GündemValilik

METYAP AMASYA TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

timdeki yeni geliş-meler ve bu gelişme-lerin işletmeler açısından faydalarının 81 il Oda ve Birlik temsilcilerine yüz yüze akta-rılmasına yönelik “Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP)” hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. “dedi Sektör ile eğitim camiası arasın-daki işbirliğini güçlen-direcek olan Projenin Amasya Tanıtım Toplantısı Vali Mustafa MASATLI, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer COŞKUN, Amasya TSO Başkanı Murat KIRLAN-GIÇ, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman AKGÜL, okul müdürleri ile oda ve birlik temsilcileri katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan Amasya Valisi Mustafa MASATLI şu ifadelere yer verdi: “Millet olarak en büyük sermaye-miz; insan kaynağımız, beşeri gücümüzdür. Bugünün ve geleceğin dün-yasında söz sahibi olmak istiyorsak, bu gücü en iyi şekilde kullanmak zorunda-yız. En kıymetli varlıkları-mızı, evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile oluştururken, onları milli ve manevi de-ğerlerimizle de don atma-lıyız. Milletimizin varlığı-nın, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasının ilk şartının tarihine, mille-tine, devletine, bayrağına, vatanına bağlı nesiller yetiştirmekten geçtiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. O sebeple ülke olarak, en temel amacımız, çocukları-mızın milli ve manevi değerleri önceleyen, nitelikli ve kaliteli bir eğitim alma-lıdır. Bu bağlamda ülkemiz genelinde olduğu gibi, ilimizde de çok ciddi fiziki ve beşeri eğitim yatırım-larına imza atmaktayız. Eğitim ve öğretimde başarı çıtasını daha yükseğe çıkarmak için yaptığımız fiziki yatırımların yanı sıra, her kademedeki kamu görevlileri, sivil toplum mensupları, hayırsever vatandaşlarımız, öğretmen-lerimiz ve velilerimizin iş birliğinin de büyük önem arz ettiğini unutmamalıyız.
Ülkemizin eğitim-öğretim alanında aldığı mesafe, gerçekten takdire şayan bir seviyededir. Ülkemizde eğitim-öğretime ayrılan kaynak, son yıllarda en önemli kalem halini alarak, Milli Savunma bütçesini de aşmış ve ilk sırada yerini almıştır. 2002 yılında 10 Milyar TL olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, 2022 yılında 274 Milyar TL’nin üzerine ulaş-mıştır. 2002 yılında 2,5 Milyar TL olan Yüksek-öğretim bütçesi, 2022 yılında 58 Milyar TL’ye yakın bir noktaya gelmiştir. 2002 yılında sadece 57 Milyon TL olan AR-Ge yatırımları bütçesi, geçtiğimiz yıl 18 Milyar TL’nin üzerinde gerçekleş-miştir.
Sayın Cumhurbaşka-nımızın başkanlığındaki hükümetler döneminde, eğitim-öğretime ayrılan büyük kaynağın yanı sıra, okullaşma oranı, eğitim-öğretimin niteliği, imkan-lara erişim, alt ve üst yapı, eğitim kadrosu ve diğer yönlerden de ciddi başa-rılara imza atmıştır. Son 20 yılda ülkemiz genelinde okullaşma oranı %44’ten %88’e yükselerek ciddi bir mesafe kat etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yükseköğretime verdiği önemin neticesinde, yüksek-öğretimdeki okullaşma oranı da %14’ten %44’e ulaşmıştır. Tüm bu emek-lerin neticesinde Ülkemiz, PISA ve TIMSS gibi uluslararası göstergelerde sürekli yükselen bir grafik sergileme başarısı göster-mektedir. Ülkemizdeki toplam okul sayısı son 20 yılda %50’nin üzerinde bir artış sağlamıştır. Ancak bu esnada sadece okul sayımız artmakla kalmamış, okullarımızın sahip olduğu kütüphane, atölye, labora-tuvar, spor tesisi gibi im-kanlarda artarak, bu imkanların özellikle de köy okullarımıza ulaştırılma-sına özen gösterilmiştir. Öğretmen sayımız da son 20 yılda ciddi bir artış göster-miş, öğrencilerine kavuşan öğretmenlerimizin sayısı 800 bine ulaşmıştır.
Değerli katılımcılar, hepimizin bildiği gibi meslek liselerimiz ve mes-leki eğitim veren kurum-larımız ülkemiz için çok önemli bir yere sahiptir. Meslek liselerimi memleket meselesi olarak görüyoruz çünkü buralardan kalifiye elemanlar, ülkemizin üretim ekonomisine katkı yapan gençlerimiz yetişmektedir. Bu okullara ülkemizin ihtiyacı vardır. Her zaman altını çizdiğim gibi eğitime yapılan yatı-rım, ülkeye yapılan en iyi yatırımdır. Bu okullarımız, Türkiye’nin geleceğinde ve çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve dona-nımlı gençlerimizin yetişti-rilmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu konudaki hedefimiz, meslek lisesi öğrencilerimizin niteliğini artırıp gelişimini sağlaya-rak, kalifiye meslek eleman-ları yetiştirip ülkemizin yerel ve ulusal sanayi siste-mine katkı sağlamaktır. Güçlü mesleki eğitim, güçlü Türkiye şiarıyla inşallah hep birlikte tüm çocukla-rımıza dokunacağız. Bu okullardaki öğrencilerimizi ara eleman olarak değil, aranan eleman olarak yetiş-tireceğiz.
Bugün ülkemiz eğitimi-ne, ekonomisine ve gençleri-mizin istihdamına katkı sunacak olan Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygın-laştırma Projesi’nin tanı-tımı amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız.
Milli Eğitim Bakanlığı ”2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde” mesleki eğitime atfedilen değerin, rehberlik ve erişim imkânlarının artırılması, yeni nesil müfredatların geliştirilmesi, eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştiril-mesi, eğitim istihdam üretim ilişkisinin güçlen-dirilmesi hedefi bulun-maktadır.
Mesleki Eğitim Merkezleri ile işletmeler arasında var olan güçlü bağın daha da geliştiril-mesi, işletmelerin gün geçtikçe artan kalifiye eleman ihtiyacını karşı-laması, işletmelerin mesleki eğitimle ilgili devlet teşvik-lerinden daha fazla yararlanması, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitime yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. Örgün mesleki orta öğretim kurumları olarak yeniden yapılandırılan Mesleki Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda, öğrencilerin özlük hakları geliştirilmiş ve bu öğrenci-lerin mesleki eğitim aldığı işletmelere yönelik teşvik ve devlet desteği sağlamıştır. Mesleki eğitim merkez-leriyle işletmeler arasında var olan güçlü bağın daha da geliştirilmesi işletme-lerin gün geçtikçe artan kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması, işletmelerin mesleki eğitimle ilgili devlet teşviklerinden daha fazla yararlanmalarının sağlan-ması, Milli Eğitim Bakan-lığı tarafından önemli görül-mekte olup bu kapsamda Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi başlatılmıştır. İnşallah bu proje hepimizin desteğiyle amacına ulaşacak ve ülke-miz ve gençlerimiz için büyük kazanımlara vesile olacaktır. Bu önemli proje-nin ilimiz ve ülkemize ha-yırlara vesile olmasını, ili-miz ve ülkemizin gelişimi-ne önemli katkılar sunma-sını diliyor, bu güzel gün-de aranızda olan tüm katılım-cılarımıza teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı