Son Dakika

Köy Enstitüleri 81 yaşında”

Köy Enstitüleri 81 yaşında”

Amasya Eğitim Sen Şube Yürütme Kurulu Şube Başkanı Mustafa Ölgün, Köy Enstitüleri 81 yaşında dedi.
Ölgün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Anadolu’nun okulsuz ve öğretmensiz kal-dığı bir dönemde Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel tarafından İsmail Hakkı Tonguç’un çabalarıyla köylerden ilkokul mezunu zeki çocukların bu okullarda yetiştirildikten sonra yeniden köylere giderek öğretmen olarak çalışmaları düşüncesiyle kurulan Köy Ens-titüleri’nin kurucularını ve emek verenlerini Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 81. Yıl-dönümünde saygıyla anıyoruz.
1940 yılından başlayarak, tarım işlerine elverişli geniş arazisi bulunan köylerde veya onların hemen yakınlarında açılan Köy Ens-titüleri, köylülere hem örgün eğitim verme, okuma yazma ve temel bilgileri kazandırma hem de modern tarım tekniklerini öğretmek amacıyla kurulmuştur.
Aynı zamanda öğretmenler gittiği yö-relerde bilinmeyen tarım türlerini de köy-lülere öğretmişlerdir. Kitaba deftere dayalı öğretim yerine iş için, iş içinde eğitim ilkesi ile hareket eden her köy enstitüsü, kendisine ait tarlaları, bağları, arı kovanları, besi hay-vanları ve atölyeleri ile köylerin kentlerle bütünleşmesini sağlamıştır. Özellikle köy aydınlanması açısından önemli hizmetler vermiş olan bu okullar, bir dönemin aydın kuşaklarının yetiştirilmesine kapı aralamış, öğretmen yetiştirme sistemi açısından bir model olmuştur. Köy Enstitüleri “Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğret-men el açmaz, öğretmen ders verir” diyen Fakir Baykurt’un ve Talip Apaydın, Emin Öz-demir, Adnan Binyazar ve niceleri gibi çok sa-yıda edebiyat ve sanat insanının yetişmesini sağlayan okullardır. Bugün Türkiye‘de yer-leştirilen pratikten kopuk, dogmatikleşmiş eğitim anlayışının karşısında Köy Enstitüleri deneyimi bir bakıma yaşamla bilgi arasında bir köprü oluşturmuş ve yaşayarak öğrenme pratiklerinin geliştirilmesi adına önemli katkılar sunmuştur. Toplumcu bir anlayışla kurulan Köy Enstitüleri döneminde çeşitli tohum ve tarım araçlarının denemeleri yapılmıştır. Köy Enstitüleri, eleştiren, sor-gulayan, öğrenci merkezli, yaparak yaşa-yarak öğrenme sürecini ilke edinen eğitim kurumlarıdır.
Dönemin iktidarlarının bu nedenle taha-mmül edemedikleri Köy Enstitüleri 1954 yılında kapatılmıştır. Köy Enstitüleri‘nden günümüze bakıldığında, gerek öğretmen ye-tiştirme gerekse de eğitimin içeriği açısından durumun içler acısı olduğu görülmektedir. Öğretmen yetiştirmede tam bir keşmekeş yaşanmaktadır.
Önce YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı ara-sındaki koordinasyonsuzluk, öğretmen yetiştirme ile ihtiyaçlar arasında dengesizlik yaşanmasına yol açmıştır. Ardından öğret-men atamalarında tam bir kıyım süreci baş-lamış, eğitim fakültelerini başarıyla tamam-layarak mezun olmaya hak kazanan öğret-menlerin atamaları yapılmamıştır.
Genç öğretmenler KPSS‘ye tabi tutulmaya bu da yetmiyormuş gibi mülakatla sözleşmeli öğretmen olarak atanmaya başlanmıştır. Mülakatın torpil demek olduğunu, ka-yırmacılık demek olduğunu bu ülkede bil-meyen yoktur. Ardından istihdam politi-kalarındaki esnekleştirme ve güvencesi-zleştirme doğrultusunda, kadrolu öğretmen atamaları her geçen gün azaltılarak yerine sözleşmeli, ücretli öğretmenlik gibi daha güvencesiz ve esnek statüler oluşturul-muştur. Bugün gelinen aşamada, okullarda güvencesiz, sözleşmeli ve ücretli öğret-menlik yaygınlaştırılmıştır. Ataması yapıl-mayan yarım milyon öğretmen ise işsizdir. Köy Enstitüleri‘nin 81. kuruluş yıl-dönümünde, eğitim sistemimiz alt üst edilir-ken, öğretmen yetiştirme konusunda da geli-nen nokta ne yazık ki içler acısıdır. Bugün yaşanan salgın hastalık ülkemize ve yö-neticilerine bilimin ve aydınlanmanın öne-mini bir kez daha hatırlatmıştır diye umu-yoruz. Çünkü bilimsel eğitim olmadan top-lumsal bilinç geliştirilemez. Eğitim Sen ola-rak Köy Enstitüleri‘nin kuruluşunun 81. yılın-da bu eğitim kurumlarının kuruluş amacını ve mantığını sahipleniyoruz. Aydınlanma ate-şini taşıyan, demokratik öğretmen hare-ketinin ülkemizde gelişmesine büyük katkılar sunan tüm Köy Enstitülü eğitim emekçi-lerinden hayatını kaybedenleri saygıyla anar, hayatta olan Köy Enstitülü öğretmenlerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.” Diye ko-nuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı