Son Dakika

TÜİK, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı

TÜİK, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye Kamu Sen Amasya Şube Başkanı Şemsettin Dümen, nisan ayının enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, me-murların yaşadığı adaletsizliğe dikkat çeke-rek, “Yetkililer derhal bu duruma müdahale etmeli ve tüm kamu çalışanlarımız ek zam ve bayram ikramiyesi ile desteklenerek yüzde 17,14 enflasyona karşılık memurlarımıza yüzde 6,1 zam verilmesi garabetinden kur-tarılmalıdır.
4 Aylık enflasyon memur maaş zamlarını ikiye katladı ” dedi.
Dümen, “TÜİK, nisan ayına ilişkin enf-lasyon verilerini açıkladı. Buna göre nisan ayında TÜFE yüzde 1,68 yükseldi. Yılın ilk dört ayında enflasyon yüzde 5,45 olurken, yıllık bazda yüzde 17,14 olarak belirlendi.
Kamu görevlilerine ve emeklilere 2021 yılının ilk altı ayı için yapılan maaş artışı yüz-de 3 iken aynı dönemde enflasyonun yüzde 5,45 olması, memur maaşlarının enflasyon karşısında resmi olarak yüzde 2,45 eridiğini de ortaya koydu. İlk dört ayda ortaya çıkan bu erime, memur maaşlarına yapılan zamma denk gelmektedir. Yani enflasyon maaş zam-larını ikiye katlamıştır.
Bir ülkede enflasyon, maaşlara yapılan zamdan iki kat hızlı artıyorsa burada ücret politikalarının belirlenmesinde bir aksaklık gelir dağılımında bir bozukluk var demektir. Yılın daha dördüncü ayında sadece enflas-yon kaynaklı erime aylık ortalama 118 TL’ye tekabül etmektedir.
Hal böyle olunca enflasyona endeksli maaş artışlarının kamu çalışanlarının alım gücünü nasıl erittiği, gelir dağılımını nasıl bozduğunu da bir kez daha görmüş olduk.
Yıllık resmî enflasyonun yüzde 17’leri aş-tığı dönemde memur ve emeklileri yıllık yüz-de 6’lık zamma mahkûm etmenin de sosyal devlet anlayışı ile bağdaşan bir yönünün ol-madığı görülmektedir. TCMB yılsonu enf-lasyon tahminini yüzde 12’nin üzerinde belir-lemektedir. Bu da en iyi ihtimalle memur ve emeklilere verilen maaş zammının gerçek-leşen enflasyonun yarısı kadar bile olma-yacağını göstermektedir.
Toplu sözleşme sistemine geçildiğinden beri yetkili konfederasyonun yürüttüğü maaş pazarlıklarının sürekli hedeflenen enf-lasyon temeline dayandırılarak yürütülmesi hem memurumuzun hem de emeklilerimizin refah seviyelerini her yıl biraz daha düşür-düğü apaçık ortadadır. Kaldı ki, bu yıl me-murlara reva görülen zam, hedef enflas-yonun bile altındadır.Memur ve emeklile-rimizin her toplu sözleşme döneminde enflasyon farkı aldatmacasıyla karşı karşıya kalması ve enflasyon farkı ödemesinin bir lütufmuş gibi gösterilmesi de sözde yetkili sendikanın basiretsiz kaldığı ve kamu çalı-şanlarımızı her alanda yalnız bıraktığı gibi bu alanda da yalnız bıraktığının en büyük is-patlarından biridir.
Oysa enflasyon farkı olağanüstü durum-larda ortaya çıkacak olumsuzluklara karşı bir sigorta niteliğindedir.
Ama ne yazık ki sözde yetkili sendika bu-nun dahi idrakine varmadan hareket etmek-tedir. Her maaş döneminde enflasyon farkı verilmesi, dönem sonunda toplam reel geliri-mizde hiçbir artış yapmamakta, yalnızca geçmişe ilişkin bir düzeltme ile enflasyon ile maaş zammı arasındaki farkı sıfırlamaktadır. Dolayısıyla yıllardır memur ve emeklilere ya-pılan maaş zammı koca bir sıfırdan başka bir şey değildir.
Tüm dünyanın bir buçuk yıldır covid-19 salgını ile mücadele etmesi dünyanın her ye-rinde olduğu gibi ülkemizde de ciddi eko-nomik ve sosyal sıkıntılara sebep olmak-tadır. Hal böyle iken vatandaşlarımızın, kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin sağlıklı bir yaşama kavuşturulması için yapılması gere-ken elzem çalışmalar vardır: Bunlardan bi-rincisi memur ve emekli maaşlarında ya-şanan erimenin telafi edilmesi ve alım güçlerinin artırılması için memur ve emek-lilere ivedilikle ek zam yapılmalıdır. İkincisi ise büyük bir adaletsizlik konusu haline ge-len bayram ikramiyesi konusudur. Kamuda işçilere ve emeklilere bayram ikramiyesi ve-rilirken ikramiye alamayan tek kesim me-murlardır.
Ramazan ayında alınacak bir kararla ka-mu çalışanlarına bayram ikramiyesi veril-mesi, bir nebze olsun hem enflasyon kay-naklı zararların karşılanması noktasında hem de bayram ikramiyesi konusunda yaşa-nan adaletsizliğin giderilmesi için atılması gereken önemli bir adım olacaktır.
Sonuç ne olursa olsun kaybedenin daima memur ve emekli olduğu bir sistemde sosyal adaletten söz etmenin imkânı yoktur. Yet-kililer derhal bu duruma müdahale etmeli ve tüm kamu çalışanlarımız ek zam ve bayram ikramiyesi ile desteklenerek yüzde 17,14 enflasyona karşılık memurlarımıza yüzde 6,1 zam verilmesi garabetinden kurtarılmalıdır.” ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı