Gündem

‘ÜLKEMİZ GENÇLERİNİN ÜZERİNE FİTNE TOHUMU SERPİYORLAR’

Ak parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, “Kuşkusuz, bu zihniyetin amacı sanatı icra etmek değil, “sanat” adı altında yaptıkları ahlaksızlıklarını, sapkınlıklarını meşrulaştırmaktır.”dedi.Türkiye Büyük Millet Meclisinde açıklama yapan Karahocagil açıkla-masının devamında şunları kaydetti,
Sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum.
Basın açıklamamın, hayırlı olma-sını, hayırlara vesile olmasını diliyo-rum.
Değerli Basın Mensupları,
Sanatçı, kendi dalında hayranlık u-yandıracak, göz kamaştıracak bir eser ortaya koyana denir. Örneğin, bir mü-zik eseri, bir tiyatro, bir tablo, bir ro-man gibi.
Geçmişten günümüze çok kıymetli, kalbimizde, ruhumuzda, belleğimizde yaşattığımız sanatçılarımız var elbet. Bu insanlar, ülkemize kattıkları değer-ler ile zenginliğimiz ve övünç kayna-ğımız olmuşlardır.
Maalesef son dönemlerde şöhret ol-mak, gündemde kalmak adına, sanatçı kisvesi adı altında “şarkıcıyım” diye, tiyatrocuyum, tiyatro yapıyorum diye ortalıkta dolanan, bencillik, açgözlülük ve hırsları sebebiyle, ayrıca, reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığı ile hareket edip gençlerimize ne kadar çok zarar verdiğini bilmeyen insanlar var. Bu in-sanlar tırnak içinde söylüyorum “sanat” icra ettiklerini de iddia ediyorlar.
Kuşkusuz, bu zihniyetin amacı sa-natı icra etmek değil, “sanat” adı altın-da yaptıkları ahlaksızlıklarını, sapkın-lıklarını meşrulaştırmaktır.
Malumunuz, son dönemde çokça artan adına şarkıcı, sanatçı, tiyatrocu, stand-up’çı bile diyemeyeceğim zaval-lılar türedi ve sapık ve sapkın halleri, davranışları, konuşmaları ve payla-şımları ile gündemi meşgul ediyorlar.
Ahlaksızlığı özgürlük, terbiyesizliği cesaret, hakareti maharet, anadan üryan olmayı medeniyet, çağdaşlık sanan bu ne idüğü bilinmez, dış güçlerden, güç devşiren, ülkemiz gençlerinin üzerine fitne tohumu serpmekte toplumun ahla-ki değerlerini hiçe saymaktan başka hiçbir şey yapmamaktadırlar.
Sanatlarıyla gündemde kalama-yınca, toplumda karşılık bulamayınca, diğerleri gibi çareyi dolaylı ve doğru-dan milletin değerlerine, gelenek göre-neklerine saldırmakta buluyorlar.
Ülkemizin özüne, kültürüne, genç-liğine zarar vermek isteyen lobilerin desteğini arkasına alan, ve amacı sade-ce şöhretinin ömrünü uzatmak, cebini doldurmaktan başka bir şey olmayan bu zatların, kime, neye zarar verdiği u-murlarında bile değil.
Sapkınlıklarını yaymak adına da reklam yüzü olan bu çıyanlar gösteri-lerinde LGBT bayrağı açıyor ve nor-malleştirme, meşrulaştırma adına pro-paganda yapıyorlar.
Şunu söylemek istiyorum arka-daşlar,
Çocuklarımızın, gençlerimizin rol-model aldığı bu insanlar yüzünden maalesef birçok ailenin canı yanmakta, el bebek, gül bebek büyüttükleri, her türlü felaketten korumak adına çaba sarf ettikleri, iyi bir eğitim almaları için üzerlerine titredikleri çocukları risk al-tında bulunmaktadır.
Herhangi bir rahatsızlıkları olma-masına rağmen cinsiyet değiştirme a-meliyatı olabilmek için hastanelere akın etmekteler. Bu sayılar tahmin etti-ğiniz gibi üç beş kişiden oluşmuyor. Maalesef binlerce gencimiz, hastaneler-de cinsiyet değiştirmek için sıra alma derdinde.
Bizimle göze göz, dişe diş savaşa-mayacak kadar korkak olanlar şimdi destekçileri, maşaları sayesinde kur-dukları lobiler ile gençlerimiz üzerin-den bizlere savaş açmakta, saldırmakta ve Türk ırkını, milletini içten içe çürü-terek yok etmeye çalışmaktadırlar.
Hırsızlık sadece kanundaki ifade ile başkasına ait olan bir malı almak değil-dir, görüldüğü üzere Türkiye’nin gele-ceği yani gençliğimiz çalınmaktadır.
Bu anlamda gerekli hukuki yaptırımların yanı sıra aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit et-mek, bu sorunlara karşı toplumsal du-yarlılığı geliştirici faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri geliştir-mekle sorumlu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mızın da bu teh-ditlere yönelik çalışmalar yapması için buradan çağrıda bulunmak istiyorum.
Bu aşağılıklar, hadsizler kendi sa-pıklıklarını/sapkınlıklarını görmeyip utanmadan bir de ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından biri olan ve bir-çok alanda başarılı insan yetiştirmesi ile kendini ispatlayan İmam Hatip Okullarımıza dil uzatıyorlar, eğlencele-rine malzeme yapıyorlar.
Bu kendini sanatçı sayan kişilik-sizler hakkında kanuni işlemler yapıl-malıdır. “Nush ile uslanmayana etmeli tekdir, tekdirden anlamayanın hakkı kötektir.”
Fakat bu yapılanların ve yapıla-cakların yeterli kalmayacağı, mille-tinden kazandığı paralar ile milletinin değerlerine hakaret eden, ahlak ve aile yapısını bozan ahlaksızların aklını başı-na getirecek ciddi önlem ve tedbirlerin alınması gerektiği kanısındayım.
Tüm belediyelerimizden ricam; Kurum ve kuruluşlarımızı aşağılayan, ülkeyi kutuplaştırmaya çalışan, toplum düzenini ve ahlakını bozan bu azgınla-rın konser almalarına fırsat vermeye-lim.Çocuklarımıza kötü örnek olan bu zavallıları, sorumlu yayıncılık ilkele-rine bağlı TV kanallarımıza çıkarma-yalım, haberlerini yapmayalım, rezil-liklerinin reklamlarını yapmaya fırsat vermeyelim.
Özellikle tüm İmam Hatiplilere, dalga geçtikleri kurum ve kurum ça-lışanlarına seslenmek istiyorum; hukuki haklarınızı kullanın. Böyle birçok edepsizin ağızlarının kapatıl-ması için şikayetçi olun.
Dünyanın kendi eksenleri etrafında döndüğünü zanneden bu parazitler, çakmalar, hadsizler, çirkefler anca böyle hizaya gelip akıllarına ne eserse onu yapamayacaklarını, konuşamaya-caklarını anlarlar. Unutmayalım ki nef-ret yaymak bir sanatçı faaliyeti değil, zaten bunlarda sanatçı değil.
Değerli basın mensubu arkadaşlar,
Cumhurbaşkanımızın başta müzik olmak üzere sanatın her dalına ve sa-natçısına verdiği önemi bilirsiniz. Des-teği ile her zaman sanatçısının yanında olmuş, korsanla mücadeleden telife, ti-yatrodan sinemaya kadar pek çok sanat alanlarına ve sanatçıların emeğine sa-hip çıkmak adına adımlar atmış, yatı-rımlar yapmıştır.
Sanatta milli ve yerli olmanın taşı-dığı değere her zaman vurgu yapan Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni binasını, Atatürk Kültür Merkezi ve birçok sanat dalında açılışlar gerçekleştirerek ülke-mize dünya çapında sanat merkezlerini kazandırmıştır.
Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni’ni, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’ni hatırla-yın. Her bir sanatçıyı ortaya koyduğu eserler ve fikirleri ile birlikte ne güzel hitaplarla açıklayıp ödüllerini takdim etmişti.
AK Parti olarak bizler alim, sanatçı, şairlerin kıymetini onlar hayatta iken bilenlerdeniz. Bu ülkenin düşünce uf-kunu genişleten, edebiyatında, sana-tında, estetiğinde ülkesine, milletine değer katan her bir sanatçımızın ya-nındayız. Ancak bu kutuplaştırıcı, öte-kileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadelerinin elbette bir mahiyeti var.
Seçim yaklaştı. Korkuları büyük, yüreklerine sığmıyor artık iç/dış güçle-rin, elleri ayaklarına dolaştı. Biliyoruz ki bu fitne tohumları onlar için daha başlangıç. 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti’nin ka-zanacağının farkındalar ve hükümeti yıpratmak, halkı kutuplaştırmak, nef-sine yenik gençleri yanlarına çekmek, adına, ellerinden gelen her şeyi yapa-caklardır.
Ama unuttukları bir şey var ki oda Bizler tecrübe ile ispatlı, düşmanını ta-nıyan ve ne yapabileceklerini öngörüp ona göre gardını alabilen bir partiyiz. Onlar daha düşüne dursunlar bir planı-mızı yaptık, yol haritamızı çizdik bile.
Seçim sonrası yine Türk bayrağı ile birlikte dalgalanan parti bayrağımız coşkulu halkımızın ellerinde meydan-larda sevincimizi paylaşıyor olacağız diyor saygılar sunuyorum.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.