GÜNCEL HABER

KARAHOCAGİL;HİZMET KALİTESİNDE ÖNEMLİ İLERLEMELER KAYDEDİLMİŞTİR”

KARAHOCAGİL;HİZMET KALİTESİNDE ÖNEMLİ İLERLEMELER KAYDEDİLMİŞTİR”

Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil Sağlık Bakanlığının Ak parti hükmetleri döneminde yaptığı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Karahocagil açıklamasında: Sağlık alanında fiziki altyapı, insan kaynağı, hizmete erişim ve hizmet kalitesinde sağlanan iyileşmeler neticesinde sağlık hizmet sunumunda ve halk sağlığının korunmasında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.
Bakanlığımızın Özellikle Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla etkin şekilde mücadelesi takdire şayandır. Çin’de Aralık 2019 tarihindeki ilk vaka kümelenmesinin tespitinin ardından hastalık ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilmeye başlanmış, kısa süre içerisinde Covid-19 Bilim Kurulu, ulusal düzeyde ve illerde Pandemi Koordinasyon Kurulları ve Operasyon Merkezleri oluşturulmuş ve pandemiyle mücadele kapsamında hızlı, etkin ve sürekli güncellenen kararlar ve tedbirler hayata geçirilmiştir.
Bilim kurulumuzun çalışması sonucunda hazırlanan ve ilk versiyonu 24/01/2020 tarihinde yayımlanan Covid-19 Hastalığı Rehberi ile ülkemizde şüpheli vakalara yaklaşımda standart sağlanmıştır. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11/03/2020 tarihinden itibaren virüsün toplum içerisinde yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler hızlı bir şekilde uygulanmıştır. Bu kapsamda Covid-19 teşhis ve tedavi hizmetlerinin herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın herkese ücretsiz verilmesinin karara bağlanması ve belirli kriterleri taşıyan hastanelerin Pandemi Hastanesi olarak belirlenmesi gibi düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) yazılım programı altında oluşturulan vaka takip modülü ile vakaların ve temaslılarının takibi yapılarak, izlenmeleri sağlanmaktadır. Geliştirilen Hayat Eve Sığar (HES) Mobil uygulamasıyla bireysel bazlı bilgilendirme ve takip ile T.C. Kimlik Numarası yerine HES kodu üretim ve kullanımı, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi mobil uygulamasıyla filyasyon süreci yönetimi, Mekansal İş Zekası uygulamasıyla da filyasyon ekiplerinin ve vakaların lokasyon bazlı takipleri yapılabilmektedir.
Evde takibi yapılan vakalar dâhil tüm vakalar ile temaslılar ve risk grubunda olan kişiler saha ekipleri ve aile hekimliği birimleri tarafından takip edilmektedir. Hastalıkla mücadelede ön planda yer alan filyasyon ekiplerinin sayısı arttırılmakta, vaka ve temaslılar yakından takip edilmekte, kişiler evlerinde ziyaret edilmekte, telefonla aranmakta ve hastalığın bulaşmasına engel olunmaya çalışılmaktadır. Bu vakaların takipleri ve filyasyonu sahada görev yapan ve iki veya üç kişiden oluşan toplam 16.610 filyasyon ekibi tarafından yapılmaktadır.
Bakanlığımız, hastalık tanısına yönelik laboratuvar kapasitesini işgücü, sayı ve malzeme yönünden geliştirmiştir. Mevcut laboratuvar sayısı 168’i kamu olmak üzere toplam 319’a çıkarılmıştır. İlave olarak, Covid-19 hastalarına hizmet vermekte olan hastanelere yenileri eklenmiş ve yeni kurulan hastanelerle yatak kapasitesi arttırılmıştır.
Bu kapsamda, Mart-Ekim 2020 döneminde Sağlık Bakanlığımıza bağlı yeni açılan sağlık tesislerinde, ek hizmet binalarında ve yeni binasına taşınan sağlık tesislerinde toplam 11.900 yatak kapasitesi artışı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kapasite artışıyla, erişkin yoğun bakım yatak sayısında 2.854 adetlik artış gerçekleştirilmiştir.
Hasta yatak kapasitesi ve hasta yataklarının niteliği açısından sağlık hizmet altyapısı iyileşmiş olup 2015 yılında 26,6 olan on bin kişiye düşen yatak sayısı 2019 yılında 28,6’ya, nitelikli yatak sayısı da aynı yıllarda 106.279’dan 147.655’e yükselmiştir. Ayrıca nitelikli yatak sayısının yoğun bakım yatakları hariç tüm yataklara oranı 2015 yılında yüzde 59,7 iken 2019 yılında 74,7’ye çıkarılmıştır. Sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve hizmete erişimin kolaylaştırılması toplam hastane müracaat sayısının artışında etkili olmuş, 2015 yılında 8,4 olan kişi başı hekime müracaat oranı 2019 yılında 9,8’e yükselmiştir.
Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında planlanan şehir hastanelerinin yapımına ilişkin olarak KÖİ yöntemiyle toplam 27.149 yatak kapasitesine sahip 18 şehir hastanesi projesinin sözleşmesi imzalanmış olup, Ekim 2020 itibarıyla söz konusu projelerden Mersin, Yozgat, Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Manisa, Eskişehir, Ankara Bilkent, Bursa, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura ve Konya Karatay şehir hastaneleri toplam 16.965 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.
Ayrıca toplam 12.000 yatak kapasiteli 11 şehir hastanesi projesinin de merkezi yönetim bütçesinden yapımı gerçekleştirilecektir.2019 yılında toplam yatak kapasitesinin yüzde 21,5’ine, uzman hekim sayısının yüzde 30,1’ine sahip olan özel sektör, tüm ameliyatların yüzde 28,3’ünü gerçekleştirirken toplam yatak kapasitesinin yüzde 18,1’ine ve uzman hekim sayısının yüzde 17,4’üne sahip olan üniversite hastaneleri yapılan ameliyatların yüzde 18,2’sini gerçekleştirmiştir.2019 yılında ülkemizde toplam hekim sayısı 160.810, toplam diş hekimi sayısı 32.925, hemşire sayısı 198.103 ve ebe sayısı 55.972 olmuştur. Aynı yılda yüz bin kişiye düşen hekim sayısı 193 iken hemşire ve ebe sayısı 306’dır. 2018 yılı için bu sayılar sırasıyla AB’de 379 ve 851, OECD-37’de 352 ve OECD-35’te 953’tür.
Ab’de 2,2 OECD-35 ortalamasında ise 2,7 olan hekim başına hemşire ve ebe sayısı ise ülkemizde 2019 yılında 1,6 olarak gerçekleşmiş olup sağlık personeli açığının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bununla beraber 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde tıp fakültesi kontenjanları 12.449 iken, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 17.100 olarak gerçekleşmiştir. Hemşire kontenjanı ise 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde 15.573 iken 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 17.100’e çıkmıştır.
Bakanlığımız tarafından yapılan iyileştirmeler sonucunda anne ve bebek sağlığına ilişkin verilerde önemli gelişme görülmektedir. 2015 yılında, bin canlı doğumda 10 olan bebek ölüm hızı 2019 yılında 9 olarak gerçekleşmiştir. Bin canlı doğumda bebek ölüm hızı 2019 yılı itibarıyla OECD’de 5,9 ve AB’de 3,4 olarak gerçekleşmiştir.
Bebek ölümlerinin azaltılmasında önemli bir faktör olan DaBT 3 aşılama hızı, 2014 yılında yüzde 96 iken 2019 yılında bu oran yüzde 99’a ulaşmıştır. Yüz bin canlı doğumda gerçekleşen anne ölüm oranlarına bakıldığında ise 2015 yılında 14,6 olarak gerçekleşen oranın 2019 yılında 13,1’e düştüğü görülmektedir. Aynı oran, 2018 yılı itibarıyla OECD ve AB-26’da sırasıyla yüz bin canlı doğumda 9,9 ve 7,5 olarak gerçekleşmiştir.2015 yılında sağlık bilimi ve teknolojisi ekosistemini geliştirerek sağlık alanında bilginin ürüne dönüştürülmesine hizmet etmek amacıyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) kurulmuştur. Bu amaçla aşı, ilaç, tanı kiti ve tıbbi cihaz geliştirme ve bireysel dönüşümsel tıp alanlarında proje desteği verilmesine ve Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Aynı zamanda bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında çalışmalarda Bakanlığımız tarafından etkili bir şekilde yürütülmektedir.
Eylül 2020 itibarıyla; toplam 1.081 yatak kapasiteli 43 yataklı AMATEM ile toplam 148 yatak kapasiteli 10 ÇEMATEM hizmet vermektedir. Ayrıca 81 ilde yaygınlaştırma çalışmaları kap-samında Eylül 2020 tarihi itibarıyla ayaktan hizmet veren 67 AMATEM ile dokuz ÇEMATEM hizmet sunmaktadır. Hali hazırda 76 ilde yataklı ya da ayakta arındırma merkezi bulun-maktadır. Ülkemizde ilaç sanayinde de üretim 2005-2019 yılları arasında yüzde 237 artmıştır. İlaç sanayiinde 2005-2019 yılları arasında ithalat yüzde 65 artarak 5,2 milyar ABD doları, ihracat ise yüzde 356 artarak 1,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye ilaç pazarı, 2019 yılında kutu bazında yüzde 2,6, değer bazında ise yüzde 31,3 büyümüştür. 13/12/2018 tarihli ve 2018/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yeniden teşekkül ettirilen Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi çalışmalarına devam etmektedir. 2016 yılında başlatılan yerelleşme çalışmaları ile imal ilaç oranı kutu bazında yüzde 75’ten 2019 yılında yüzde 87,6’ya, değer bazında ise yüzde 42’den yüzde 51,7’ye ulaşmıştır.
Bu kapsamda yerli üretim tesislerinde kapasite kullanım oranı ve istihdam artışı gerçekleşmektedir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun verdiği İyi Üretim Uygulamaları (GMP) sertifikalarının tanınırlığını sağlayacak ve sektörün ihracatını kolaylaştıracak PIC/S (Uluslararası İlaç Denetim Birliği) üyelik sürecinin tamamlanmasının ardından, ilaç ruhsatlandırma sürecindeki regülasyonların harmonizasyonunu sağlayan Uluslararası Uyum Konseyi (ICH) üyelik süreci de 2020 yılında tamamlanmıştır.
Tıbbi cihaz sektöründe ülkemizde üretim çoğunlukla geleneksel teknolojilerle yapılmakta olup ithalatta yüksek teknolojili ürünler ağırlıklıdır.
Tıbbi cihaz mevzuatının yeni Avrupa Birliği tıbbi cihaz tüzüklerine uyumu çerçevesinde revizyon çalışmaları tamamlanmış olup tam uyum statüsünün korunması için AB Komisyonuyla müzakereler devam etmektedir.
Güvenli ürünlere erişim, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, etkin piyasa gözetim ve denetimi, politika belirleme temel amaçlarıyla oluşturulan Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’nin yaygın-laştırılmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.Covid-19 pandemisi ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinin kapasitesinin ve çeşitliliğinin, acil durumlara hızlı yanıt vermedeki yeteneği ile Ar-Ge faaliyetlerinin önemini ortaya koymuştur. Aşı, ilaç, koruyucu ekipman ve tıbbi cihaz-larda yerelleşme politikalarına gereksinim daha belirgin hale gelmiştir. Pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşı geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
Sağlık hizmetindeki gelişmeler doğrultusunda ülkemizde sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı 2003 yılında yüzde 39,5 iken 2019 yılında yüzde 67,1’e yükselmiştir.
2002’de 24,8 olan 10.000 kişiye düşen toplam hastane yatağı sayısı 2019’da 28,6’ya yükselmiştir. Nitelikli yatak sayısı Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında önemli ölçüde artırıldı. 2002 yılında 19 bin olan toplam nitelikli yatak sayısı, 2019 yılında 147.655’e yükselmiştir. 2002 yılında hastane yatağı doluluk oranı yüzde 60,6’dan 2019 yılında yüzde 66,3’e ulaşmıştır.
2002 yılında 378 bin olan sağlık personeli sayısı 2019 yılında 1 milyon 34 bin kişiye artmıştır. 2019 yılı itibarıyla toplam hekim sayısı yaklaşık olarak 161 bine ve hemşire sayısı 198 bine ulaşmıştır. 2002 yılında 3,2 olan kişi başına düşen hekime müracaat sayısı 2019 yılında 9,8’e çıkmıştır. 2013 yılında 21.175 olan Aile Hekimliği Birimi sayısı 2019 yılında 26.476’ya; 2002 yılında 84 olan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) sayısı da 2019 yılında 178’e yükselmiştir.
Sağlık hizmetlerindeki iyileşmelerin bir sonucu olarak; 2006 yılında bin canlı doğumda 16,5 olan bebek ölüm hızı (28 hafta ve üzeri) 2019 yılında 6,7’ye; 2006 yılında yüz bin canlı do-ğumda 28,5 olan anne ölüm oranı 2019 yılında 13,1’e gerilemiş, 2002 yılında yüzde 78 olan aşılama hızı, 2019 yılında yüzde 99’e çıkmıştır. 2002 yılında yüzde 70 olan doğum öncesi bakım hizmetleri, 2019 yılında yüzde 99,4’e; yüzde 75 olan hastanede gerçekleşen doğum oranı ise yüzde 97’ye çıkmıştır.
Diğer yandan sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılmasına yönelik devrim niteliğinde şehir hastaneleri açılmıştır. 2020 yılı Ekim ayı itibarıyla 16 bin 965 yatak kapasiteli 12 adet şehir hastanesi vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Sağlık alanındaki toplam harcama miktarı 2002 yılında 18,7 milyar TL iken, 2018 yılında bu rakam 165,2 milyar TL’ye yükselmiştir. Aile hekimi birimi başına düşen nüfus 2019 yılı itibarıyla 3.110 kişiye düşürülmüştür.
2019 yılında evde sağlık hizmeti verilen yaklaşık 521.000 takipli hasta bulunmaktadır.
2002 yılında 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 138’den 2019 yılında 193’e, 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı 2002 yılında 171’den 2019 yılında 306’ya yükselmiştir.
Bakanlığımızın çalışmaların takdire şayandır.
Bu hizmetleri vatandaşlarımızla buluşmasına vesile olan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen önceki dönem bakanlarımıza ve Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca ve tüm sağlık personelimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı