Son Dakika

Montaj da sayfa dağılımı Kitap dergi, katalog gibi basılı işlerin montajında, sayfaların tek, tek basılıp kırıldıktan sonra sayfa numaralarının doğru olarak serpilmesine “montaj sayfa dağılışı” adını veririz. Sistem olarak kağıdın önüne ve arkasına baskı yapılmaktadır. Bu baskılara “ön yüz baskı” -“arka yüz baskı” adı veririlir. Montaj sırasında “makas payının ” mutlaka bırakılması ve makas tarafının işaretlenmesi lazımdır. Kağıdın her iki yüzüne de baskı yapıldığı için birinci yüzü basılan kağıdın diğer yüzüne baskı yapabilmek için kağıdı çevirmek gereklidir. Bu çevirme 2 çeşittir. Yanı üzerine çevirme (Revolta) Matbaacılıkta çok sık kullanılan bir çevirme şeklidir. Kalıpta ön ve arka sayfalar bir aradadır. Küçük ebatlı basılacak işlerde bu sistem uygulanır. Kağıdın her iki tarafı da basılacağından bir tabaka ortadan kesilerek iki “aynı” forma elde etmiş oluruz. Bu çevirme usulünde kağıdın iyi kesilmiş olması şarttır. Yanı üzeri çevirmede “Sayfa – Kılavuzu” değişir. “Baskı – Kılavuzu ” değişmez. Kıvırarak öne doğru çevirme “etek/makas revolta” Kağıt “kağıt kenarı” ve “sayfa klavuzu” nun oldukları yerde kalacağı şkilde ve “Baskı Yan klavuzu ” nun arka arkaya geleceği şekilde çevrilmelidir. Bu çevirme usulünde de kağıdın iyi kesilmiş olması şarttır.(Dik açılı)

Montaj da sayfa dağılımı Kitap dergi, katalog gibi basılı işlerin montajında, sayfaların tek, tek basılıp kırıldıktan sonra sayfa numaralarının doğru olarak serpilmesine "montaj sayfa dağılışı" adını veririz. Sistem olarak kağıdın önüne ve arkasına baskı yapılmaktadır. Bu baskılara "ön yüz baskı" -"arka yüz baskı" adı veririlir. Montaj sırasında "makas payının " mutlaka bırakılması ve makas tarafının işaretlenmesi lazımdır. Kağıdın her iki yüzüne de baskı yapıldığı için birinci yüzü basılan kağıdın diğer yüzüne baskı yapabilmek için kağıdı çevirmek gereklidir. Bu çevirme 2 çeşittir. Yanı üzerine çevirme (Revolta) Matbaacılıkta çok sık kullanılan bir çevirme şeklidir. Kalıpta ön ve arka sayfalar bir aradadır. Küçük ebatlı basılacak işlerde bu sistem uygulanır. Kağıdın her iki tarafı da basılacağından bir tabaka ortadan kesilerek iki "aynı" forma elde etmiş oluruz. Bu çevirme usulünde kağıdın iyi kesilmiş olması şarttır. Yanı üzeri çevirmede "Sayfa - Kılavuzu" değişir. "Baskı - Kılavuzu " değişmez. Kıvırarak öne doğru çevirme "etek/makas revolta" Kağıt "kağıt kenarı" ve "sayfa klavuzu" nun oldukları yerde kalacağı şkilde ve "Baskı Yan klavuzu " nun arka arkaya geleceği şekilde çevrilmelidir. Bu çevirme usulünde de kağıdın iyi kesilmiş olması şarttır.(Dik açılı)

Türkiye Kamu Sen Amasya Şube Başkanı Şemsettin Dümen, Türkiye Kamu-Sen Araş-tırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2021 Ocak ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklanmıştır dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Ocak 2021 fiyatlarına göre yapılan araş-tırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 3 bin 939,69 TL olarak hesaplandığını belirten Dümen, “Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 8 bin 136,21 Lira olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre 273,42 TL, %3,47 oranında arttığını göstermektedir.
Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir ön-ceki aya göre 88,83 TL, %3,00 oranında yük-selmiş ve 3.047,85 Lira olarak hesaplan-mıştır.Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2020 yılı Ocak ayında 3.109,47 Lira olarak tahmin edilmiştir.Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ocak 2021 verilerine göre günlük 65,765 Lira olduğu belirlenmiştir.
Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1.972,95 Lira olmuştur. Ocak 2021 itibari ile ortalama 4.806,24 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %41,04’ünü oluşturmuştur.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 1.136,52 Lira olarak belirlenen kira gideri ise Ocak 2021 ortalama maaşının %23,64’üne denk gelmiştir. Buna göre bir memur, orta-lama maaşının %64,68’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kal-mıştır. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının %35,32’si kalmıştır.
Ortalama ücretle geçinen bir memur aile-sinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, gi-yim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşı-laması için Ocak 2021 maaşından geriye yal-nızca 1.697,56 TL kalmıştır.
Ortalama Memur Maaşlarında Son Bir Yıldır % 13.50 Oranında artış sağlanırken, 4 kişilik ailenin zorunlu harcamalarındaki artış son bir yılda %17.44 olmuştur. Kamu çalı-şanları ek zam müjdesi bekliyor
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’mizin yapmış olduğu 2021 Ocak ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları ka-mu çalışanlarının ve emeklilerinin maaş-larında yaşanan reel kayıpları gözler önüne sermektedir.
Özellikle salgın hastalıkla mücadele etti-ğimiz son bir yıldır, ekonomik anlamda piya-salardaki hareketlenmenin cenderesini yine kamu çalışanları ve emekliler çekiyor. Yaşa-nan kayıpların telafi edilmesi bir yana, zo-runlu harcama kalemlerinde fahiş artışlar hız kesmeden devam ediyor. Bu durumda alınan maaşlarla sadece mutfak, barınma, ısınma gibi kış aylarının zorunlu harcamalarına dahi gücü yetmeyen kamu çalışanlarının maaş-larında ek ödeme yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Söylemlerimiz ve taleplerimiz resmi rakamlara dayanıyor. En düşük memur maaşı ile ortalama Memur Maaşı (enflasyon farkı da-hil) Ocak 2020 ile Ocak 2021 arasındaki fark %13.50 iken, son bir yıldır 4 kişilik ailenin zo-runlu harcamalarının artışı %17.44 olmuştur. Bu durum maaşların ne derecede eridiğini göstermektedir.
Buradan bir kez daha ek zam talebimizi yineliyoruz. Ya zorunlu harcama kalem-lerinde düşüş sağlayın ya da maaşlarda iyileştirme yapın. Kamu çalışanları enflasyon hedefinin altında zam pazarlığı yapanlara mahkum değildir, olmamalıdır. Toplu sözleş-mede resmi süreyi adam akıllı değerlen-dirmeyip, oyalananlar şimdi ek zam istek-leriyle ilgili hamaset yaparak üzerlerindeki sorumluluktan kurtulamazlar. 2020-2021 yıl-larında geçerli olacak zam pazarlığı yapı-lırken, memurlar için grev dahil her türlü mücadeleyi birlikte verelim mesajımıza ar-kasını dönenlerin samimiyetinden şüphe du-yarım.
Bilinmesi gereken bir önemli husus ise küçük esnaf ciddi sıkıntı yaşamaktadır. Kamu çalışanlarına verilecek destek, esnafımıza da can suyu olacaktır. O yüzden kamu çalışan-larına yapılacak iyileştirmenin esnafımızı da rahatlatacağını düşünüyoruz. Ek zam hakkı-mızdır. Hakkımız olanın da tez zamanda veril-mesini istiyoruz.” Diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.