Gündem

T.C. AMASYA VALİLİĞİ AMASYA İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

T.C. AMASYA VALİLİĞİ AMASYA İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
AMASYA İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
15 Kalem muhtelif gıda maddeleri alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir
İhale kayıt numarası : : Madde 2 (a) bendinde belirtilmiştir.
1- İdarenin
a) Adresi : İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 358 242 01 01 – 0 358 242 14 01
c) Telektronik Posta Adresi : 964686@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale Konusu Malın : UYGULAMA OTELİ
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ekmek 80.000 Adet 2019 / 337084
Süt Ürünleri 9 Kalem 2019 / 337087
Kemiksiz Dana Eti 1 Kalem 2019 / 337090
Et Ürünleri (Piliç Eti) 5 Kalem 2019 / 337091
Kahvaltılık Gıda Malzemeleri 14 Kalem 2019 / 337092
Bakliyat Çeşitleri 11 Kalem 2019 / 337095
Muhtelif Kuru Gıda 18 Kalem 2019 / 337097
Sebze ve Meyve 38 Kalem 2019 / 337100
Hazır Tatlı 3 Kalem 2019 / 337103
OKUL PANSİYONU
Ekmek 10.000 Adet 2019 / 334529
Süt Ürünleri 9 Kalem 2019 / 334902
Et Ürünleri ve Yumurta 10 Kalem 2019 / 334903
Muhtelif Kuru Gıda 49 Kalem 2019 / 334906
Sebze ve Meyve 38 Kalem 2019 / 334907
Hazır Tatlı ve Poğaça 9 Kalem 2019 / 334909
b) Teslim [yeri/yerleri] : İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PANSİYONU ve OTEL MUTFAĞI
c) teslim [tarih/tarihleri] : Tüm Gıda Maddeleri Sözleşmeye Müteakip 360 Takvim günü içerisinde
3- İhalenin :
a) Yapılacağı Yer : İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA OTELİ
b) Tarihi ve Saati
UYGULAMA OTELİ
: Ekmek 31/07/2019 Saat : 08.30
: Süt Ürünleri 31/07/2019 Saat : 09.00
: Kemiksiz Dana Eti 31/07/2019 Saat : 09.30
: Et Ürünleri (Piliç Eti) 31/07/2019 Saat : 10.00
: Kahvaltılık Gıda Malzemeleri 31/07/2019 Saat : 10.30
: Bakliyat Çeşitleri 31/07/2019 Saat : 11.00
: Muhtelif Kuru Gıda 31/07/2019 Saat : 11.30
: Sebze ve Meyve 31/07/2019 Saat : 12.00
Hazır Tatlı 31/07/2019 Saat : 12.30
OKUL PANSİYONU
Ekmek 31/07/2019 Saat : 13.30
Süt Ürünleri 31/07/2019 Saat : 14.00
Et Ürünleri ve Yumurta 31/07/2019 Saat : 14.30
Muhtelif Kuru Gıda 31/07/2019 Saat : 15.00
Sebze ve Meyve 31/07/2019 Saat : 15.30
Hazır Tatlı ve Poğaça 31/07/2019 Saat : 16.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,
ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tastikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge
faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Alınacak malın direk imalatçısından temin edileceğinden, bu işin  imalatçısı olduğunu gösteren belge ve belgeler
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Bağlı Bulunduğu Ticaret Odası veya Meslek Odalarında Kayıtlı Olduğuna Dair Faaliyet Belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve EKAP üzerinden indirilmesi
(A) Adına ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.
Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.
(B) İdare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı, EKAP’ta ve
idarenin ilanda  belirtilen adresinde görülebilir. İhaleye katılmak için bu dokümanın EKAP üzerinden e-imza
kullanılarak indirilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin
dokümanı e-imza kullanarak indirmesi yeterlidir.
(C) Dokümanın görülmesi ve e-imza kullanılarak indirilmesi için herhangi bir bedel talep edilemez.”
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Satınalma
 Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır..
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı