Son Dakika

“Türk dünyasının her alanında ki işbirliğinin gelişmesi bu süreçte çok önemli olacaktır”

Amasya Milletvekili Hasan Çilez sosyal medya hesabından mecliste yaptığı açıklamada, 121 maddelik bir bildiri yayınlandı. Yayınlanan bildiri Türk Milletini, hepimizi çok heyecanlandıran geleceğe dair bizlere farklı ümitler besleyen bir toplantı oldu.”dedi
Milletvekili Hasan Çilez şu ifadeleri belirtti, Türk dünyasının büyüklüğü ve potansiyeli bugün göz önüne alındığında buradaki potansiyel gücün artık kinetik güce dönüşmesinin vakti zaten gelmişte geçiyor diyebiliriz. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Er-doğan’ın ev sahipliğinde “Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağ-da Akıllı Şehirler” teması ile Türk Konseyi Devlet Baş-kanları 8. Zirvesi Demokrasi ve Özgürlükler Adamızda yapıldı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilen bu toplan-tıda 121 maddelik bir bildiri yayınlandı. Yayınlanan bildiri Türk Milletini, hepimizi çok heyecanlan-dıran geleceğe dair bizlere farklı ümitler besleyen bir toplantı oldu. Bu hususla alakalı görüşlerimi sizinle paylaşmak için huzurlarınız-dayım. Biliyorsunuz, bu konseyin adı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyiydi. Bu toplantıdan sonra, “Türk Devletleri Teşkilatı” olarak değiştirildi. Bu ismin değiştirilmesi de bu işin artık çok daha farklı yere taşınacağı imajını hepimize veriyor. Türk dünyası 2040 vizyonunun, ortak çıkarlarımız doğrultu-sunda geleceğe dönük işbir-liğimize rehberlik edecek stratejik bir belge olarak burada kabul edilmiştir. Yine 2022 ve 2026 yıllarında Türk Devletleri Teşkilatı’nın stratejik yol haritası hazır-lanmasına karar verilmesi çok önemli bir gelişme olmuştur. Bu süreçte Aksa-kallılar Konseyi başkanlı-ğına Sn. Binali Yıldırım seçilmiştir. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun et-miştir. Buradan Sn. Binali Yıldırım’ı tebrik ediyorum. Bu görevi de, daha önceki üstlendiği tüm görevlerinde olduğu gibi burada da üstün başarı göstereceğine olan inancım tamdır. İstanbul’da Türk Devletler Teşkilatı sekreteryası için bir bina tahsisi Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı. Sekreter-yanın ülkemizden yürütül-mesi de bu süreçte çok önemli olacaktır. Bu arada şunu da söylemek istiyorum, 15 Kasım’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. Kuruluş yıl dönümüydü. Bu süreçte Kıbrıs Türk Halkının bağımsızlığına kavuşma-sının ve yeni bir Türk devletinin kurulmasının 38. yılını canı yürekten kutlu-yorum. Her hal ve şartta Kıbrıs halkının yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yine bu bildiride Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-yeti halkının dayanışma mesajı bildiride yayınlan-mıştır. Kıbrıs’ın tanınırlığı-nın artması yolunda da bu işin bir öncü görev oynaya-cağını düşünmek istiyorum
Değerli arkadaşlar, bu bildiride bilimsel, teknolojik, turizm ve tarımdan tutun da siyasi konular, dış politika güvenlik, terör, adalet ve ekonomik işbirliği gibi konu-larda ortak hareket edilmesi kararlaştırıldı. Türk dünyasının büyüklüğü ve potansiyeli bugün göz önüne alındığında buradaki potan-siyel gücün artık kinetik güce dönüşmesinin vakti zaten gelmişte geçiyor diye-biliriz. Türk Ticaret Evlerinin kurulması ticareti kolaylaştıracak ve ticaretin önündeki engellerin kalkma-sında öncü rol oynayacaktır. Hazar geçişli doğu-batı orta koridoru boyunca taşımacılığın kolaylaştırıl-ması bölge refahını arttıracaktır. Özellikle Çin’den gelen batıya Avru-pa’ya bağlanan yollarda deniz yolunun tercih edildiğini biliyoruz. Son yıllarda ki pandemi ile bir-likte başlayan konteyner bulmakta ki zorluklar, deniz taşımacılığındaki sürelerin uzun olmasını göz önünde bulundurduğumuzda bu koridorun işlevsel hale gelmesi hayati bir önem taşı-yor. Karabağ’ın bağım-sızlığına kavuşması ile birlikte Azerbaycan’ı ülkemi-ze bağlayacak olan Zengezur Koridoru Nun buradaki hayati öneminin ne olduğu-nu hepimiz çok daha rahat bir şekilde müşahede edebiliyoruz..
Değerli arkadaşlar, Türk dünyasının her alanında ki işbirliğinin gelişmesi bu süreçte çok önemli olacaktır. Biz uzun yıllar birbirinden uzak kalmış ama aynı soyd-an, aynı kandan, aynı dili konuşan kardeşlerimizle kucaklaşmamızı artık çok daha ileri boyuta taşımamız gerekiyor. İktisadi birleşme hareketlerinin neler olduğunu düşündüğümüzde, bu yapılan işbirliklerinin ileride nereye verileceğini çok daha rahat şekilde ortaya koyabiliyoruz. Orta Asya’daki Türk devletleri ile birlikte yapacağımız bu ortak hareketin dünyada artık yeni bir güç merkezi oluşturacağını düşünü-yorum. İnşallah bu faaliyetlerimiz çok uygun bir şekilde başladı, çok güzel bir şekilde de devam ediyor ama Türk Devletler Teşkilatı olarak adlandırılması ile birlikte çok daha iyi bir yere evrileceğine ben canı yürek-ten inanıyorum. Bu hususta gayret veren tüm Türk Cumhuriyeti devletlerinin başkanlarına ayrıca çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte tek yumruk, tek yürek, tek ses gibi birbiri-mizle dayanışma içinde daha adil bir dünyanın oluşturul-masında, tarihteki o mis-yonumuzu ve görevimizi tekrar üstleneceğim diye düşünüyorum.”ifadelerini belirtti

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı