Son Dakika

“Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun TBMM gündemine getirilmesidir”

Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentileri karşılayacak
şekilde çıkarılmalıdır diyen Şube Başkanı Camcı
açıklamasında şunları söyledi; İnsanın, özünü keşfetmeye,
kişiliğini inşa etmeye yönelik en büyük eylemi eğitimdir.
Eğitimin başaktörü öğretmen, insanlığın kadim ve
vazgeçilmez mesleklerinden biri de öğretmenliktir.Eğitim Bir Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı,Öğretmen, çocukların şuur sermayesini artırmanın, idrakini geliş-tirmenin, varoluşun sırrına ermenin, hikmeti keşfet-menin rehberidir.”dedi
Başkan Kerem Camcı, Eğitim Bir Sen sendikasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “İnsanın Özünü keşfetmeye, kişiliğini inşa et-meye yönelik en büyük ey-lemi eğitimdir. Eğitimin başaktörü öğretmen, insan-lığın kadim ve vazgeçilmez mesleklerinden biri de öğret-menliktir.
Öğretmen, çocukların şuur sermayesini artırma-nın, idrakini geliştirmenin, varoluşun sırrına ermenin, hikmeti keşfetmenin rehberi-dir.
Ülkemizde fiilî olarak görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 200 bini aşmış iken, öğretmenlerin yetiştiril-mesinden emekliliğine kadar olan her aşamayı içeren, öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir kanunun olmaması büyük bir eksik-liktir.
Eğitimde örnek gösterilen ülkelerde olduğu gibi, öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde eğitim-öğretim hiz-metleri sınıfı kariyer mesle-ğine uygun bir kanuna kavuşturulması artık daha fazla ertelenmemelidir.
Kanaatimizce öğretmen-lerin itibarının daha da art-ması, haklarının korunması; yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ivedilikle yürür-lüğe konulması elzemdir.
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması hedefine 11. Kalkınma Planında ve Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer verilmesinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, ne yazık ki öğretmenlerin mesleklerini, hak ve yetkile-rini koruyup geliştirecek nitelikte bir meslek kanunu beklentisi hâlâ karşılan-mamıştır.
Çıkarılıp yürürlüğe konu-lacak kanunun hedefler ve gerçekler bağlamında uluslararası standartlara uy-gun bir kanun olarak düzenlenmesini bekliyoruz. Bu mümkündür, beklenti de bu doğrultudadır. Aksi hâlde yapılacak çalışma anlamsızlaşır.
Medeniyetimizin yük-lediği değeri sosyal ve ekono-mik statü açısından gerçek-leştirecek kanun, öğretmenin itibarını hem korumaya hem de yükseltmeye yaramalıdır.
Eğitim çalışanlarının güçlü sesi, genel yetkili sendikası olarak, gerek aka-demik yayınlar gerek raporlar gerekse alan tara-malarıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu için nelere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyduk.
Çağın gereklerini ve öğretmenlerimizin beklenti-lerini karşılayacak şekilde 2018 yılında hazırladığımız “Öğretmenlik Meslek Kanunu İhtiyaç ve Öneriler” başlıklı raporumla genel çer-çeveyi çizdik. ‘Meslek kanunu, öğretmene destek kanunu olmalı’ diyerek beklentilerimizi ifade ettik. ‘Nasıl bir meslek kanunu olmalı, meslek kanununda neler yer almalı’ sorularının cevabını bir eğitim sendikası olarak verdik.
Öğretmenler olarak beklentimiz, özlük haklarımızın tanımlanması ve geliştirilmesi; kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğret-menlik ayrımının ortadan kaldırılması; resmî eğitim kurumlarındaki bütün öğretmenlerin kadrolu ola-rak istihdam edilmesi; mesleğimizde ilerlememizi sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının yeniden ha-yata geçirilmesi; istihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere zorunlu hizmet gibi zorlayıcı dayatmalar yerine teşvik edici uygulamaların getirilmesi; eğitim kurumu yöneticiliğinin eğitim-öğretim sınıfı içinde ama ikincil görev olmaktan çıkarılarak müstakil bir kadro olarak düzenlenmesi; yöneticilik süreçlerine geçiş ve statüsü ile bu pozis-yonlardaki mali, özlük ve sosyal hakların da mutlaka meslek kanununda tanım-lanması; resmî veya özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğret-menleri kapsayan bir meslek kanununu hayata geçirilmelidir.
Meslek kanunu, içeriği itibariyle öğretmenlerin atamadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkânlarından kariyer basamaklarına erişime, ehli-yetten liyakate kadar ayrımcılık ya da ayrıcalıktan uzak, objektif hükümler ihtiva etmelidir.
Öğretmenin itibarının, statüsünün, hak ve imkânlarının, fırsat ve yetkilerinin artırılmasına dayanak yapılması gereken bir kanun, mevcudun tekrarına ve statükonun devamına barınak olursa akıtılan ter de söylenen sözler de hükümsüz ve değersiz hâle gelir. Özellikle meslek kanununda öğret-menlerin ve eğitim kurumu yöneticilerinin mali durumunun, hak, yetki ve sorumluluklarının hedef-lenen amaca uygun gerçekleştirilmesi umu-lurken, bütün bunlar kamu maliyesi dengesi, bütçe ola-nakları ve benzeri baha-nelerin arkasına sığınılarak es geçilecek olursa eğitimde istenilen başarıların da mes-lek kanunundan beklentinin de sağlanamayacağı bilinmelidir.
Zaman, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır. Öğretmenin özlük haklarını ve yetkilerini genişletecek, ona destek olacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması beklentisi artık karşılan-malıdır.
Eğitim-Bir-Sen olarak, belirttiğimiz hususlar temelinde katkı ve destek sunacağımızı bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyor; siyasi iradeyi, TBMM’yi ve Millî Eğitim Bakanlığı’nı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu bir an evvel hayata geçirmek konusunda adım atmaya ça-ğırıyoruz.
24 Kasım’da öğretmenlerimize verilebile-cek en büyük müjde, özlük haklarını koruyup geliş-tirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorun-larına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun TBMM gündemine getirilmesidir.” ifadelerini kullandı
Basın toplantısına; Eğitim Bir Sen Amasya Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve basın katıldı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.