Gündem

Türk Eğitim-Sen’den Akademik Teşvik Yönetmeliği’nde Hukuk Zaferi

Türk Eğitim-Sen, 2018 yılında Akademik Teşvik Yönetmeliği”nde “Tanınmış ulusal yayınevi” ve “Tanınmış uluslararası yayınevi” tanım-larında yer alan “..yükseköğ-retim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen..” iba-resinin iptali için dava açmıştı. Danıştay bu ibarelerin iptaline karar verdi.
Türk Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi, Bilindiği gibi yönetmelikte tanınmış ulusal ve uluslararası yayınevinin tanımına yer veril-miş olup, bu düzenleme uyarınca, bir yayınevinin “tanınmış ulusal yayınevi” “tanınmış uluslararası yayın-evi” olarak kabul edilmesi için somut, objektif ve açık bir kriter belirtilmemiştir.”dedi
Dolayısıyla “Üniversite senatosu tarafından etkinliği ve saygınlığı kabul edilen” denilmek suretiyle, subjektif ve kişilerin inisiyatifine bağlı bir kritere yer verilmiştir.
Üniversite senatosunun bir yayınevini neye göre “etkin” ve “saygın” olarak kabul edeceği ve bu belirlemeyi ya-parken hangi somut ve objek-tif kriterlerden hareket edileceği ise belli değildir.
Nitekim uygulamaya bakıldığında, bazı yayınevleri üniversite senatolarının subjektif inisiyatifiyle “tanınmış ulusal yayınevi” ve “tanınmış uluslararası yayınevi” kapsamında değer-lendirilirken, bazıları bu kapsamda değerlendiril-mektedir.
Bu durum ise zaten zor şartlarda yayın çıkarmaya çalı-şan bilim insanlarının tekelle-şen yayınevlerine mecbur bırakılmasına yol açmaktadır. Ayrıca üniversite senatosu tarafından bu kapsamda değer-lendirilmeyen yayınevleri de, “etkin olmayan” ve “saygın olamayan” olarak ayrıştırıl-mıştır.
Bu minvalde Danıştay 8. Dairesi’nin verdiği bu karar bilim insanlarımız için çok kıymetlidir ve hukuk zaferidir.
Kararın gerekçesinde ise; “yükseköğretim kurumu sena-tosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevi” ibaresinin, objektif herhangi bir kriter belirtilmeksizin, her yüksek-öğretim kurumunca farklı belirlenecek kriterler doğrultusunda teşvik ödeneği verilmesine yol açacağı, yükseköğretim kurumu senat-olarınca hangi ölçütler dikkate alınarak değerlendirme yapıla-cağı hususuna yer verilmeden getirilen ibarenin; eşitlik, tarafsızlık, objektiflik ilkeleri-ne aykırılık oluşturacağı belirtilmiştir.”dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.