RESMİ İLANLAR

T.C. AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI COVİD 19 TANI KİTİ VE LABORATUVAR SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

T.C. AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI COVİD 19 TANI KİTİ VE LABORATUVAR SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

COVİD 19 TANI KİTİ VE LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/611113
1-İdarenin
a) Adı : AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN
YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : FETHİYE MAH. ÇELEBİ MEHMET CAD. NO:10/1 05100
MERKEZ/AMASYA
c) Telefon ve faks numarası : 0358 252 75 09 – 0358 252 74 20
ç) İhale dokümanının görülebi-
leceği ve e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : COVİD 19 TANI KİTİ VE LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 17 KALEM COVİD 19 TANI KİTİ VE LABORATUVAR SARF
MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim
edileceği yer : Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 3 gün içerisinde yüklenici
işe başlayacak olup, sözleşme süresi içerisinde ihtiyaç duyuldukça
Sağlık Müdürlüğü ve Hastanelerin siparişi doğrultusunda peyder
pey teslim alınacaktır. Sipariş verildikten sonra en geç 5 iş
günü(Teknik Şartnamede farklı bir tarih belirtilmediyse) içerisinde
teslimat yapılacak olup ,siparişler telefon, faks veya mail yolu ile
yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 gün içinde işe başlana-
caktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)
tarih ve saati : 10.12.2020 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) : İl Sağlık Müdürlüğü Binası Toplantı Salonu Fethiye Mah. Çelebi
Mehmet Cad. No:10/1 Merkez/AMASYA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler “Satış Merkezi Yetki Belgesi” Yeterlik Bilgileri Tablosunda belirtilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
a) İstekliler ve teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi cihazlar/ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde “Sağlık Bakanlığı Onaylıdır” ibaresi aranacaktır. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ile birlikte yeterlilik bilgisi tablosunda belirtilecektir.
b) Teklif edilen ürünlerin kayıtlı olduğunu gösterir barkod numaraları teklif ile birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste halinde yeterlilik bilgisi tablosunda belirtilecektir.
c) Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ilgili internet adresinden kontrolleri yapılacak olup, kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

d) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen alıma esas malzemenin dışında, teknik şartnamede alıma esas malzemeyle birlikte verilmesi istenen Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduklarını gösterir üretici firma veya distribütör firma tarafından verilmiş belge yada resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösterir belge yeterlilik bilgisi tablosunda belirtilecektir. Beyan verilen ürünler için TİTUBB/ÜTS kaydı aranmayacaktır.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Yerli malı teklif edecek olan istekliler ihale sıra no belirtilmiş “Yerli Malı Belgesi” ni Yeterlilik Bilgileri tablosunda belirtecektir. İhale sıra numarası belirtilmeden sunulan belge değerlendirme dışı tutulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler tarafından teklif edilecek ürünün/malzemenin katalog, ürünü tanıtıcı CD, resim veya numune (numune getirilmesi durumunda her kısımdan bir adet); bunlardan herhangi birisini sunacak olup yeterlilik bilgisi tablosunda belirtecektir. İhale komisyonu değerlendirme aşamasında gerek gördüğü takdirde numune isteme hakkına sahiptir. Bu durumda istekli talep edilen numuneyi, talep yazısının tebliğ edildiği tarihi izleyen 3 (üç) gün içerisinde talep edilen numuneyi/numuneleri ihale komisyonuna sunmak zorundadır. Numunelerin üzerine firmaların unvanı ve teklif sıra no’sunu belirten barkotlu veya etiketli olacaktır. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Numune sunmayanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Gerek görüldüğü hallerde,teklif edilen ürünün numunesi fiziksel ve laboratuvar ortamında denenerek karar verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen hertürlü tıbbi sarf malzeme alımı işi.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Kapalı