Son Dakika

SGK Müdürü Şenel “Alacaklar Yeniden Yapılandırılıyor”

SGK Müdürü Şenel “Alacaklar Yeniden Yapılandırılıyor”

SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Ka-nun” unun yürürlüğe girdiğini ve yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini söyledi.
Yapılandırma kapsamına hangi borçlar girmektedir
Şenel, “2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, kesin-leşmiş; Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik sigortası primleri, 30.04.2021’den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan ala-caklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hiz-met sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsa-mındaki sigortalılıklardan doğan primler, yapılandırma kap-samındadır.
Yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak ve son başvuru tarihi ne olacak
Başvurular, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlamış olup, yapılandırma için son başvuru tari-hi 31 Ağustos 2021’dir.
Başvurular nasıl ve nereye yapılır
Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdür-lüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir. İşverenler, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM’’ye, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, e-devlet üze-rinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM’ye, Primlerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu SGİM-/SGM’ye, Kamu idare-lerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkan-lığı’na,Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya el-den ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM’ye, başvuru yapılabilecektir.
4/b (Bağ-Kur) sigor-talıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye 01/07/2021 – 01/11/2021 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tara-fından yapılandırılacaktır.
Ödemelerde taksit imkanı var mı
İkişer aylık periyodlarla; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkanı bulunmaktadır. Borçlarını taksitle öde-mek isteyen vatandaşlarımız Kanundaki vade farkını öden-mek suretiyle; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebilecekler. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatan-daşımız borcunu 36 ayda ödeyecektir.
Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir. 6 eşit taksit için (1,09), 9 eşit taksit için (1,135), 12 eşit taksit için (1,18), 18 eşit taksit için (1,27), Borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş veya 7256 sayılı Kanuna göre borcunu yapılandırılan ve hala taksitlerini ödemekte olanlar da kalan taksit tutarlarını yapılandırabileceklerdir.
Peşin ödemenin nasıl bir avantajı olacak
Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90, iki taksitte ödemede ise Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir. Prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’nun, en son 1 Kasım 2021 tarihine kadar veya geç öde-me zammıyla birlikte 30 Kasım 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinecektir. İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.
Başvuru sonuçları nasıl takip edilecek
İşverenler, yapılandırmaya ilişkin ödeme planlarını e-sigorta vasıtasıyla ulaşabilecekleri, işveren sistemi üzerin-den öğrenebilir, iş yeri dosyalarının bağlı bulunduğu ünite-lerden de ödeme planlarını temin edilebilirler. 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar yapılandırma başvuru sonuç-larını; e-devlet üzerinden, adreslerine tebliğ edilen ödeme planlarından, bankalardan ve müracaatları halinde sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerinden öğrenebilirler.
Yapılandırma nasıl bir avantaj sağlayacak
Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacak-lara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.
Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen haciz-ler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılan-dırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapıl-mayacaktır. Yapılandırmada ilk iki taksitin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ve tam olarak ödenmesi halin-de borcu yoktur yazısı alınabilecektir. İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönem-ler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir. Yapı-landırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kay-dıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yarar-lanılacaktır. İhale ve İnşaat İş Yerleri İçin; Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik bel-gesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verile-bilecektir.
İdari para cezaları için nasıl bir yöntem izlenecek
Yapılandırmaya başvuranların idari para cezalarının % 50’si ile bugüne kadar uygulanan gecikme cezası ve zammı tamamen silinecek, kalan % 50’lik kısma sadece Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) uygulanacaktır.
Genel Sağlık Sigortası(GSS) borçları nasıl yapı-landırılacak
Nisan 2021 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları otomatik olarak yapılandırılacaktır. GSS borçları için vatandaşlarımızın başvuru yapmasına gerek bulun-mamaktadır. 31 Aralık 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir. Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptır-mamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 30 Kasım 2021’e kadar gelir testi için başvuru yapması du-rumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altın-da çıkan vatandaşları-mızın borçları silinecek ve primleri devlet tara-fından ödenecektir. Vatandaşlarımız, oto-matik olarak yapılan-dırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler.
Prim borcu olanların sağlığa erişim imkanı olacak mı
Bağ-Kur borcu olan-ların, ilk taksitlerini öde-dikten sonra cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması ha-linde, GSS borcu olan-ların ise son 1 yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sa-hip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yüküm-lü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve hastaneye gittiklerinde provizyon alabilecekler. Ayrıca 30 Nisan sonrasındaki döneme ait 60 günden fazla prim borcu bulunan sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler 23.1.2021 tarihli ve 31373 sayılı Resmi Gazetede yayım-lanan 22.1.2021 tarihli ve 3432 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile Devlet üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinden üc-ret ödemeden faydalandırılmaları devam edecektir.
İlk ödeme tarihi ne zaman olacak
Sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Kasım 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
4/b(BAĞ-KUR) borçlarının silinmesine yönelik bir düzenleme var mı
Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapı-landırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde; 30 Nisan 2021 (Nisan ayı dahil) tarihinden önceki prim bor-cu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları siline-cektir. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesap-lanarak borç tutarının tamamının borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigor-talılık süresi olarak değerlendirilecektir.
Yapılandırmalar hangi hallerde bozulacak
Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, İlk iki taksit süresinde ve tam olarak öden-mekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Ayrıca; Taksitli ödemelerde (taksitin %10’unu geçmemek üzere) 10 TL’ye kadar eksik ödemeler yapılan-dırmayı bozmayacaktır. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
Belediyelere yönelik nasıl bir uygulama olacak
Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir. Bu taksitler genel bütçe paylarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir. Ancak kesinti tutarı genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların %50’sini geçemeyecektir. Taksitler genel bütçe paylarını aştığı takdirde eksik kalan tutarlar belediyelerce takip eden ay sonuna kadar vade farkı alınmaksızın ödenecektir. 6 taksit için (1,045), 9 taksit için (1,0675), 12 taksit için (1,09), 18 taksit için (1,135), 24 taksit için (1,18), 36 taksit için (1,27), 48 taksit için (1,36), 60 taksit için (1,45), 72 taksit için (1,54), 120 taksit için (1,9), oranında vade farkı uygulanacaktır.
İl Özel İdareleri ve Spor Kulüplerine yönelik nasıl bir uygulama olacak
İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilirler. Yapılandırmaya esas tutarlara; 24 taksit için (1,36), 30 taksit için (1,45), 36 taksit için (1,54) oranında vade farkı uygulanacaktır.”

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.