Son Dakika

Memur-Sen 26 Yaşında

Memur-Sen 26 Yaşında

Memur-Sen Amasya İl Temsilcisi Recep ELİAÇIK Bun-dan tam 26 yıl önce isminin bütün yönleriyle müsemma bir zeminde Mehmet Akif İnan tarafından insana değer, emeğe güç, mücadeleye örgüt kazandırmak adına kuruldu MEMUR-SEN.”dedi
Recep ELİAÇIK yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Yaratılmışların şereflisi İnsanı, insanın ilk andan bugüne sürekli ve devam edecek eylemi emeği; insanın ken-di olma, doğruyu bulma, hakkı savunma noktasında emekle, akılla ve ahlakla inşa edeceği kolektif gayreti olan müca-deleyi esas alarak sendikal hayata yeni bir soluk getirdi.
Her zaman için öznesi ve önceliği insan, yönü adalet, özgürlük ve hakkaniyet, yöntemi erdemli, akademik ve çözüme odaklı hizmet sendikacılığı olan aksiyoner erdemli sendikacılık kulvarı; hayat buldu, yol açtı, yön çizdi, eşik ve seyir değiştirme noktasında sendikal tarihe zerreden zir-veye kayıt düşen bir özne olarak geçti.
MEMUR-SEN insana ve fıtratına dairdir. MEMUR-SEN, irfana ve ahlaka yaslanır. MEMUR-SEN, özgürlük yol-culuğunu ve adalet hedefini misyon ve vizyonunun baş-langıcı sayar. Daha da ötesi, güçlü olmanın değil doğru olmanın, haklı olmanın değil hakla olmanın, büyük olmanın değil güzel ve iyi olmanın makbuliyetine ve makbuliyetine inanan insanların kurucu irade olarak sorumluluk paylaştığı bir başlangıç öyküsüne sahiptir.
Bu öykü, 26 yılda her biri diğerinde hayat bulan ve pay-laşmayı, dayanışmayı, birlikte yaşamanın gereği değil onu-ru sayan erdem ormanının ağaçları ve dalları olarak bir yer-den bir milyonlara ulaşan çınarın adıdır.
“Yerelden Evrensel Soylu Mücadele”
26 yıl önce Ankara’da küçük bir odada başlayan mücadele; bugün dünyada ve yedi kıtada adından, ira-desinden, hassasiyetlerinden ve kavramlarından bah-settiren evrensel soylu mücadele platformuna dönüştü.
Ena-niyet reddedilip emanet esas alınınca, ekalliyet yok sayılıp ehliyet hedef haline getirilince, kibir, şan, şöhret red-dedilip hep birlikte, her zaman özveriyle, her yerde inanç ve değerler ilkeselliğine dayanılarak mücadele yürütülünce insanın kazanmasına, emeğe kazandırılmasına, mücadelenin zirveye çıkarılmasına dair başlangıç hikâ-yesidir MEMUR-SEN. Bugün, yüzünü güldürmekten, göz-yaşımı silmekten, mağduriyetini bitirmekten ve mazlumiyet ne dair sıkıntıları sona erdirmekten, mağduriyetleri tüketici hakları arayan örgütlü gücü harekete geçirmekten mütevellit her cümleyi kurmayı fazlasıyla hak eden bir teşkilattır MEMUR-SEN. Tam da bu yüzden, üyesinin, ülke-sinin, insanlığın ve yerkürenin sorunlarını çözen, çözüm-lerini hızlandıran, refah ve felah arayışlarına öncü ve pay-daş olma iradesini ıska-lamayan insani, ahlaki, akli ve dip-lomatik bir emek hareketine, merhamet teşkilatlanmasına dönüştü MEMUR-SEN.
MEMUR-SEN; 26 yıllık bir erdemliler mücadelesinin öncüsü olmasıyla birlikte, gerçekte ve hakikatte asırlar öncesinden seslenen ve asırlar sonrasına yürüyen inanç kul-varının adıdır. Emek tarafındaki fikir geliştiricisi, fiil üreti-cisi, özne ve öncü olmak yönüyle de lider yüklenicisi, teşkilat vasfıyla emeğin tanımını, paylaşımın kurallarını, hak ve hakkaniyet paradigmasını barışın, huzurun ve refahın ortak iradeyle inşasının ve bunların hepsi için bir emek ve adalet hareketi olarak söz söyleyen, söylemine sadık kalan, sadakatiyle kadim kavramlara can suyu arayan ve bulan çabanın adıdır MEMUR-SEN.
İnsan olma erdemini küçülten ve alçaltan, insana ve insanlığa zulmeden, milli iradeyi yok sayan, emeği sömürüye, ekmeği çürümeye mahkum eden küresel sermaye odaklarının, ihtiyaçları
sınırsızlaştırıp imkanları kısırlaştıran kapitalist sınıf sis-teminin, tüm dünyanın sessiz kaldığı haksızlıkların kar-şısında bir mevzi, o mevzide başı dik duruşun adıdır MEMUR-SEN.
”Köklü Değişimlerin Öncüsü” Bu adın mimarı Mehmet Akif İNAN, emek mücadelesi tarihinde direniş hattının önemli öznelerinden biri olarak MEMUR-SEN’i kurdu. MEMUR-SEN’le başlayan erdemliler hareketi kamu görev-lileri sendikacılığında köklü değişim ve dönüşümlere ön-cülük etti. Kamu görevlileri sendikacılığının 4688 sayılı Kanunla ya-sal zemine kavuşmasından, toplu görüşme garabetini bitirip “toplu sözleşme” hakkının elde edilmesine; Başörtüsü yasağı zulmünün sona erdirilmesinden, kılık kıyafet dayatmasına karşı örgütlü direnişe; Cuma namazı izninden Hac iznine, katsayı engelinden kesintisiz sekiz yıllık eğitim da-yatmasının kaldırılması gibi birçok anti demokratik uygu-lamaya son verilmesine; 28 Şubat mağduriyetlerinin gideril-mesinden Cumhuriyeti vesayet rejimine dönüştürmeye çalışanlarla mücadeleye; 15 Temmuz ulus ötesi dar-becileriyle mücadeleden, Anayasa değişikliği sürecine; ILO’da Türkiye’nin çalışan kesimini kamu görevlileri düz-leminde temsilden, Uluslararası sendikal bağların geliştirilmesiyle birlikte, emek dayanışmasının safların sık-laştırılması ve emeğin sorunlarına küresel düzlemde çözüm üret-me kapasitesinin artırılmasına; Ve kamu işvereni ve kamu görevlileri arasında sosyal diyalog zemininin geliş-tirilmesine varıncaya dek pek çok alanda, sahada ve zeminde kamu emekçilerinin örgütlü gücü olarak MEMUR-SEN yer almıştır. Ve yine “aynı işi farklı sıfatlarla, farklı istihdam şekilleriyle, farklı maaş ve ücret ödeyerek yap-tırmanın aklen, hukuken, ahlaken anlatılabilir ve kabul edi-lebilir olmadığı” gerçeği; “Kamu hizmeti memurlar eliyle yürütülmesi ve kamu personel sisteminde temel istihdam modeli kadrolu memur statüsü olarak kabul edilmeli” deklaresi; Ve “Kamu personel sistemi sözleşmeli istih-damdan kurtarılmalı” iradesiyle 2011 ve 2013 yıllarında sözleşmeli personelin kadroya geçiş hakkını elde edilmesinin de, “Geçici Personel” istihdamını yani 4/C’yi kamu personel sisteminin dışına iten, modern kölelik uygulamasına son verilmesinin de öznesi MEMUR-SEN dir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte yönetim alanındaki tehditleri ortadan kaldıracak şekilde düzen-lemelerin hayata geçirilme sürecinde de; Kamu görevlileri tarihsel birikimi çerçevesinde kamu personel sistemi ve istihdam anlayışının liyakat ve kariyer üzerine konumlandırılması sürecinde de, “Güçlü Memur Güçlü Devlet” ilkesinden yola çıkarak kadrolu istihdamın esas alınması ve liyakat temelli sınavların yapılması gerektiğine dair sendikal mücadele de, MEMUR-SEN hikâyesinin par-çasıdır.
”İnsanlığın ve Vicdanın Yanında, Haksızlığın ve Zulmün Karşısında Bir Duruş”
Kamu vicdanı parantezinde MEMUR-SEN, insani değer-lerimiz ve milli ve manevi hassasiyetlerimizle restleşen demokrasi kültürünü ve insan haklarını yok sayan zamanı ve mekânı önemli olmaksızın her durumda hakkın ve hak-lının yanında bir omuz olmuştur. Nerede haklı başkaldırış, onurlu duruş ve emek mücadelesi varsa orada olmanın mut-luluğunu hep birlikte yaşadık.
Bu çerçevede; Okyanus ötesi şer odaklarının ve işbir-likçilerinin vatanı işgal etmeye yeltendiği 15 Temmuz’da mil-letimizle, Devletimizle yan yana meydanlarda olmanın da, 31 Mart yerel seçimlerden
sonra el değiştiren belediyelerdeki memura, sözleşmeli personele, işçiye yapılan zulüm ve emekçiye yapılan kıyımlar mücadelenin de ön saflarda MEMUR-SEN yer aldı.
Zalimin adı fark etmeksizin Kudüs’te, Arakan’da, Suriye’de, Doğu Türkistan’da emperyalizmin, despotizmin, savaşın ve vahşetin karşısında insanın ve insanlığın vicdanı olarak, ses yükseltmenin de adı MEMUR-SEN oldu.
MEMUR-SEN sadece emek hareketi olarak değil, aynı za-manda merhamet hareketi olarak savaştan depreme, yok-sulluktan açlığa, sel baskınından salgına; insanı ve insanlığı tehdit eden tüm felaketlere karşı dayanışma ve paylaşma ru-hunu ortaya koymuştur.
Van depreminden Elazığ depremine, Filistin zulmünden İdlip’deki insani drama, Doğu Türkistan’dan Halep’e, kumanya desteğinden milli dayanışma kampanyasına, mül-tecilerin sınır geçişlerindeki hak ihlallerinden tüm insan hakkı ihlallerine varıncaya kadar zulmün, işkencenin, aç-lığın, zorluğun ve sıkıntının yaşandığı tüm coğrafyada dilen-mek yerine direnmenin, vazgeçmek yerine sabretmenin önerildiği bir medeniyetin ve inanç ikliminin mensupları ola-rak maddi yardımlardan insani yardıma varıncaya kadar özgürlük ve adalet hareketinin paydaşı olmuştur MEMUR-SEN. Şu bilinsin ki; MEMUR-SEN emek için ter dökmeye, özgürlükler için irade göstermeye, adaletin yanında dur-maya, hakkaniyet ve refah için mücadele etmeye, yasakları sınırlamaları sona erdirerek özgürlük alanlarını geniş-letmeye, gerçekten demokratik hukuk devletini insan için insanı yaşatmak için tam ve eksiksiz şekilde kurmaya dönük her çalışmanın öncüsü olmaya da paydaşı olmaya da katkı sunmaya da hazırız.
Çünkü biz Mehmet Akif İNAN’ın zemininde aksiyoner hizmet sendikacılığının hem kurucusu hem de kurgucusu hem de yaşatıcısıyız. Çünkü MEMUR-SEN, aydınlık ve adil yarınların inşası yolunda; hakkın, refahın, ümidin, geleceğe dair umutların yeşerdiği, karamsarlığın yok edildiği, vaat-lerin icraata dönüştüğü, imkânsızlıkların başarıldığı bir ik-lime doğru yol alırken mücadele azminden taviz vermeden, geri çekilmeden, emeğin, ekmeğin ve alın terinin hakkı için sadece yerel değil evrensel barışın sağlanması için de gece gündüz çalışmanın adıdır.”şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.