Son Dakika

Ölgün,Kamu emekçilerinin kazanılmış haklarının korunmasında hiç tereddüt etmeden mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.

Ölgün,Kamu emekçilerinin kazanılmış haklarının korunmasında hiç tereddüt etmeden mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.

Amasya Eğitim Sen Şube Başkanı Mus-tafa Ölgün,Kamu idarelerinin arka bahçesi söz sendikalar ve buna çanak tutan idareciler suç işliyorsunuz”dedi
Gerçek olmayan gündemlerle, siyasal gü-cü arkasına alarak üye avcılığına soyunanlar bildikleri yöntemlerle kamu emekçilerini aldatmaya devam ediyor.
Mustafa Ölgün,Nasıl mı? Anlatalım:Bu sendikacılar üye yaparken her yerde sizin adınızı kullanıyor.Bu sendikacılar üye yapar-ken sizinle olan tüm ilişkilerini kullanıyor.
Bu sendikacılar üye yaparken bizim rica-mızı kırmaz, istediğin yere seni getiririz diyor.
Bu sendikacılar üye yaparken diyor ki sizi Müdür yaparız.
Hal böyle iken her şey ayağa düşmüş vaziyette. Müdür alır, müdür satar olmuş söz-de sendikacılar.
Hal böyle iken gelin bir dinleyin bakalım neler işiteceksiniz.Bağlı oldukları kurum-larda yıllardır yetkili olup eğitim emekçileri-nin hangi sorunlarını çözmüşlerdir?
Kadro almak dışında kadro alamadıkları için ne yapmışlardır?
Üniversitelerde yıllardır gözlerinin önün-de yaşanmış ve yaşanmaya devam eden çeşitli cemaat yapılanmalarına karşı ne yap-mışlardır?
Kamu kurumlarında çalışan devrimci, de-mokrat, Alevi, ilerici kamu emekçilerini ve di-ğer inanç sahibi insanları, düşünceleri doğ-rultusunda fişlemek dışında ne yapmı-şlardır? Yetkili sendika odalarına el konul-urken buna karşı ne yapmışlardır?
Üniversitelerde çoğunluğun sadece % 20′ sini temsil ettiklerini unutarak diğer sen-dikaları bu toplantılara davet edildiğinde ne-den sessiz kalmışlardır? Kamu emekçileri enflasyon yükü altında ezilirken ne yap-mışlardır? Kamu emekçilerinin % 3 zamma mahkum edilirken ne yapmışlardır?Kamu emekçilerinin 3600 gösterge sorunu karşı-sında ne yapmışlardır?
Kamu emekçileri idareciler tarafından keyfi olarak istemedikleri yerlere zorla gö-revlendirilirken ne yapmışlardır?
Sözde yetkili ve iktidar yanlısı sendika, tüm bunların yaşanmasının karşısında sus-masının karşılığında kendilerine ne vaat edil-miştir?
Bu sorulara karşı söyleyecek hiçbir sözü-nüz yok biliyoruz.
Çünkü kamu emekçilerine:Enflasyon zammına karşı Kadrolu güvenceli çalışmaya karşı Üniversitelerde (Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterinin) hülle atamalarına karşı 2547/13 b Kurum dışı atamaların, ku-rum içinde çalışanların motivasyonunu düş-mesine karşı Ek ders adaletsizliğine karşı
ÖSYM ve MEB sınav görevlen-dirmelerindeki adaletsizliğe karşı 3600 ek göstergenin çıkarılmasına karşı
Üniversitede görev yapan idari perso-nelin Yükseköğretim Tazminatı, Geliştirme Ödeneği, Döner Sermaye Paylarından fayda-lanmasına karşı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 13 b/4 görevlendirme lerine karşı
Görevde Yükselme Sınavlarının merkezi ve 2 yılda bir yapılması yapılmasına karşı
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda, köylerden ve ilçelerden merkeze yapılan ge-çici görevlendirmelerde görevlendirmesini yaptıramadığı üyelerine karşı
Yetkili ve sözde siyasal iktidarın gücünü elinde bulunduran sözde sendikacıların söyleyecekleri kocaman bir hiç vardır.
Çünkü;Biri yetkili olup bu yetkiyi kulla-namayan, kullanmayan Vs.
Diğeri kamu emekçilerinin Kazanılmış haklarının gasp edilmesi için elinde geleni yapan bir anlayış. Hal böyle iken bilin duyun istedik.Kamu emekçilerinin mücadelesinde bir bütün olarak saflarını belli etmiş, belli ilkeleri olan bizleriz.
Kamu emekçilerinin kazanılmış hak-larının korunmasında hiç tereddüt etmeden mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.
Yeni kazanımlar için örgütlü mücadeleyi büyütme kararlılığımızla büyüyeceğiz. Eğitim Sen varsa umut vardır!”diye konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı