Son Dakika

ÖZGÜR-DER: RAMAZAN İBADETLERİMİZE YENİDEN RUH KAZANDIRACAĞIMIZ AYDIR

ÖZGÜR-DER: RAMAZAN İBADETLERİMİZE YENİDEN RUH KAZANDIRACAĞIMIZ AYDIR

Amasya Özgür-Der Temsilciliği yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle açıklamalarda bulundu:Gün ve geceleri, ayları, mekânları özel ve mübarek kılan Allah’tır. Mukaddes kıl-ma yetkisi sadece ‘kuddüs’ olan Allah’ındır. Allah’ın dışında kimsenin böyle bir yetkisi yoktur.
İnsanların hayra teşvik edildiği gün ve ge-celer, eğer değerlerini bizatihi kendilerinden almaya başlamışlarsa maksat aşılıyor de-mektir.
RAMAZAN KUR’ANLA BÜTÜNLEŞME AYIDIR
Ramazan da Kur’an’ın bu ayda indirilmeye başlanması ve Allah’ın, formu, şekli belli, en somut emirlerinden bir olan orucunu bu aya has kılması nedeniyle mübarektir:
“Ramazan ayı, insanlara yol gösteren, hidâyeti, doğruyu ve yanlışı ayırt edip açık-layan Kur’an’ın indirildiği aydır, içinizden kim o aya yetişirse oruç tutsun…” (Bakara suresi, 2/185) Rabbimizin ‘bin aydan daha hayırlı’ di-ye tavsif ettiği Kadir Gecesi de değerini Kur’an’dan almaktadır. Kur’an indirilmeye başlandığı için o gece bin aya, yaklaşık bir in-san ömrüne değer sayılmıştır: “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesinde indirdik.
Kadir Gecesinin ne olduğunu sen nere-den bileceksin? Kadir gecesi bin aydan ha-yırlıdır. Melekler ve Rûh, o gece Rablerinin iz-niyle her iş için iner de iner. Esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya kadar!”
Ramazan ayının önemini vurgulayan Ba-kara Suresi, 185. ayete bakıldığında Kur’an’ın üç önemli özelliğinin vurgulandığı görülür: İnsanlara yol göstermesi/hadi, hidayeti açık-laması/beyyinatin mine’l-hüda ve doğruyu yanlıştan ayırt eden olması/Furkan.
Hayatımızı Kur’an’a göre ayarlıyor, onun gösterdiği yoldan yürümeye gayret gösteri-yorsak Kur’an bizim için ‘hâdi’dir.
Haram-helal, hayır-şer, doğru-yanlış, gü-zel-çirkin, temiz-pis, faydalı-zararlı ayrımını Kur’an’a göre yapıyorsak Kur’an bizim için ‘furkandır.
Kur’an’ı anlamaya çalışıyor, hayatımızı ona göre şekillendirmeye gayret ediyorsak bizim için ‘beyyinat tır.
ORUÇLA İNSAN YERYÜZÜNDE ZAYIF BI-RAKILIP SÖMÜRÜLEN, EZİLEN VE AÇ BI-RAKILAN İNSANLARIN H LİNİ KAVRAR
Rabbimiz Bakara Suresinin 183. Ayetinde: “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi sizede farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” diye buyuruyor.
Ramazan ayını değerli kılan bir diğer ne-den de ‘bizden öncekilere de farz kılınan’ oru-cun bu ayda tutuluyor olmasıdır.
Oruç, insanı diğer mahlukattan ayıran en önemli salih amellerden biridir. İnsan ira-desinin ürünüdür. Oruç (savm); tutmak, yakalamak, kontrol etmek, zabtu rapt altına almak demektir. Oruçla insan kendini kontrol eder. İnsan, oruçla istek ve arzularına kontrol ederek onların mahkumu değil hâkimi olur. Cehaletle hilmi ayıran en önemli kıstastır oruç. Halim insan, içgüdülerini kontrol edip en doğru şekilde davranırken cahil, kayna-yan suyun taşması gibi celallenir ve kendini kaybeder.
Oruç, doğruda sebat etmek, ayakları sabit tutmak, sabretmek ve mukavemettir.
Oruçla insan kendini başkalarının yerine koyar, başkalarıyla hemhal olur, diğerkamlığı öğretir.
Yeryüzünde zayıf bırakılıp sömürülen, ezi-len ve aç bırakılan insanların hâlini kavrar.
İnsanı her türlü fena işi yapmaktan alı-koyan bir kalkandır oruç. İnsan oruç tutar, oruçta insanı tutar.
İnsanın derununda taşıdığı fücurun diz-ginlenip takvanın takviye edildiği ameldir oruç. Oruç, “Bırakınız yapsınlar, bırakınız tüketsinler!” felsefesinin dünyayı getirdiği bataklığa karşı “Dilediğin gibi tüketmesin” uyarısıdır. Modernizme meydan okumadır.
RAMAZAN, TÜKETİM ÇILGINLIĞI DEĞİL; ISLAH VE ARINMA AYIDIR
Oruç ittika etmenin, muttaki olmanın aracıdır: “Ey inananlar, sizden öncekilere ya-zıldığı gibi korunmanız, muttaki olmanız için sizin üzerinize de oruç yazıldı.”
(Bakara, 2/183)
Bir de yaşadığımız toplumda görülen oruç ve Ramazan manzaralarını göz önüne alalım. Bu toplumda Ramazanın sosyal hayatı derin-den etkileyen bir güce sahip olduğu bir vakıa. Gelişi birkaç hafta önceden hissedilmeye başlanır. Ramazan’da trafik akışı dâhil birçok şey değişir; televizyon programları, iftar ve sahur vakitlerine endekslenir, mukabeleler yapılır, hatimler indirilir. Reklamlarda ilgili il-gisiz birçok ürün, Ramazan’la irtibatı kuru-larak pazarlanmaya çalışılır. Pandemi önce-sini hatırlayacak olursak meyhanelerin bir kısmı kapatılır, içki satışları ciddi oranda dü-şer. İftar çadırları, belediye etkinlikleri, eğ-lenceleri vs. Ramazan’ın etkisini gösteriyor.
Geniş halk kesimlerinde Ramazan ve oruç, Kur’an’ın öngördüğü ve Peygamberin hayatında sergilediği şekliyle algılamıyor. Ramazan gibi nefsin engellendiği, arzu ve isteklerin kontrol altına alındığı bir ayda tüke-timin artması anlaşılabilir değildir.
Ramazan dışında helal-haram, meşru-gayri meşru ölçülere dikkat etmeyenler, Ramazan’da yaptıkları ibadetleri bir yıllık günahlarının kefareti olarak görebilmekte-dirler. Dini bir aya indirgeyen, kutsal zamanlarda dindar olmayı yeterli gören zihni-yet, gittikçe yaygınlaşmakta.
Hristiyanlıktaki günahları bağışlayan pe-derlerin rolünü kutsal gün ve geceler ifa et-mektedir. Bu şekilde hayatı keskin çizgilerle bölümleyip dini bir alana has kılan seküler anlayış, alanı genişlemektedir.
Kur’an’da Rabbimizin vurguladığı “habi-tat a’maluhum=Amelleri, yapıp ettikleri boşa çıktı.” ifadesi tam da bu durumu izah etse ge-rek. İnsanlar bir ay boyunca yapıp ettiklerini yeterli görerek kendi kendilerini kandırmak-tadırlar. Ayetlerde vurgulanan özün, geniş topluluklara olduğu gibi yansımasının müm-kün olmadığı açıktır. Kimileri için form, her zaman özden daha önceliklidir.
Eylemlerin yaygınlaştıkça içeriğinden uzaklaştıkları da bir vakıa. Başta kendimiz ol-mak üzere yakın çevremizden başlayarak Ra-mazan telakkisini ciddi anlamda ıslah etme-miz gerekmektedir.
Ramazan Kur’an’la bütünleşme ayıdır. Kur’an’dan nasipsiz olanlara, Allah’ın vahyini ulaştırma ayıdır. Geçmiş kirlerden arınma, gelecek on bir ayı Ramazan kılmaya ha-zırlıktır. Toplumda yaşanan ahlaki, siyasi, ekono-mik, sosyal sapmaların rayına oturtulması için bir fırsattır.Ramazan; tüketim, eğlence, on bir ay boyunca günah işleyip bunlardan arınma ayı değildir. Rutinleşmiş, âdet hâline gelmiş olan ibadetlerimize yeniden ruh ka-zandırdığımız, kulluğumuzun bilinçli yansı-maları hâline getireceğimiz bir aydır.
Kendimizi, aklımızı, tasavvurumuzu, çev-remizi Kur’an’la yeniden ölçüp ıslah olaca-ğımız aydır Ramazan.Rabbimi Bakara Suresinin 185. Ayetinde:”Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ra-mazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tuta-madığı günler sayısınca) başka günlerde ka-za etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah’ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. “ diye buyuruyor.
Rabbimiz bu ramazan ayının bizim ve üm-metimizin kurtuluşu için hayırlara vesile kıl-sın. Ramazanda edindiğimiz güzellikleri bun-dan sonra da devam ettirebilmesi nasip ey-lesin.”dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı