GÜNCEL HABER

Son gün 31 Ağustos

şvuru tarihinin 31 Ağustos 2021 de sona ereceğini hatırlatan Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, yapılandırmayla ilgili soruları cevaplayarak SGK’ya borcu olan vatandaşların yapılandırma fırsatını ve peşin ödeme avantajını kaçırmaması gerektiğini söyledi.Yapılandırma kapsamına hangi borçlar girmektedir
2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik sigortası primleri, 30.04.2021’den önce (bu tarih dahil) işle-nen fiillere ilişkin idari para cezaları,
İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda do-ğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 6183/48. madde kapsa-mında taksitlendirilen alacaklar, Kanunun yayımı tarihin-den önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kap-samındaki sigortalılıklardan doğan primler, yapılandırma kapsamın-dadır. Yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak ve son başvuru tarihi ne olacak.
Başvurular, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlamış olup, yapılandırma için son başvuru ta-rihi 31 Ağustos 2021’dir. Başvurular nasıl ve nereye yapılır
Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merke-zine de yapılabilir. İşverenler, e-sigor-ta kanalıyla, şahsen veya posta yo-luyla ilgili SGİM-/SGM’’ye, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, e-devlet üzerinden, şah-sen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM’ye, Prim-lerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu SGİM/SGM’ye, Kamu idareleri-nin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na, Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM’ye, başvuru yapılabilecektir. 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye 01/07/2021 – 01/11/2021 tarih-leri arasında başvuru yapabileceklerdir.
Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranma-yacak, tüm borçlar otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılandırılacaktır. Ödemelerde taksit imkanı var mı İkişer aylık periyotlarla; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkanı bulunmaktadır. Borçlarını taksitle öde-mek isteyen vatandaşlarımız Kanundaki vade farkını ödenmek suretiyle; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini ter-cih edebilecekler. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaşımız borcunu 36 ayda ödeyecektir. Tercih edilen tak-sit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir. 6 eşit taksit için (1,09), 9 eşit taksit için (1,135), 12 eşit taksit için (1,18), 18 eşit taksit için (1,27), Borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş veya 7256 sayılı Kanuna göre borcunu yapı-landırılan ve hala taksitlerini ödemekte olanlar da kalan taksit tutarlarını yapılandırabileceklerdir. Peşin ödemenin nasıl bir avantajı olacak Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90, iki taksitte ödemede ise Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir.
Prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’nun, en son 1 Kasım 2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 30 Kasım 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinecektir. İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.
Başvuru sonuçları nasıl takip edilecek
İşverenler, yapılandırmaya ilişkin ödeme planlarını e-sigorta vasıtasıyla ulaşabilecekleri, işveren sistemi üzerin-den öğrenebilir, iş yeri dosyalarının bağlı bulunduğu ünite-lerden de ödeme planlarını temin edilebilirler. 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar yapılandırma başvuru sonuçlarını; e-devlet üzerinden, adreslerine tebliğ edilen ödeme plan-larından, bankalardan ve müracaatları halinde sosyal güven-lik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerinden öğrene-bilirler. Yapılandırma nasıl bir avantaj sağlayacak
Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacak-lara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak öde-meler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılan-dırmada ilk taksitin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir.
Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. İhale ve İnşaat İş Yer-leri İçin; Borçlarının peşin veya taksitle tamamının öden-mesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verile-cektir. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırıl-mış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.
İdari para cezaları için nasıl bir yöntem izlenecek
Yapılandırmaya başvuranların idari para cezalarının % 50’si ile bugüne kadar uygulanan gecikme cezası ve zammı tamamen silinecek, kalan % 50’lik kısma sadece Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) uygulanacaktır.
Genel Sağlık Sigortası(GSS) borçları nasıl yapılandırı-lacak.Nisan 2021 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları otomatik olarak yapılandırılacaktır. GSS borçları için vatandaşlarımızın başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır. 31 Aralık 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir. mAyrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 30 Kasım 2021’e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşlarımızın borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.
Vatandaşlarımız, otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler.
Prim borcu olanların sağlığa erişim imkanı olacak mı
Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması halinde, GSS borcu olanların ise son 1 yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve hastaneye gittiklerinde provizyon ala-bilecekler. Ayrıca 30 Nisan sonrasındaki döneme ait 60 gün-den fazla prim borcu bulunan sigortalılar ile bakmakla yü-kümlü olduğu kişiler 23.1.2021 tarihli ve 31373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.1.2021 tarihli ve 3432 sayılı Cum-hurbaşkanı Kararı gereğince Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile Devlet üniversite hastanelerinde sağlık hizmet-lerinden ücret ödemeden faydalandırılmaları devam ede-cektir. İlk ödeme tarihi ne zaman olacak
Sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Kasım 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
12-4/b(BAĞ-KUR) borçlarının silinmesine yönelik bir düzenleme var mı?
Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılan-dırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde; 30 Nisan 2021 (Nisan ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır.
Daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanarak borç tutarının tamamının borcun tebliğ tari-hinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
Yapılandırmalar hangi hallerde bozulacak
Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, İlk iki taksit süresinde ve tam olarak öden-mekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Ayrıca; Taksitli ödemelerde (taksitin %10’unu geçmemek üzere) 10 TL’ye kadar eksik ödemeler yapılandır-mayı bozmayacaktır.
Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yarar-lanabileceklerdir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı