Resmi İlanlar

T.C AMASYA İL ÖZEL İDARESİ ŞEHİRÜSTÜ MAHALLESİ ÇAKALLAR MEVKİİ 247 ADADA KAYITLI 2.397,83 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 14 NOLU PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZIN KİRALAMA İŞİNE AİT İLAN

T.C AMASYA İL ÖZEL İDARESİ ŞEHİRÜSTÜ MAHALLESİ ÇAKALLAR MEVKİİ 247 ADADA KAYITLI 2.397,83 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 14 NOLU PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZIN KİRALAMA İŞİNE AİT İLAN

T.C

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ

ŞEHİRÜSTÜ MAHALLESİ ÇAKALLAR MEVKİİ 247 ADADA KAYITLI 2.397,83 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ

14 NOLU PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZIN KİRALAMA İŞİNE AİT İLAN

İdarenin;

Adı: Amasya İl Özel İdaresi

Adresi: İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:101 05100 Merkez/AMASYA

Tel: (358)2100050-51 (dâhili:1408-1409-1421)

Faks: (358)2100054

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan İdaremiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile irtibat kurmak sureti ile temin edebilirler.

İhale Konusu İşin Yeri ve Adı

Mülkiyeti İdaremize ait Şehirüstü Mahallesi Çakallar Mevkii 247 ada’da kayıtlı 2.397,83 m2 yüzölçümüne sahip 14 nolu parsel üzerinde bulunan restoranın  İdari şartnamenin ekinde yer alan teknik şartname ve projesine uygun olarak basit onarımının yapılması suretiyle İl Genel Meclisinin 07/09/2016 tarih ve 169 sayılı kararı ve İl Encümeninin 16.03.2020 tarih ve 61 sayılı kararları ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 5 (beş) yıllığına Açık Teklif Usulü ile  kiralanması işidir.

İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati

  1. a) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi (Açık Teklif Usulü)
  2. b) Tekliflerin sunulacağı adres:İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:101 05100 Merkez/AMASYA
  3. c) İhalenin yapılacağı adres:İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:101 05100 Merkez/AMASYA

ç) Son teklif verme tarihi: 06.04.2020

  1. d) Son teklif verme saati: 14:35

e)İhale Komisyonunun toplanma yeri: Amasya İl Özel İdaresi Encümen Salonu

  1. f) İhale Dayanağı: 07/09/2016 tarih ve 169 sayılı İl Genel Meclisi Kararı
  2. g) Taşınmazın tahmin edilen aylık kira muhammen bedeli: 000,00 TL’dir. (Teklifler kira muhammen bedeli üzerinden arttırılarak verilecektir.)

İstekliler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarda belirtilen adreste istenen belgelerle birlikte İdaremiz İhale Komisyonuna ibraz etmek üzere bizzat hazır bulunmaları gerekmektedir. (Posta yoluyla yapılan teklif ve müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

İhale tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarları esas alınır.

İşin geçici teminatı bir yıllık toplam  kira bedelinin %3’ü olan 5.040,00 TL’dir. (İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına göre her iki ortak tarafından veya ortaklardan biri tarafından karşılanabilir.)

İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

İhale dokümanı Amasya İl Özel İdaresi resmi internet sitesi ile Amasya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

a)İhale dokümanı Amasya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir.

b)İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) :1.000,00 TL’dir.

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri

 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

      1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

      2)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri:

      1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

      2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticari sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  1. c) İhaleye katılacak olanların geçici teminatı ve şartname bedelini Halk Bankası TR76 0001 2009 3000 0005 0000 14 iban nolu İl Özel İdaresi hesabına yatırmış olmaları gerekmektedir. (Banka Dekontlarının İhale Komisyonuna İbraz edilmesi zorunludur.)

ç) İdaremize borcu yoktur belgesi (İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

d)Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e)İsteklinin ortak girişim olması halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi (ortak girişim olarak ihaleye katılanlardan pilot ortağın payı ortaklıkta % 51’in altına düşmeyecektir.)

f)İstekli tarafından resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış Turistik Tesis İşletmeciliği yaptığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

g)İlgili vergi dairesinden Vergi Borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibariyle alınmış belge.

  1. h) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK Prim borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibariyle alınmış belge.

ı)İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname.

  1. i) İhale Dokümanı satın alındığına dair belge.
  2. j) İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte İmzalanmış ihale şartnamesini ve eklerini ihale günü ihale saatinde dosya halinde İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

İSTEKLİLERE DUYURULUR.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Kapalı