Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Toprağımızı Düşmanlardan; Ormancılar İse Yok Olmaktan Koruyo

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Toprağımızı Düşmanlardan; Ormancılar İse Yok Olmaktan Koruyo

Amasya Orman Bölge Müdürlüğündede “Halkla İlişkiler, PR iletişimi, Halkla İliş-kiler İletişimi, Sosyal Medya İletişimi ve OGM İletişim Stratejileri” konulu hizmet içi eğtim bağlı İşletme Müdürlüğü sosyal medya sorumlularının katılımıyla gerçek-leştirildi. Eğitimin açılış konuşmasını ya-pan Bölge Müdürümüz Halil Oflu konuş-masında;
“Bölgemizde öncelikli olarak mevcut ormanlarımızı koruyor, ağaçlandırma çalışmalarımızla yeni orman alanları oluş-turuyor, erozyon kontrol çalışmalarımızla sel taşkın ve toprak kaybı oluşmasını ön-lüyoruz. Bu çalışmalarımızın yanında ormanlarımızın sürdürebilirliğinin sağ-lanması için bakım çalışmaları yürütüyor elde edilen emval ile ülke ve bölge sa-nayisinin orman ürünlerine olan ihti-yaçlarını karşılıyoruz. Tüm yürütülen ormancılık faaliyetlerimizin bir çok ala-nında orman köylümüze iş olanağı sağ-layarak aile ekonomisine katkı sağlıyoruz.
Ormancılık faaliyetlerimizle hem gele-ceğe hem de bölge ekonomisine nefes oluyoruz.
Ormancılık milli bir görev, milli bir du-ruş, kuraklığa, toprak kaybına karşı bir vatan savunmadır. Bu savunmayı halkımızla birlikte etkileşim ve iletişim kurarak sağlayacağız. Onun için bu eğitime önem veriyor, böl-gemize, teş-kilatımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorumdedi. Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanımız Mehmet Koç ve
Orman Genel Müdürlüğü Basın Müşa-virimiz Mümin Döngez ise konuş-malarında; Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık 3/1 orman alanı ve sorumluluğu teşkilatımızdadır. Bu alanlarda yapılan tüm çalışmalar bilimsel ve teknik çalış-malardır. Eskiden ülke nüfusunun %80 kırsalda yaşıyordu. Bizlerde kırsalda çalışıyorduk. Mesleğimizin tanınırlığı üst seviyedeydi. Hatta ormancılar hikayelere şarkılara konu olmuştur. Şu an kırsal nü-fus %8 lere düşmüş iş yoğunluğumuz ise 3-4 katına çıkmıştır. Dünyada mevcut or-man alanlarını koruma ve çoğaltmak gibi ve daha bir çok ormancılık alanında lider ve ilk sıralarda olmamıza rağmen tanı-nırlığımızı halkla iletişim noktasında sıkın-tılarımız olduğunu fark ettik.
Bu nedenle bundan sonra çalış-malarımızı sosyal medya aracılığıyla halkı-mızla paylaşacağız. Yani bir yerde orman yangını olduğunda yangının her aşamasını, ağaç-landırma, fidan dağıtım ve diğer çalış-malarımızı halkımızla paylaşacağız. Halkımızla birlikte orman-larımızı koruyacak ve çoğaltacağız
Afrika kıtasında Moritanya diye bir ül-ke var yüzölçümü Türkiye’nin 1.5 katı nüfusu ise 3,5 milyondur. Topraklarının yalnızca %0.2’si tarıma elverişlidir. orman-ların tahrip edilmesi ve toprak erozyonu, kuraklıklarla da birleşerek ülkede çölleş-meye neden olmuş içme suyu yani akar-suyu yok denecek kadar azdır.
Orman varsa hayat var. Yaptığımız iş ormancılık. Orman dünyayı ve yaşam şart-larını değiştirir.
Orman olmazsa; Temiz hava olmaz, temiz su olmaz bereketli toprak olmaz Türk silahlı kuvvetlerimiz toprağımızı düşmanlardan; Ormancılar toprağı yok olmaktan koruyor.”dedi.
Afrika kıtasında Moritanya diye bir ülke var yüzölçümü Türkiyenin 1.5 katı nü-fusu ise 3,5 milyondur. Topraklarının yal-nızca %0.2’si tarıma elverişlidir. orman-ların tahrip edilmesi ve toprak erozyonu, kuraklıklarla da birleşerek ülkede çölleş-meye neden olmuş içme suyu yani akar-suyu yok denecek kadar azdır.
Konuşmaların ardından yapılan eğitim-de; Mehmet Balaban iletişim stratejileri, Mehmet Üney; Etkili halkla ilişkilerin temelleri, Abdi Baktur; Sosyal medya ve Münir Arıkan; Etkili İletişim Kurma sanatı konularını anlattı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı