Gündem

KIRLANGIÇ: “TAŞOVA OSB İÇİN 40 YATIRIMCI TALEPTE BULUNDU”

HER TÜRLÜ DİYALOG VE DESTEĞE HAZIRIZ
Gerçekle ilgisi olmayan, yalan yanlış bilgilere dayanı-larak yapılan açıklamalarla kamuoyunun yanıltılmasını önlemek amacıyla bir açıklama yapma ihtiyacının ortaya çıktı-ğını ifade eden Başkan Kırlangıç, “.Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, Taşova ilçemiz, istihdam kaynaklarının yeterli olmaması nedeniyle sürekli göç veren bir ilçemizdir. Son 20 yılda nüfusu %47 azal-mış bir yerleşim yeri olan bu şirin ilçemizde göçü
ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ
Durdurmak için düşündük taşındık ilgili ve yetkililerimizle bütün istişare yollarını harekete geçirerek bu ilçemizde Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını tes-pit ve temin ettik.
OSB’nin kuruluş aşama-sında doğaya ve tarım alanlarına zarar vermemeye özen gösterd-ik. OSB kurulması için ilk belirlenen alanlardan biri Dörtyol Köyü Merası idi. Ancak buranın 1.Sınıf mera olması se-bebiyle başka alternatifler aran-ma gereği duyuldu. Bunun ihtiyaçtan hareket edilerek hem ilçeye yakın, hem de teknik ve ihtiyaç durumlarına cevap verecek Çambükü köyü sınırları içerisinde bulunan ve yaklaşık %90’lık bölümü hazine arazisi olan alanın uygun olduğu teknik raporlarla önerilmiş ve uygun görülmüştür. Uygun görülen bu alan gerek Tarım ve Orman Bakanlığı ve gerekse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülüp onaylanarak faaliyetine başlanmasına karar verilmiştir.
Bu süreçte köylülerimizin yanlış ve maksatlı yönlendirmeleriyle bir takım kamuoyunu yanıltıcı eylemlerin düzenlendiğini üzülerek izliyoruz. Köylümüzün mağdur edilmesi amacına yönelik hiçbir faaliyetimiz, hiçbir düşüncemiz ve hiçbir gayretimiz söz konusu değildir. Takdir edilir ki her nimetin bir bedeli vardır. Bize düşen bu mağduriyetleri ortadan kaldırmak eğer bu mümkün değilse en aza indirmektir. Bunun gayreti için her türlü diyalog ve desteğe hazırız.
Burası 4.sınıf verimsiz mera, tescil dışı alanlar v.b. gibi diğer alanlardan oluşmaktadır. 790 dekarlık toplam alanın 723 dekarı Hazine arazisi olması sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı onayı ile bu alan uygun görülmüştür.
Bu alan içerisinde sadece 32 dekarlık alan şahıslara aittir. Bu alan için de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ivedi Kamu Yararı ve OSB Müteşebbis heyetinin kararı ile kamulaştırma işlemleri başlatılmış ve kamulaştırma yapılarak bedeli ödenmiştir.
Şunu da belirtmek isterim ki, OSB kurulacak alan içerisinde yaklaşık 550 dönüm hazine arazisi köylüler tarafından usul-süz arazi işgali altında bulunmaktadır. Bu alan tapusu hazineye ait olmasına rağmen Mera kanuna da aykırı olarak usulsüzce işgal edilmiş ve kişisel maddi menfaat elde edilmek için kullanılmakta iken, başta muhtar ve diğer menfaat sahipleri uzun yıllar bu kamu arazilerini herhangi bir bedel ödemeden kullandıklarından dolayı sanki tapulu arazileri ellerinden alını-yormuş algısı oluşturmaya yönelik bir operasyon içine sokulmuştur. Kötü niyetli provokatörler tarafından yönlendirilerek köylümüzü devlet aleyhine kışkırtarak gü-venlik güçlerimizle karşı karşıya getirme acımasızlığı içine düşünmüşlerdir. Bu kanunsuz menfaatleri ortadan kalkacağı için haksız kullandıkları araziyi “tarım ve hayvancılık yok edi-liyor “algısına dönüştürülerek devletle halk arasında husumet yaratmaktadırlar. Provokatör-lerin bu eylemlerini şiddetle kınıyor reddediyoruz” şeklinde konuştu
ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ
Ayrıca, OSB imar planı çalışmaları hazırlanırken Köyün ihtiyaçlarına göre çalışmalar yapılmış ve köy tarafında bulu-nan parseller sanayi parseli değil, hizmet ve destek alanları ile yeşil alan olarak planlan-dığını vurgulayan Başkan Kırlangıç, ”Yine köy mezarlığına zarar verileceği iddiası da asılsızdır.
Köy mezarlığını korumak için 790 dekar olan OSB alanı 760 dekara düşürülmüştür. Bizler atalarına, cenazelerine, mezarlıklarına saygısı ve hür-meti olan insanlarız.
Bu konudaki hassasiyetiniz siyasi mesele konusu yapılamaz” dedi.
Ayrıca edindiğimiz bilgiye göre yerel dinamiklerden ve bütün siyasi parti ilçe başkan-larından kurulan istişare heyeti köylülerimizle defalarca yap-tıkları görüşmelere ve ret cevabına rağmen müteşebbis heyetinin de görüşü alınarak vaad ettikleri hizmetler ve oluş-turulacak yeni alanlar kamuoyunun bilgisi dahilindedir.
Kurulacak OSB için 40 adet yatırımcı ön tahsis formlarını imzalayarak yatırım yapmak üzere talepte bulunmuşlardır. Yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. 20 yılda %47 insan göçü yaşayan bir bölge için OSB’nin ne denli önemli bir yatırım olduğu aşikardır.
Tüm bu bilgilere rahatça ulaşabilme imkanı varken, yanlış bilgilere itibar ederek kamu-oyunu yanıltmaya çalışmak etik değerlere yaklaşmaktadır.
Vicdansızlıkla suçlanan Taşova Sanayicileri, Taşova Belediyesi ve bu şehrin kanaat önderleri kendi kişisel men-faatleri için değil, bölgesinin gelişimine katkı sağlamak için çalışan insanlardır.
Bizler tüm bilinçli kara-lamalara, iftiralara ve kışkırt-malara karşın, ilimiz, ilçemiz ve ülkemiz için çalışmalarımıza devam edeceğimizi
Saygın kamuoyuna saygıyla ve önemle duyurulur, arz ederiz” dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.