Son Dakika

SAĞLIKÇILARDAN İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Sağlık Sen Amasya Şube Başkanı Recep ELİAÇIK,-Türkiye’de 7 ve 9 Aralık tarihlerinde iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.
Bu kapsamda Sağlık-Sen Amasya Şubesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi önünde bir basın açıklaması yaptı.
Sağlık Sen Amasya Şube Başkanı Recep ELİAÇIK,açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Sağlık çalı-şanlarının gür sesi, yetkili sendika Sağlık-Sen olarak, bugün burada sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz memnuni-yeti ifade ediyor, hepinize hoş geldiniz diyoruz.Sözlerime başlamadan önce Kovit nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık şehitlerine Allah’tan rahmet diliyorum. Geçen hafta Çarşamba günü, gündeme bir haber düştü… Hükümet, hekimlerin Ücretlerinde 2 bin 500 ile 5 bin TL aralığında bir İyileştirme yapacağını deklare etti.
Ülkenin içinde bulun-duğu ekonomik koşullar dikkate alındığında, yapıla-cak olan iyileştirme herkes tarafına memnuniyetle kar-şıladı. Çünkü döviz almış başını gidiyor, artan enflas-yon nedeniyle ürünlerin etiketi günden güne değiş-iyor. Yani para pula döndüğü için fiyatlar cep yakıyor, yürek yakıyor.
Hayat her açıdan ateş pahası! İşte böyle bir ortamda sadece hekimlere yönelik bir iyileştirme yapı-lacağı açıklandı.
Öncelikli olarak şu konu-ya açıklama getirmek isti-yorum. hekimler adına ya-pılan düzenleme yerinde bir düzenlemedir. Dolayısıyla sonuna kadar destekliyoruz. Hatta çok geç kalmış bir dü-zenlemedir diyoruz.
Bu dediklerimizin dışın-da kullandığımız başka bir cümle yok. Bu dediklerimi-zin aksini iddia eden birisi varsa ortaya çıksın. Belgesi olan varsa ortaya koysun. Algı operasyonuyla sağlık senin haklı mücadelesine gölge düşürmeye çalışanlar iddialarini ispatlamakla yükümlüdürler. İspatlamaz-larsa yalancıdırlar, iftiracıdırlar.
Sağlık Sen olarak;
Hekimlerin haklarını her zeminde savunduğumuzu birlikte çalıştaylar yaptığı-mız hekim dernekleri çok iyi bilir. Bu konuda yapmış olduğumuz çalıştaylar hazır-lamış olduğumuz raporlar kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililere iletildi. Performansdan kaynakla-nan ücret adaletsizliğinin yaratmış olduğu tahribat her platformda bizatihi Sağlık sen tarafından dile getirildi.
Tüm bu bilgilerin kamuoyuna açık olmasına rağmen sağlık sen üzerinden bir algı operasyonu yapıl-masını asla doğru bulmu-yoruz. Algı operasyonu, sağlık senin haklı mücade-lesine gölge düşürmekten başka bir anlam ifade etmiyor. Sağlık hizmetleri emek yoğun bir hizmettir.
Pandeminin olağanüstü şartları içerisinde tüm sağlık çalışanları cansi-perane çalıştılar.
Çok sayıda arkadaşımızı Kovit nedeni ile kaybettik.
Ruhları şad olsun.
Sağlık bakanlığı tarafın-dan yapılan ve Hekiminden Hemşiresine, Teknikerinden Memuruna sağlık çalışan-larının tümünü kapsamayan bir düzenleme kadüktür.
Hiç bir sağlık çalışanı bu düzenlemenin dışında tutul-mamalıdır.
Bu büyük bir haksızlık-tır. Bizim tepkimiz bunadır ve bu tepki haklı bir tep-kidir.
Bu tepkiyi sadece bizler değil, yüzbinlerce sağlık çalışanı gösterdi.
Sosyal medya adeta inledi.
Sadece sağlık bakanlığı çalışanları değil aynı za-manda Üniversite hastane-sinde çalışan öğretim üye-leri, araştırma görevlileri Aile hekimliği çalışan-larında bu düzenlemenin dı-şında tutulmuştur.
Açıkçası bu durum sağlık çalışanları İçerisinde çok büyük bir infiale yol açmıştır.
Değerli basın mensup-ları; şunun altını özellikle çiziyioruz; yetkili sendika olarak, biz zam yapılmasına asla karşı değiliz, olamayız da. Zamma karşı olmamız, sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkar anlamı-na gelir.
Biz zam üzerinden ay-rımcılık yapılmasına karşı-yız…
Yüzbinlerce sağlık çalışa-nının üvey evlat görülme-sine, yok sayılmasına, emek-lerinin hor görülmesine karşıyız.
Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının feda-karlıklarının, mücadeleleri-nin, gayretlerinin görmez-den gelinmesine karşıyız.
Bizim karşı olduğumuz bu.Herkesi Emek ve ekmek mücadelesine destek ver-meye davet ediyoruz.
Hep söylediğimiz gibi; çünkü sağlık ekip işidir, bu hizmeti sunan sağlık çalı-şanları da bir vücudun organları gibi bütündür.
Hemşireyi doktordan, doktoru teknikerden, tek-nikeri ambulans şoföründen ayrı görürseniz ve ona göre muamele ederseniz, bir yö-nüyle hepsine kötülük etmiş olursunuz. Dahası, bu şekil-de davranarak sağlık siste-minin altını oymuş olur-sunuz!
Sağlık çalışanları bu kötülüğü hak etmiyor… Sağlık sisteminin bu ve ben-zeri kötülüklerle, haksızlık-larla ayakta durması müm-kün değildir.
Değerli Basın Mensupları;Ülkemizde, kamu adına 1 milyon sağlık çalışanı görev yapıyor.
Kapıdaki güvenlik görev-lisinden danışmadaki memura, temizlik görevlisin-den teknikere, ambulans şoföründen röntgen teknis-yenine, hemşiresinden dok-toruna… bunların tamamı 1 milyon sağlık emekçisine dahildir.
Görev tanımları farklıdır ancak yaptıkları iş insanımı-za sağlık hizmeti sunmaktır.
Her bir branştaki, her bir birimdeki sağlık emekçisi, sağlık hizmet zincirinin bir halkasını temsil ediyor.
Zincirin bir halkasını yok sayarsanız, tamamını yok saymış olursunuz.
Zincirin bir halkasını kırarsanız, tamamını incitmiş olursunuz.
Zincirin bir halkasını görmezden gelirseniz, tama-mını görmezden gelmiş olursunuz.
Zam konusunda geçen hafta yapılan açıklamalarla tam da bu durum ortaya konmuştur.
Üstelik en yetkililerin ağzından. Gerçekten de çok üzüntü verici bir durum.
Geçen hafta, sağlığın bir ekip işi olduğu, sağlık çalışanlarının da bir bütün olduğu, göz aradı esilmiştir.
Çok şükür;Sağlık-Sen teşkilatının onurlu duruşu,
Genel Merkez yönetimimizin çok yönlü girişimleri ve ülke sathın-daki sağlık çalışanlarının feryadı neticesinde, Siyasi irade, eksikliğin farkına varmış görünüyor. Açıklamalara bakacak olur-sak, zam konusu, Bütçe görüşmeleri neticesinde tek-rar Meclis gündemine gelecek. Buradan siyasi iradeye sesleniyoruz; Meclis’ten, yüzbinlerce sağlık çalışanı-nın üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam karar bekliyoruz.
Tersi bir uygulamaya; tüm sağlık ve sosyal hizmet kolu çalışanlarını kırar.
Tersi bir uygulama, sağlık çalışanlarını meslek-ten soğutacağı gibi, sağlık sistemini de ciddi ölçüde ya-ralar.
Biliyorsunuz, pandemiyle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Pandemiyle mücadelemizdeki başarımız dolayısıyla bizleri yani fedakar sağlık çalışanlarını alkışlamayan, teşekkür etmeyen kalmamıştı.
Buradan sormak isti-yoruz; sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz, teşekkür edi-yoruz diyenler, sağlık çalışanlarının bir kısmını mı alkışladılar… belli branştaki sağlık çalışanlarına mı teşekkür ettiler…
Hayır… Ayrım yapmak-sızın sağlık çalışanlarının tamamına teşekkür ettiler ve alkışladılar değil mi?
O günler ne çabuk unutuldu… Zam konusuna gelince, bu ayrımcılık niye? Ayrımcılık yaparak, yüzbinlerce sağlık çalışanıyla helalleşeceklerini mi düşünüyorlar?
Ya da ayrımcılık yaparak, çalışma barışını sağlayacak-larını, çalışanların moral ve motivasyonu artıracaklarını mı düşünüyorlar?
Saha gerçekliğinden yok-sun, oldu-bitti masa başı kararlar bunların olması mümkün değil!
Yüzbinlerce sağlık çalışanının takdirini kazan-manın yolu belli; hak ve hakkaniyet ölçüsünde, bir kısmına değil, tamamına zam yapmaktır.
1 milyon sağlık çalışanı-nın bir kısmına zam yapıp, geri kalanını yok saymak; çalışma barışını baltalamak-tan, sağlık çalışanlarını kutuplaştırmaktan başka bir anlam ifade etmez.
Hele tüm bunlar, sağlık çalışanlarını en iyi anlaması gereken sağlık bakanlığı tarafından yapılıyorsa bu çok daha vahim bir durum.
Saygı değer basın mensupları; Sağlık-Sen olarak, bu vehamete “dur” demek için bugün olduğu gibi Perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türki-ye’de şubelerimizle, genel merkezlerimizle iş bırakı-yoruz. Tüm sağlık çalışan-larını bizlere destek olmaya davet ediyoruz.
Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarını yok sayan bir yanlışa imza atılmaması için var gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız.
Çünkü sağlık çalışanları ülkemizin hayat sigortası. Sağlık ordumuz, bu tür yanlışlıkları, bu tür haksız-lıkları asla ve kat’a hak et-miyor. Ümit ve temennimiz, çok geç olmadan, kapsamlı bir zam açıklamasıyla sağlık çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesidir.
Her bir sağlık çalışanının yüzünün gülmesine, işine dört elle sarılmasına, iş barışının ve çalışma huzuru-nun sağlanmasına özellikle bu süreçte büyük ihtiyaç olduğunu hiçbir kimsenin unutmaması gerekir.
Bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı sonlandırıyor, teşrifleriniz dolayısıyla siz basın mensuplarına teşekkür ediyorum.-”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı