Gündem

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İLAN

 

 

İLAN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İ.K.No : 2019/38457

İşletmemizin 2019-2020 dönemi ihtiyacı 73 kalem Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İşleri Hizmeti satın alınacaktır.

1- İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır. Teklif mektupları en geç 20/02/2019 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar İşletmemiz Genel Evrak Servisine verilecektir. Geciken teklifler dikkate alınmayacaktır. İhaleye ait zarflar aynı gün saat 14.00’de (AMASYA) Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 27/02/2019 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.

 2.1. İhaleye Girebilme Şartları ;

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  1. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
  2. b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

  1. c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  1. d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. (Teminat Mektubu olması halinde Geçerlilik süresi en az 20.05.2019 tarihine kadar olacaktır.)
  2. e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
  3. f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,
  4. g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

2.2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine veya taksitlendirildiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 2.2. maddesinde istenen belgenin/belgelerin, her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

2.3. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilişkin olarak;

 

  1. a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
  2. b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

sunulması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25‘den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

(1) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

(2) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(3) Özel sektörde gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. İstekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

2.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede doğrudan personel çalıştırmasına dayalı her türlü hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

3- İstekliler Teklif Tutarının  %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

4- İhaleye ait geçici teminatlar (nakit olması halinde) işletmemizin T.C. Ziraat Bankası AMASYA Şubesindeki  TR22 0001 0000 3005 9943 7852 24 İban nolu hesabına yatırılacak, makbuzu ihale komisyonuna ibraz edilecektir. Geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 20.05.2019 tarihine kadar olacaktır.

5-Konu ile ilgili Şartname işletmemizde, Karanfil Sok. No. 62 Bakanlıklar / ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda, tigem.gov.tr adresinde görülebilir.  İstekliler, ihale dokümanını 200,00 TL karşılığında işletmemizden temin edebilirler.

6-Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan Olunur.

Abdullah ERCAN       Hüseyin YILMAZ

Ticaret Şefi V.             İşletme Müdürü

ADRES :

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ

MÜDÜRLÜĞÜ

Doğantepe Köyü Gökhöyük Mah. Deniz Cad.

Kızılırmak Sok. No. 10 Merkez/AMASYA

(İşletmemiz Amasya-Mecizötü Karayolunun

25.Km.dedir.)

Tel : 0358 273 52 97-98 Fax : 0358 273 52 98

 

 

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı