Son Dakika

Mustafa Ölgün, Kadına yönelik şiddet asla tolere edilemez

Mustafa Ölgün, Kadına yönelik şiddet asla tolere edilemez

Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün, Kadına yönelik şiddet asla tolere edi-lemez dedi.
Amasya Eğitim Sen Şube Yürütme Kurulu adına bir açıklama yapan İl Başkanı Ölgün, “Kadınlar her gün evde, işte, sokakta, erkek-devlet şiddetine maruz kalmakta ya da şiddet tehdidi altında ölümle burun buruna yaşam-larını sürdürmektedir. Kadınların can güven-liğinin olmadığı bir atmosferde, iktidar ka-dına yönelik şiddeti önlemek ve kadın kaza-nımlarını geliştirmek yerine, kadın düşmanı politikaların sürdürücüsü olmaya devam et-mektedir.
TBMM “Kadına Yönelik Şiddetin Sebep-lerinin Belirlenmesi Araştırma Komis-yonu”nun önceki gün gerçekleşen toplantı-sında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-kanı Derya Yanık’ın sunumu Türkiye’nin ka-dına yönelik şiddetle mücadeledeki yak-laşımını bir kez daha ortaya koymuştur.
Pandemi döneminde, kadına yönelik şid-det olaylarındaki artışın “tolere edilebilir” dü-zeyde olduğunu ve artan şiddetin nedenlerini kendisinin de merak ettiğini ifade eden Ba-kan’a, iktidarın kadın düşmanı politikalarını bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Aile yaşamı ile iş yaşamını uyumlaştırma politikaları adı altında kadınlara güvencesiz, esnek çalışma alanlarının dayatılması, Diya-net’in kadınlarla ilgili verdiği fetvalar, müftü-lüklere nikah kıyma yetkisinin verilmesi, na-faka hakkının tartışmaya açılması, kadın si-yasetçilerinin hedef haline getirilmesi, kadın-ların eylem alanlarında polis şiddetine maruz bırakılması, kadınların, gözaltında ve hapis-hanelerde çıplak aramaya, taciz ve işkenceye uğramasına izin verilmesi, pandemi döne-minde evlerde erkek şiddetinin artması karşı-sında virüs bahanesiyle zayıf önlemlerin bile artık alınmaması, infaz yasasıyla kadınlara karşı suç işleyen fail erkeklerin serbest bıra-kılması, yargı eliyle cezasız bırakılması, eko-nomik krizin ve pandeminin en çok kadınları yoksullaştırması, kadınların emeğini gasp eden kapitalizmin güçlendirilmesi, Kod 29 ile kadınların ahlak kisvesi altında ayrımcılığa uğraması, en çok da kadınların işsiz ve güvencesiz kalması, belediyelere atanan kayyımların önce kadın kurumlarına sal-dırması, sığınakların kapatılması ve kadınlar her gün erkekler tarafından katledilirken bir gece de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının alınması, şiddetin sebeplerini de sorumlularını da açıkça göstermektedir. Ka-dınların hakları, eşitlik ve özgürlüğü için poli-tika üretmesi beklenen Aile ve Sosyal Hiz-metler Bakanı’nın yaptığı açıklama iktidarın kadına yaklaşımını da bir kez daha deşifre et-miştir. Bu kadın düşmanı politikaların ve sal-dırıların yarattığı sonuç, daha fazla kadının şiddete uğraması, öldürülmesi, daha çok çocuğun istismar edilmesine sebep olmak-tadır.
Yılmadan ve bıkmadan yıllardır söyle-diğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz; “Kadına Yönelik Şiddet Münferit Değil, Politiktir“.
Bu şiddeti önlemenin en önemli yolu top-lumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her ala-nında sağlanmasından geçer. İstanbul Söz-leşmesi’nin tüm maddeleriyle birlikte hayata geçirilmesinden, caydırıcı yargı kararların-dan, yeterli sayıda sığınma evinin açılma-sından ve iktidarların şiddeti besleyen gerici, militarist, kadın düşmanı ayrımcı politi-kalarından vazgeçmesinden geçer.
Eğitim sen olarak, kadına yönelik şid-detteki artışı tolere edilebilir olarak gören zih-niyete karşı, İstanbul Sözleşmesi’nden ya-şamlarımızdan, haklarımızdan eşit ve özgür yaşam mücadelemizden vazgeçmeye-ceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Kadına yönelik şiddeti de, şiddeti meşrulaştıran zih-niyeti de TOLERE etmiyoruz. Yaşamın her alanında kadın mücadelesi ve kadın da-yanışması ile eşit ve özgür bir toplumu hep beraber inşa edeceğiz.” Diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.