Son Dakika

Nurcan Yurt Şenel, Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Merak Edilenleri Açıkladı

Nurcan Yurt Şenel, Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Merak Edilenleri Açıkladı

Amasya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Mü-dürü Nurcan Yurt Şenel, genel sağlık sigor-tası ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Genel Sağlık Sigortası Kavramı nedir, neyi ifade eder.
Amasya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Mü-dürü Şenel, “Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigor-tayı, ifade etmektedir.
Reformdan önce sosyal güvenlik kuru-luşları farklı olduğu gibi sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuru-luşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yara-rlanabiliyordu.
Herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkânı yoktu.
Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekono-mik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bü-tün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır. Kanundan önce ülkemizde bazı kesimler sağlık hizmetlerinden yararlanma yönünden sosyal güvenceden yoksun bulunmakta idi. Öte yandan, çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarınca üyelerine çeşitli mik-tar ve nitelikte sağlık sigortası yardımları yapılmakta ve bu yardımlar arasında norm birliği bulunmamakta idi. Yasa ile norm ve standart birliği sağlanmıştır. Ülkemizde dağı-nık yapıda olan ve yararlanma koşulları birbirinden oldukça farklı ve erişimi bütün nüfusa yaygınlaşmamış bulunan sağlık hiz-metlerinde yaşanan sorunlar uzun yıllar tar-tışılmış, çözümü için de değişik tarihlerde ya-sal düzenlemeler yapılmıştır. Bütün bu gay-retlere rağmen tüm nüfus sağlık güvencesi yönünden kapsam ve koruma altına alınama-mıştır. Reform ile tüm nüfus kapsam altına alınmıştır.Genel sağlık sigortası hangi tarih-ten itibaren zorunlu hale geldi ve Kimler ge-nel sağlık sigortası kapsamındadır
Zorunlu olarak herkesin genel sağlık si-gortası kapsamına alınması 1/1/2012 tarihin-de başlamıştır. Kapsam dışı olarak adlan-dırılan banka sandıkları mensupları hükümlü tutuklular, yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olanlar dediğimiz kesim hariç olmak üzere Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır. Sigortalı çalışan, kendi nam ve hesabına çalışan, dev-let memuru olan, isteğe bağlı sigortalı olan, Kurumdan aylık ve gelir alan, 65 yaş aylığı alan, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, iş-sizlik ve kısa çalışma ödeneği alan herkes ge-nel sağlık sigortası kapsamındadır. Bu kişi-lerin yanı sıra, herhangi bir kapsamda olma-yan ya da sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında olmayan yani işsiz, Kurumdan gelir ya da aylık almayan ya da bakmakla yükümlü olunan olmayan kişilerde genel sağlık sigortası kapsamındadır. Bu kişiler Kurum tarafından otomatik olarak sis-tem üzerinden bulunup genel sağlık sigor-talısı olarak tescil edilmektedir.
Gelir testi işlemi nedir, kimler yaptır-maktadır. Herhangi bir kapsamda sosyal gü-vencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlem gelir testidir.
Bu kapsamdaki vatandaşlarımız genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten itibaren ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. 6824 sayılı Torba yasadan ön-ce gelir testi yaptırmak bu kapsamdaki vatan-daşlarımız için mutlak zorunluluk idi, primi devlet tarafından karşılanan grup ile birlikte 4 seviye vardı ve vatandaşlarımızın bu 4 sevi-yeden hangisi içerisinde olduğunun mutlak tespiti gerekiyordu, Torba yasa sonrası mutlak zorunluluk kalkmaktadır. Bu kap-samdaki kişiler gelirinin düşük olduğunu dü-şünüyorlar ise kendilerine gönderilen teb-liğden itibaren bir ay içerisinde, gelir testine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Gelir testi için bir süre var mı
Herhangi bir sosyal güvencesi olmaması nedeniyle GSS kapsamında resen tescil etti-ğimiz kişilere durumlarını belirten bir tebligat gönderilmektedir.
Gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı asgari ücretin 1/3’ünün altında olduğunu düşünenler bu tebliğden itibaren 1 ay içinde gelir testi için yerleşim yerinin bulunduğu SYDV’ye müra-caat etmeleri gerekmektedir.
Gelir durumu değişenler tekrar gelir tes-tine gidebilir mi
Bu kapsamdaki sigortalılardan gelir duru-mu değişenler durumunun değiştiği tarihten itibaren yeniden gelir testi için Sosyal Yar-dımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müra-caat edebilirler.
2021 yılı için GSS Prim tutarı ne kadardır
Geliri brüt asgari üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin %3’ü tutarındadır. Bu ne-denle 2021 yılı için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 107,33 TL’dir.
Primini kendi cebinden ödeyenler ile primleri devlet tarafından karşılanan genel sağlık sigortalıları için sağlıktan yararlanma şartları aynı mıdır
İki grup arasından bu farklılık göstermektedir. 60/c-1 (eski yeşilkartlılar) si-gortalılarının sağlık hizmet sunucularına müracaat etmeleri halinde herhangi bir şart aranmamaktadır. Bu kapsamda sigortalı olunduğu andan itibaren sağlık hizmet-lerinden yararlanılabilmektedir. 60/g kapsa-mındaki primini kendi cebinden ödeyen kişi-ler için ise 2 temel kural bulunmaktadır; bu kişilerin 30 gün prim ödemesinin bulunması ve 60 günden fazla prim borcunun bulun-maması gerekmektedir.
Genel Sağlık Sigortası kapsamında geti-rilen diğer yenilikler nelerdir
Gençlerimiz için mezuniyet tarihinden iti-baren belli yaş ve süre sınırı olmak üzere sağ-lık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma im-kanı getirilmiştir. 6663 sayılı Gelir Vergisi Ka-nunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-masına Dair Kanun ile 10.2.2016 tarihinden itibaren Lise mezunu gençlerimize 20, üni-versite mezunu gençlerimize 25 yaşına kadar anne ya da babasından iki yıl boyunca bak-makla yükümlü olarak, anne veya babasın-dan yararlanamıyor ise gelir testi yaptır-maksızın 60/c-1dediğimiz primi devlet tara-fından karşılanmak üzere genel sağlık sigor-talısı olmaları sağlanmıştır. Daha önceden Kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlar ile çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan saat ücretli çalışanlardan 20 gün ve altı süre-lerde çalışanlar eksik günlerine ait gss prim-lerini 30 güne tamamlarken, 26.03.2020 tari-hinde yayınlanan ve 7226 sayılı Kanunun 45 inci maddesi ile bu süre 8 gün ve daha az çalışanlar olarak düşürülmüştür. Bununla birlikte, ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların eksik günlerine ait gss prim-lerini tamamlama zorunluluğu da kaldırıl-mıştır. Aynı zamanda bu kişiler için şöyle bir kolaylık sağlandı; eğer bu kişiler yani part time çalışanlar ile “7- Puantaj” eksik gün se-çeneği ile bildirilenler eğer sigortalının bak-makla yükümlü olduğu kişi statüsünde ise-ler bu zorunluluktan muaf tutulmuş oldular. 17.04.2020 tarihinde yayınlanan ve 7244 sa-yılı Kanun ile Nakdi ücret desteği alanlardan sigortalı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanlar, primleri işsizlik fonundan karşı-lanmak suretiyle genel sağlık sigortası kap-samına alınmıştır.Genel Sağlık Sigor-tası(GSS) borçları 7256 sayılı Kanun kapsa-mında nasıl yapılandırılacak
Ağustos 2020 ve öncesine ait Genel Sağ-lık Sigortası (GSS) borçları otomatik olarak yapılandırılacaktır.
GSS borçları için vatandaşlarımızın baş-vuru yapmasına gerek bulunmamaktadır. 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca iliş-kin gecikme cezası ve zammı silinecektir. Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu öde-yemeyecek durumda ise 31 Mart 2021’e ka-dar gelir testi için başvuru yapması duru-munda, geliri asgari ücretin üçte birinin al-tında çıkan vatandaşlarımızın borçları sili-necek ve primleri devlet tarafından öde-necektir. Vatandaşlarımız, otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üze-rinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler.” Diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.