Son Dakika

“Sorunların Çözümü Noktasında Gerekli Adımlar Atıldı”

Amasya Baro Başkanı Bahadır Tekeş, geçtiğimiz aylarda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına Adli Yardım ücretlerinin zamanında ödenemediği ile ilgili kaynak sorunlarının çözülmesine ilişkin talepte bulunmuştu.
Bulunulan taleple ilgili olarak Başkan Tekeş Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından cevap geldiğini ifade ederek başkanlık tarafından verilen ce-vap yazısını paylaştı.
Gelen cevap yazısında ise;”İlgide kayıtlı yazınızda özetle adli yardım başvuru sayısında son yıllarda meydana gelen artış karşısında adli yardım ödeneklerinin azlığı sebebi ile meslektaşlarımız hak etmiş oldu-ğu adlı yardım ücretlerinin zamanında ödenemediği belirti-lerek adli yardım kaynak sorunun çözümü için gereğinin yapılması talep edilmektedir.
İşbu sorunlar kapsamında; Maliye Bakanlığından Birliğimize gönderilen adli yar-dım ödeneklerinin yetersiz kalması nedeniyle Barolarımızı adli yardım hesaplarında, dolayısıyla meslektaşlarımıza yapılması gereken ödemelerin gecikmesine ilişkin sorunların giderilebilmesi amacıyla Adalet Bakanlığına çeşitli vesilelerle konuya ilişkin bilgi verilmiş, 2022/4 sayılı Duyurumuz ile Barolardan birikmiş adli yardım ücretlerine ilişkin veri talep edilmesi üzerine Barolardan gelen veriler tasniflenerek ilgili birimlere aktarılmıştır.
15.01.2022 tarihli 44. Baro Başkanları toplantısı, 12.04.2022 tarihli 45 Baro Başkanları toplantısında ve 23.07.2022 tarihli 46. Baro Başkanları top-lantısında yine 04.06.2022 tarihinde Baro Başkanları ve delegelerin katılımı ile gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında adlı yardım bütçe-sinin yetersizliği ve ödemelerin gecikme sorunu görüşülmüş olup, bu konunun çözümü konu-sunda gerekli çalışmaların yapılması iradesi ortaya konul-muştur.
Bu kapsamda, Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 15.03.2022 tarihinde Sayin Adalet Bakam nezdinde yapılan ziyarette. yukarıda anılan 2022/4 sayılı Duyurumuz kap-samında Barolardan gelen birikmiş adli yardım vekalet ücreti ödemelerine ilişkin veriler de sunularak, adli yardımın yıllar içerisinde biriken gecikmiş avukatlık ücreti ödemelerinin bir an evvel yapılması talebi iletilmiştir.
Yine, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapıl-masına Dair Kanun Teklifi”nin, 13 Nisan 2022 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu’nda yapılan görüşmelerinde.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı tarafından adli yardım ödeneklerinin yetersizliği ve avukatların gecikmiş adli yardım ücretlerine ilişkin sorun-lar aktarılmıştır.
05.07.2022 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan. Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Genel Sekreter Av. Veli Küçük, Sayman Av. Gökhan Bozkurt ve Baro Başkanlarından oluşan bir heyet Adalet Bakanı’na ziyarette bulunmuştur. Ziyaretin ana gündem. maddelerini, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin güncel-lenmesi, CMK Ücret Tarifesi’nin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşitlenmesi ve birikmiş adli yardım ücretlerinin ve beraat vekalet ücretlerinin ödenmesi konulan oluşturmuştur.
Bundan başka 17.06.2022 tarih E-41870694-659-19946 sayılı yazımız ile meslektaş-larımızın ve
Baroların birikmiş adli yardım vekalet ücreti sorununun çözümlenmesi amacıyla gerekli adımların atılması ve çalışma yürütülmesi hususunda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne yazılmıştır.
Son olarak Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 18.08.2022 tarih 2022-1850 sayılı kararı ile “Adli Yardım bütçesinin yetersizliği, pandemi döneminin yarattığı olumsuzluk ve diğer tüm unsurların rapor-lanması suretiyle Adli Yardım hizmetinin artık yürütülemez hale geldiği, meslektaşlara yaptıkları işlerin ücretinin yıllar sonra ödenebildiği gibi husus-ların Adalet Bakanlığına bir kez daha iletilerek öncelikle geçmiş yıllardan gelen birikmiş alacak-ların bir sefere mahsus ek ödenekle kapatılmasının, sistemin sağlıklı işleyebilmesi bakımından Adli Yardım ödenek-lerinin yasa değişikliği ile artırılması yönünde talepte bulu-nulmasına karar verilmiş olup karar gereği meslektaşlarımızın ve Baroların birikmiş adli yardım hizmetine dair yaşadıkları sorunların çözümlenmesi amacıyla; Birikmiş adli yardım ücretlerin ödenmesi için bir defaya mahsus olarak ek ödenek çıkarılması,
Kanun değişikliği yapılarak 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 180. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin “a) İki yıl öncesine ait kesin hesap sonuçlarına göre tespit edilen toplam miktarlar esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alman harçların yüzde dördü ile idari nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının yüzde dördü,” şeklinde değiştirilmek suretiyle adli yardım ödeneğinin artırıl-ması ve ayrıca adli yardım hizmetlerinde vergi oranları ile ilgili düzenleme yapılarak kamu hizmeti unsuru dikkate alınarak adli yardım kapsamında verilen tüm avukatlık hizmetlerinde KDV’nin kaldırılması veya oranının % I olarak belirlenmesi,
Başta olmak üzere adlı yardım hizmetine dair sorunların çözümü noktasında gerekli adımları atılması ve çalışma yürütülmesi hususunda Maliye Bakanlığına.
Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğüne, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kuruluna, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubunu bulunan tüm partilere yazıldığı hususunu bilgilerinize sunarım’ibareleri yer alıyor.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.