Son Dakika

MİLLET İRADESİNİN YANINDA, VESAYET ZİHNİYETİNİN KARŞISINDAYIZ

MİLLET İRADESİNİN YANINDA, VESAYET ZİHNİYETİNİN KARŞISINDAYIZ

Memur-Sen Amasya İl Temsilcisi Recep Eliaçık “Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönem-lerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıkla-mayla, Silahlı Kuvvetler dâhil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi.
Milletin inancından, iradesinden, mede-niyet değerlerinden kopmuş, millete yaban-cılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönem-de neye hizmet ettikleri herkesçe bilen-mektedir.
“Deniz kuvvetleri emeklisi” sıfatıyla yayın-ladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa “amiral eskisi”dir.
Eski düzenin kafasını konuşturan bu 103 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö anlaşma-sına dair cümleler
üzerinden “fikir beyanı” adı altında çeşitli iletişim ka-nallarından gece yarısı deklare ettik-leri “muhtıra çağrı-şımlı” bir açıkla-mayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme ni-yetlerini beyan et-mişlerdir. Kimi çev-relerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaş-tırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir.
Bu milletin bırakın açıktan darbe çağ-rısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet iması-na tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşü-nülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır. 15 Temmuz’da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vah-şetiyle uygulanan ihanet planlarının milleti-mizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikâr edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahkûm edilerek tarihin kirli sepetine gön-derildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz.
Amiral eskilerinin bu açıklaması, Silahlı Kuvvetler bünyesinden vesayetçileri ayık-lama, hainleri temizleme politikasının doğ-ruluğunu teyit ve te’kit etmiştir.
Vesayet virüsünden kurtulamamış, ihanet zehrini damarlarından atamamış bir kısım mütekait askerin sözde beka endişesi kis-vesiyle siyasete müdahale etme cüretleri; milletin gözünde ihanetin, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir.
Hâlbuki ülkenin bekasını, milletin ege-menliğini tehlikeye sokan şey 10 yılda bir yapılan darbelerdir.
Bu darbelerle milletin kayaklarının nasıl sömürüldüğü, ülkenin dış mihrakların ope-rasyon sahası haline nasıl getirildiği milletin malumudur. Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere mey-danları dar eden millet, Türkiye’nin tari-hinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp atmıştır. Bütün darbe heveslileri, vesayet sevdalıları bilmelidir ki, 250 şehidimizin kanıyla 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı yazılan manifesto bu ülke için sa-dece bir milat değil, kanla imza-lanmış bir ahittir.
Bizler, darbe-nin kendisi bir ya-na imasına dahi tahammülümüzün olmadığını; şehit-lere verdiğimiz ah-dimizin arkasında, millet iradesinin yanında, darbe-lerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi her-kese ilan ediyoruz.
Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsav-cılığının, 103 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını ye-rinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz.
Biz de Memur-Sen olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meş’um açıklama ve o açık-lamaya imza atanlar hakkında suç duyuru-sunda bulunuyoruz.
Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim etmek için bir araya geldik. Millet olarak, ira-demize uzanmak isteyen elin ve arkasın-dakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılan-masını, cezalandırılmasını istiyoruz.
Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap ver-melidir. Öte yandan bu bildiriye imza atan-ların siyasete müdahale aracı olarak kul-landıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.