Gündem

“Sözleşmelilerin Kadroya Geçirilmesine İlişkin Çalışmaların Başlamasını Bekliyoruz”

Memur-Sen Amasya Şube Başkanı Recep Eliaçık, Ek Göstergeyle İlgili bir de-ğerlendirmede bulundu.
Başkan Eliaçık, kabine toplantısının ardından yap-tığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 3600 ek gösterge gündemiyle ilgili bir değerlendirmede bulunarak, tüm kamu görevlilerini kapsayacağı belirtilen 600 puanlık ek gösterge artışının, Memur-Sen’in Toplu Sözleşmedeki ısrarları sonucunda sağlan-dığını hatırlatarak, “Genelde yetkili Konfederasyonumuz ve hizmet kollarının tama-mında yetkili olan sendika-larımızın teknik heyetleri ile kamu idaresi arasında gerçekleştirilen iki bakanlık ve 12 mutfak çalışması süresince tekliflerine ilişkin detayları paylaştık, katkı ve katılımınızla ek gösterge çalışmasının paydaşı ve tarafı olarak süreci etkin bir şekilde yürütmeye ve en erken şekilde tamamlamaya özen gösterdik” diye konuştu.
Memur-Sen’in ek gösterge ile ilgili çalışmalarda tüm beklentileri ve hassas nokta-ları aktardığını ifade eden Başkan Eliaçık, “Kamuo-yunda haklı beklenti oluştu-ran ek gösterge çalışmasının toplumsal maliyet üretme-mesi, iş barışının bozulması, adil ve hakkaniyetli bir şekilde sonuçlanması için mesai mefhumu gözetmek-sizin kamu işvereni ve siyasi irade ile yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirerek sürecin her adımında takipçisi olduk ve kamu-oyunda oluşabilecek bilgi kirliliğinin de önüne geçtik” dedi.
Mevcut düzenlemenin Memur-Sen’in ek gösterge ile ilgili ilk kazanımı olmadığını hatırlatan Eliaçık, “Hatırla-nacağı üzere, Memur-Sen olarak, 3. Dönem Toplu Sözleşmede tazminat yansıtma oranlarını 15 puan yükselterek emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde azımsanmayacak oranda artış sağlayarak önemli bir kazanımı kamu görevli-lerimiz adına hayata geçirmiştik. Şüphesiz, yakın zamanda düzenlemeye dönüşecek ek göstergelere ilişkin bu çalışmanın da hem paydaşı olan hem toplu sözleşme kazanımı haline dönüştüren hem de 4 unva-nın dışında kapsamının genişletilmesini sağlayan yine Memur-Sen’dir” şeklinde konuştu.
“Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılması beklentileri karşılayacaktır”
Cumhurbaşkanı tarafından 2018 yılında 4 unvana yönelik 3600 ek gösterge çalışmasının yapılacağı sözünün, bugün Memur-Sen’in çabası ve iradesi ile 5 Milyon 300 bin kamu görevlisini ve emeklisini de kapsayan bir sonuç haline dönüştüğünün altını çizen Ealiçık, ortaya çıkan tabloyu önemli bulduklarını ifade ederek, “4 meslek grubuyla sınırlan-mamış olması yönüyle önemli görüyoruz. Aynı zamanda, tüm kamu görevlilerini ve emeklilerini içine alacak şekilde kapsamın genişletilmesi, teklifimizin dikkate alındı-ğını gösteriyor. Tüm kamu görevlilerinin ek göster-gesinin 600 puan yüksel-tilmiş olması, herkesin ek gösterge düzenlemesinde bir şekilde kendini bulabil-mesini sağlamıştır. Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinin de kapsama dahil edilmesi ilk günden bugüne kadar dile getir-diğimiz tekliflerimizin karşı-lık bulduğunu göster-mektedir” diye konuştu.
Çalışmayla ilgili ayrıntıların ortaya çıkmasıyla daha sağlıklı değerlendirmelerin yapıla-bileceğini sözlerine ekleyen Eliaçık, “Ancak; çalışmaya ilişkin detayları henüz göremediğimiz için, özellikle ek göstergelerle birlikte tazminat yansıtma oranla-rındaki artış yapılması teklifimizin karşılanmasına ilişkin cümle kurmayı erken bulmakla birlikte; Ek göstergeleri 3600’ün altında kalan kamu görevlilerinin tazminat yansıtma oranla-rında artış yapılması beklentileri karşılayacaktır” ifadelerini kullandı.
“Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine ilişkin çalış-maların başlamasını bekliyoruz”
Düzenlemenin eksik yönlerinin giderilmesi ile kamu görevlilerinin refahına katkı sunacağını belirten Eliaçık, “Süreci ve sonuç-larıyla, harcanan emek ve ortaya konan irade yönüyle bu reformist çalışma bir bütün olarak ele alındığında, boşlukların giderilmesi ile birlikte ve özellikle tazminat yansıtma oranlarında düzenleme yapılması halinde kamu görevlilerinin beklentileri tamamen karşı-lanacak ve refah seviyelerine olumlu etki edilecektir”
Memur-Sen olarak, çalışmanın iyileştirmeye açık alanlarında yapılacak düzenlemeleri bundan sonraki yasama sürecinde takip etmeye devam edecek diyen Başkan Recep Eliaçık, “gerek TBMM ilgili komisyonu gerekse Genel Kurul aşamalarında katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ek göstergelere ilişkin çalışmanın tamamlanması akabinde bir diğer toplu sözleşme kazanımımız olan ‘sözleşmeli personelin kad-roya geçirilmesine ilişkin çalışmaların da, Memur-Sen’in katkı ve katılımıyla zaman kaybedilmeden başlanması hususunu hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.