GÜNCEL HABER

Şahin, Amasya’nın teknolojik açıdan daha yaşanılabilir bir şehir potansiyelini artırmak için Deva Partisine bekliyorum

Şahin, Amasya’nın teknolojik açıdan daha yaşanılabilir bir şehir potansiyelini artırmak için Deva Partisine bekliyorum

Amasya İl Gençlik Çalışmaları Başkanı N.Taha ŞAHİN; “Bilişim Çağı bilişim ve ileti-şim teknolojilerindeki gelişimin insanlık tari-hinde toplumsal, ekonomik ve bilimsel deği-şimin yönünü yeniden belirlediği ve giderek ağ toplumunun ortaya çıktığı döneme verilen addır.”dedi
Şahin yaptığı basın açıklamasında; Yani günümüzde yaşadığımız çağa verilen isim. Bu tanımı yaparak yazmaya başlıyorum ki içinde bulunduğumuz çağın önemi ve geli-şimi noktasında Amasya’da teknolojik ve di-jital çağda atılan adımların ne kadar da çağ dı-şı olduğunu, Amasyalı genç arkadaşlarıma ve hemşerilerime anlatmak istiyorum.
Geçtiğimiz günlerde ne yazık ki alıştı-rılmaya çalıştığımız gibi gece yarısı alınan bir kararla yaklaşık 6 ilde farklı fakülteler kapatıl-dı. Maalesef bu illerin içerisinde teknolojiye oldukça ihtiyaç duyulan ilimiz Amasya’mızda dahil, yazımın başında bahsettiğim üzere an-laşılacaktır ki Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi kapatılmıştır.
Teknolojinin bu kadar revaçta ve ihtiyaç olduğu bu dönemde gece yarısı kararı ile atı-lan bu adım ne yazık ki çağımıza uymamış ve Amasya’mız açısından oldukça yanlış bir ka-rar olmuştur. Özellikle son günlerde Amasya ’yaya özel mobil ve web üzerinde açılan uy-gulamalar olduğu halde, tamda gençlerimizin teknoloji ve Amasya geleceği ile alakalı attık-ları adımların olduğu bir zamanda son derece yanlış buluyorum. Teknoloji öyle ki insan hayatındaki yeri artık temel ihtiyaçlar lis-tesine girmiştir. Küçük veya büyük şehir fark etmeksizin her yerde ihtiyaç duyulduğu bir olgu halindedir. Sebebi her ne kadar belirsiz olsa da şu soruları sormamak elde değil; Gençler Amasya’da teknolojiye sıcak mı bak-mıyor? Hayır. Gençler Amasya’da teknolojiye ilgi mi göstermiyor? Hayır. Gençler Amas-ya’yı tercih mi etmiyor? Hayır. Hadi diyelim ki tüm bu soruların cevabı evet dahi olsa bile bunca yıldır iktidarda olan parti bu gençlerin merakını nasıl olurda teknolojiye ve bilime yönlendiremez? Hadi diyelim gençler Amas-ya’yı tercih etmiyor, fakat burada da sorma-dan edemiyorum. Değerli Amasya millet-vekilleri neden bunca yıldır Amasya’yı bu tek-noloji çağında; bilim ve teknoloji açısından bir tercih şehri yapamadı? Maalesef günümüzde gelinen nokta ve atılan adımlar hem yerel hem genelde çağ dışı adımlar oldu-ğunu ortaya koymaktadır. Deva Partisi genç-lerin teknolojiye olan ilgilerini son derece far-kında olup ve nerelerde eksikler olduğunu belirlemiş aynı zamanda çözüm yolları geliş-tirmiştir. İktidara geldiğimiz dönem; genç-lerimizin hızla gelişen teknolojiler ve dijital platformlara erişiminin kolaylaştırılması ve bu konularda bilgi ve becerilerinin artırılması temel önceliklerimizden olacaktır. Bu kap-samda:
Gençlerin dijital okuryazarlığı eğitimine temel eğitim olarak yer vereceğiz. Gençlerin, interneti güven içinde ve ücretsiz olarak kul-lanmalarını sağlayacağız.
Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluş-larıyla işbirliği içerisinde, başta büyük-şehirlerde olmak üzere, mahalle bazında için-de çalışma odaları, internet, kafe ve kütüp-hanenin bulunduğu gençlik merkezleri kura-cak ve böylelikle gençlerin her türlü bilgiye erişebilecekleri mekanları arttıracağız.
Böylece gençlerimizin gelişimini sadece ülke içerisinde değil uluslararası yetkinlik kazanmış, rekabete hazır, özgüveni yüksek, geleceğe güvenle bakan, algıları açık, dün-yayla entegre olmuş ve üretken bireyler olmalarını sağlayacağız.
Deva Partisi üniversite sayısının artması ile mevcut üniversitelerin kalitesinin artma-yacağının farkında olarak, adetin değil kali-tenin önemli olduğu, teknoloji girişim-ciliğinin kültürünü yaygınlaştıracak günü-müz iktidarının yaptığı gibi Teknoloji Fakül-tesi kapatmak yerine girişimcilik eğitimini lise ve üniversite eğitiminde müfredat içeri-sine yerleştirmeyi hedeflemektedir. Devletin görevinin; gençlerin kendilerini geliştirmesi ve gerçekleştirmesi için önlerindeki tüm en-gelleri kaldırarak, başta eğitim olmak üzere her alanda fırsat eşitliğini ve özgürlüklerini garanti altına almak olduğunu göz önüne alarak girişimcilere yönelik hızlandırıcı ve ku-luçka merkezlerini tüm Türkiye’de arttıracak ve özel sektör ve başarılı girişimcilerle iş birliği içinde geniş bir mentorluk ağı kura-cağız. Tüm genç arkadaşlarımı, Amasya’nın teknolojik açıdan daha yaşanılabilir bir şehir potansiyelini artırmak için Deva Partisine bekliyorum.
Gelin hep birlikte bugünlerimizden yaşa-maya başlayarak yarınlarımızı kardeşleri-mize armağan edelim.
Bu duygu ve düşünce ile tüm Amasya halkını ve gençliğimizi sevgi ve saygı ile se-lamlıyorum.”ifadelerini kullandı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı