Resmi İlanlar

SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR DSİ 73 .ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ -KİRAZLIDERE MAH.MEHMET VARİNLİ CADDESİ NO:156 05200 AMASYA

SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR DSİ 73 .ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ -KİRAZLIDERE MAH.MEHMET VARİNLİ CADDESİ NO:156 05200 AMASYA

SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR

DSİ 73 .ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ -KİRAZLIDERE MAH.MEHMET VARİNLİ CADDESİ NO:156 05200 AMASYA

Amasya 73 Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/636463

 

1-İdarenin
a) Adresi : DSİ 73.Şube Müdürlüğü-KirazlıdereMah.MehmetVarinli Caddesi NO:156 05200 AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582184060 – 3582181022
c) Elektronik Posta Adresi : dsi7@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kazı işleri 11.768,54m3, Yıkım İşleri 477,00m3, Beton dökülmesi 2644,28m3, Ocak Taşı İle Kargir İnşaat 1944,45, Derz Yapılması 1080,00m2, İstifsiz taş tahkimatı 2610,00m3, Demir Korkuluk ve Boru korkuluk, Panel Çit Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Amasya-Merkez -Hamamözü, Taşova, Suluova, Göynücek İlçeleri
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 73.Şube Müdürlüğü-KirazlıdereMah.MehmetVarinli Caddesi NO:156 05200 AMASYA – MERKEZ
b) Tarihi ve saati : 30.12.2019 – 14:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendislerinin mezuniyet belgeleri / diplomaları ;ihale konusu iş veya benzer işlere denk iş deneyim belgeleri olduğu kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 1. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
  A.1. Fiyat puanı (FP) (60,00PUAN)
  Fiyat puanlaması 60,00 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60,00 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 60,00 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.  Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat  puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite nitelik puanı (40 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y)  hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir.   Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın üç ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

 

S. No İş Kalemi No. İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP)
1 TAŞKIN-01 ve 02 Makina ile her cins küskülük zeminlerinde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması Makine ile patlayıcı madde kullanmadan demirli demirsiz inşaat yıkılması, % 3,9 (eşit) ile % 7,2 (eşit) ve arasında ise 2,0
2 TAŞKIN-03 ve 04 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) % 19,1 (eşit) ile % 35,4 (eşit) ve arasında ise 11,0
3 TAŞKIN-05,06 ve 07 İdarece İstenilen Dozda Çimento Harcı Kullanılarak Ocak Taşı İle Kargir İnşaat, Moloz taş duvar yüzlerine gömme derz yapılması, Moloz taş duvar yüzlerine gömme derz yapılması % 18,9 (eşit) ile 35,2 (eşit) ve arasında ise 11,0
4 TAŞKIN-08 Nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konması % 6,1 (eşit) ile 11,3 (eşit) ve arasında ise 3,0
5 TAŞKIN-09,10 ve 11 Bir Ano (170 cm) Demir Korkuluk İmali ve Yerine Montajı, Demir Borudan Korkuluk İmali ve Yerine Montajı Yapılması, İdare Malı 1,00 m Yükseklikte Panel Çit Demontajının ve  Montajının Yapılması % 22,0 (eşit) ile 40,9 (eşit) ve arasında ise 13,0

TP= FP + KNP

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

Düzenlemesi yapılmıştır.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7.İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 73 .Şube Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi -KirazlıdereMah.MehmetVarinli Caddesi NO:156 05200 AMASYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

uygulanacak sınır değer katsayısı N= 1 (16.07.2015 tarihli 29418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı