tahkimatı çalışmasını karşılıklı 1000!er kilometresi tamamlanmış durumda 2021 yılı içerisinde de kalan kısmına devam edilecektir. Toplam maliyeti 2 milyon 500 bin TL’dir. Taşova Millet Bahçemizin ilk etabı tamamlandı inşallah ikinci etab da bu yıl tamamlanırsa buranın maliyeti de 5 milyon 200 TL gibi bir rakamdır.
Ayrıca kapalı pazar yerimiz DOKAP’ta pro-je olarak kabul edildi. Belediyemiz temel at-ma işlemini tamamladı. İnşallah yakında DO-KAP’ın üst çelik konstrüksiyon işlemleri iha-lesi yapılacak. Buranın bedelide 5 milyon 200 bin Tl’dir. Bu bütçenin 2 milyonu belediyemiz tarafından, 3 milyon 200 bin Tl’si DOKAP tar-afından karşılanacak.
Ayrıca belediyemiz tarafından 2020 Aralık ayında ihalesi yapılan Millet Camii inşaatı da sorunsuz şekilde devam ediyor. Camii’nin ihale bedeli ise 1 milyon 500 bin TL’dir. Sanayi köprümüz için ulaştırma baka-nımızdan söz almıştık. Tahmini maliyeti 8 mil-yon TL olan bu köprümüzü de inşallah yakın zamanda ihalesini yapmayı başarırız.
Ayrıca yarı olimpik yüzme havuzu için söz almıştık. Buranın maliyeti 3 milyon 500 bin TL’dir. Yüksek okul konferans salonumuzun 4 milyon 720 bin TL’ye yapıldı.
Aynı şekilde Adalet Sarayımız 2018 yılının sonunda inşaatına başlanmış 6 milyon TL harcama yapılarak bugün bitirilmiş durum-dadır.
Halk Eğitim Merkezimizin ihalesi 2019 yı-lında 5 milyon 173 bin TL’ye yapılmış ve in-şaatımız bitmiş durumda açılış bekliyor. Sağlık Ocağı 112 Acil Çağrı Merkezimizin iha-lesi de 2020 yılında 4 milyon 300 bin TL bedel ile ihaleye girmiş bu yıl sonu itibariyle ta-mamlanacaktır.
Ayrıca Tarım Kredi Slolarımız 6 milyon bedelle kurulmuş ve yeni fabrikamızın hiz-metine sunulmuştur. Taşovamız da Orman İşletme Müdürlüğümüz kurulmuş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız nezdinde Yaş-lı Bakım Merkezi kurulması için de gerekli gö-rüşmelerimiz devam ediyor. Taşova Ayvacık yolu ve organize sera çalışmalarımız da de-vam ediyor.
Uluköy Barajı basınçlı sulama sistemi Devlet Su İşleri tarafından 2021 programına alınmıştır.Tatlıpınar Barajı DSİ tarafından şu an da reel bulunmuş ve projelendirme çalış-maları devam ediyor. Özbaraklı Barajımızın-da çalışmaları tamamlanmıştır ve burası da bütçe imkan verdiği müddetçe projelen-diril-mesi ihalesi yapılacaktır.Değerli arkadaşlar Sayın Valimiz Mustafa MASATLI’ya tekrar te-şekkür ediyorum. En büyük başarımız Ta-şova Karma Organize Sanayi Bölgemiz 800 dönüm bir arazide kurulan bölgemiz Taşovamız için bence çok büyük bir artısı olacak. Ben diyebilirim ki Taşovamız için bence çok büyük bir atısı olacak Taşovamız şu anda Amasyamız da en fazla yatırımı alan bir ilçe durumunda. Rabbim hakkında hayırlı eyler inşallah diyorum. Çünkü Taşovamız gerçektende bu yatırımlara, bu projelere la-yık bir ilçemiz. Bizlerde elimizden geldiğince Taşovamız için koşturmaya devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz.
Tekrar karma organize bölgemizin hayır-lara vesile olmasını diliyorum. Saygı ve sev-gilerimi sunarım.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.