Son Dakika

MUSTAFA ÖLGÜN, RİSK ALTINDAYIZ, AŞI İSTİYORUZ!

MUSTAFA ÖLGÜN, RİSK ALTINDAYIZ, AŞI İSTİYORUZ!

Amasya Eğitim Sen Şube Yürütme KuruluŞube Başkanı Mustafa ÖLGÜN “Türkiye genelinde 2 Mart tarihinden itiba-ren toplu ve kontrolsüz bir normalleşmeye geçilmesinden bu yana geçen sürede Covid-19 vaka sayıları iki kattan fazla art-mıştır.”dedi
Ölgün açıklamasında; Salgının bu yayılımına karşın, aşı-nın temini ve uygulaması konusunda da sağlıklı bir çalış-manın olmadığını görmekteyiz. Salgının hızla yayılması okul-ları, dolayısıyla eğitim ve bilim emekçilerini ve öğren-cilerimizi olumsuz etkilemiştir.
Sendikamızın eğitim kurumlarında gerekli tedbirlerin alın-ması ve eğitim emekçi-lerinin tamamının aşılan-ması yönündeki talepleri dikkate alınmamış, okul-lar gerekli önlemler alın-madan açılmıştır.
Eğitim Sen olarak bu-güne kadar yaptığımız bütün girişimler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağ-lık Bakanlığı’na acil aşı-lama ile ilgili olarak yaptı-ğımız başvurulara verilen cevaplar, eğitim emekçi-lerinin aşılanmasına yö-nelik ciddi bir adımın atıl-madığını ve buna dair sağlıklı bir planlamanın da olmadığını ortaya çı-karmıştır.
Covid-19 pandemisi kısıtlamalarının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli bir eğitim-öğretim ortamının oluşması için; yeni öğretmen atamasının yapılması, ek dersliklerin açılması/yapılması, yardımcı personel istihdamının sağ-lanması, her okula bir sağlık personelinin atanması, her okula yeterli miktarda hijyen malzemesi gönderilmesi, ücret-siz maske dağıtılması, eğitime ek bütçe ayrılması ve 2021 bütçesinde eğitime ayrılan payın artırılması taleplerimizin hiç biri karşılanmamış tam tersi uygulamalar hayata geçi-rilmiştir.
Yüz yüze eğitime başlamadan önce tüm öğretmenlerin aşılanacağı bizzat Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanmıştır.
Bizler kadar risk taşımayan Milli Eğitim Bakanı kameralar önünde aşısını olmuş, ancak sorumlusu olduğu eğitim emekçilerinin aşı olması için adım atmamıştır. Gelinen aşa-mada köylerde çalışan öğretmenlerin bir bölümü dışında eği-tim emekçilerinin çok büyük bölümüne hala aşı yapıl-mamıştır.
Eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin şehir için-deki hareketliliği öngörülerek kararlar alınması gerekirken, alınan kararlar ve uygulamalar virüsün yayılımını daha da arttırmıştır. Her gün yüzü aşkın yurttaşın Covid-19 salgını ne-deniyle yaşamını yitirdiği bir dönemde, bilimsel araştırmalara dayalı olarak yapılacak sağlıklı bir eğitim planlamasıyla eğitim emekçilerinin iki doz aşısının tamamlanması beklenirken bu yapılmamış o dönemin vaka verilerine göre düşük ve orta riskli illerde ortaokullar ve liseler de açılmıştır. Öte yandan bulaş riski yüksek yaş grubundaki ortaokul ve lise öğren-cileri de yüz yüze sınava çağrılarak virüsün yayılmasına ade-ta davetiye çıkarılmıştır.
Toplu ve kontrolsüz açılmanın ardından, ortaokul ve lise-lerde yüz yüze eğitime başlanması ve zorunlu yüz yüze sı-navlar sonrası pek çok öğrenci ve öğretmen Covid-19 virü-süne yakalanmıştır. 2 Mart sonrasında vaka, ağır hasta ve ölüm sayı-larında yaşanan hızlı ar-tış, eğitim emekçilerine aşıda öncelik tanınması yönündeki acil talebi-mizin ne kadar önemli olduğunu ortaya koy-muştur.
Öğretmenlerin, öğ-rencilerin, eğitim ku-rumlarında görev ya-pan yardımcı hizmetli, memur, idari ve teknik personelin, ailelerin ve toplumun sağlıklı ya-şam hakkı iktidarın yan-lış politikaları nedeniyle açık tehdit altındadır. Gerekli önlemler alın-madan böylesine bü-yük bir risk altında gö-rev yapmaya zorlan-mamızın sağlıklı yaşam hakkımıza müdahale anlamına geldiği açıktır.
Bizlerin, aile bireylerimizin, öğrencilerimizin ve öğrenci velilerimizin hastalanması halinde başta siyasal iktidar ol-mak üzere sorumluluk MEB ve Sağlık Bakanlığı’nda ol-acaktır. Salgın hastalıktan korunmak, en azından hafif atla-tabilmek için iki doz aşının yapılması ve bağışıklık sağ-lanması için belirli bir sürenin geçmesi zorunludur.
Sonradan telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlerin oluşmaması için; her iki doz aşının bir an önce yapılmasını talep ediyor, ortaya çıkabilecek olumsuzluklar için şimdiden yetkilileri uyarıyoruz.
Okullardaki tablo daha da ağırlaşmadan yüz yüze sınavlar okullardaki tüm emekçilerin aşılanması tamamlanana ve ge-rekli önlemler alınana kadar ertelenmelidir. En son Trabzon’da 5 Eğitim Emekçisi arkadaşımızın hayatını kaybetmiş olması, bu haklı ve meşru talebin bir an önce ye-rine getirilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur.
Toplum sağlığı için, eğitim hakkı için, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için aşı istiyoruz!

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı