Gündem

“ÜRETİCİLERİMİZ ŞEKER PANCARINDAN MAKSİMUM VERİMİ ALACAK”

Ülkemizde şeker pancarı tarımı sözleşmeli tarım modeli dahilinde yapılmakta olduğunu ve şeker pancarının çıktısı olan Kristal Şeker üretiminin de yürürlükte bulunan Şeker Kanunu şartları içerisinde münavebeli üretilip ticarete söz konusu olabildiğini söyleyen Başkan Saatcı gazetemize yaptığı açıklamada: “Şirketimiz bugüne kadar Şeker Pancarı fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir misyona sahip olmuştur. Şöyle ki Şirketimiz gelişen piyasa koşullarına göre aktif ve günün ekonomik şartlarına adaptasyon kabiliyeti yüksek bir fiyatlama modeli benimsemiş olup hatta devlete ait şeker fabrikalarının pancarı alım fiyatının da üzerinde bir şeker pancarı alım fiyatı belirlemeyi kendisine misyon edinmiştir. Sorunuzda özetle tarımsal girdi ma-liyetlerinde yaşanan artış, iklim değişikliği etkisi kuraklık nedenleri ile çiftçilerin pancar ekiminden uzaklaşacakları ön görülmekte ve kotanın doldurulup doldurulamayacağının cevabı beklenmektedir. Malumunuz olduğu üzere Şirketimiz pancar ekim hinterlantında, bu mümbit top-raklara sahip coğrafyamızda birçok tarım ürünü yeterli iklim koşulları oluştuğu ve çiftçilerimiz tarafından gerekli bakım ile tarımsal destek verildiğinde rahatlıkla üretilebilmektedir. Çiftçilerin pancar ekiminden uzaklaştığı söylemi gerçeği yansıtmamakla beraber tarımsal ürünlerde dönem, dönem miktarsal artış ve düşüşlerin yaşanması doğal bir dön-güdür. 2021 yılında 402 bin ton bedele esas şeker pancarı teslim alın-mış olup 2022 yılı için 640 bin ton şeker pancarı teslim almayı plan-lıyoruz. Şu ana kadar 6 bin hektar kendi sahamızdan pancar ekim ta-ahhüdü alınmış olup taahhüt alma çalışmalarımız devam etmektedir. 2021 yılında 402.000 ton şeker pancarı çiftçilerimizden teslim alınmış ve 395.000 ton şeker pancarı işlenmiştir. Pancar işleme dönemi 80,5 gün ve rafineri (tesis içerisindeki şeker) dahil 82,5 gündür.Şirketin nominal pancar işleme kapasitesi 4.800 ton/gündür.395.000 ton/80,5 gün=4.907 ton pancar günlük işlenmiştir. 50 gün Şirketin fazladan çalıştırıldığı iddiası yanlış bir bilgidir.”dedi.
“ÜRETİCİLERİMİZE SULAMA BEDELLERİNDE YAPILAN YÜZDE ELLİ İNDİRİM DESTEĞİNİ BU TOPRAKLARDA BAŞKA HİÇBİR ÜRÜNDE GÖRMENİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR.”
DSİ’nin bu sene yalnızca Şeker Pancarı özelinde sulama bedelle-rinde %50 indirim uygulayacağını söyleyen Başkan Saatcı: “Unutul-mamalıdır ki Şeker Pancar üretiminde kullanılan su miktarı ile Mısır-da kullanılan su miktarı birbirine çok yakınken mısır ekiminin toprak-larımız üzerinde yarattığı tahribat şeker pancarından daha yüksektir. Ayrıca Şeker Pancarı üretimini diğer mahsullerden ayıran başlıca özel-likler olarak şeker pancarı çiftçisinin pancar ekiminden hasat dönemi-ne kadar gerek Kooperatifimiz ve gerekse Şirketlerimiz imkanları da-hilinde finansman maliyeti yansıtılmadan aralıksız ayni ve nakdi avanslarla desteklenmesidir. Yani daha bizler 1 kg pancar satın alma-dan çiftçilerimizin ihtiyacı olan her türlü desteği peşinen kendilerine sunuyoruz. Bunu bu topraklarda başka hiçbir üründe görmeniz müm-kün değildir. Diğer tarım ürünlerinde çiftçiler harcamayı ya ceplerin-den peşin veya borçlanarak yapmakta, fiyatı bugünden belli olmaya diğer ürünlere önden öz kaynakları nispetinde kaynak ayırmaktadırlar. Bizler şeker kotasının kendi sahamızdan doldurulabilmesi için gerekli tüm çalışmaları mesai mefhumu göstermeden gayret ediyoruz. pek ta-bi çiftçilerimizin hangi ürünü ekecekleri kendi kararları olacaktır. Pan-car alımı sözleşme süreçlerimiz devam ettiğinden bugünden kotanın dolup dolmayacağının belirtilmesi yanlış olur. ” ifadelerine yer verdi.
‘TÜM İMK N VE YETENEKLERİNİ YÖREMİZ ÇİFTÇİLERİNİN HİZMETİNE SUNMUŞ DURUMDAYIZ’
Şeker Üretimi içerisinde Şeker pancarının tedarik maliyetinin şeker maliyetinin yaklaşık %70 ini oluşturduğunu söyleyen Bakan Saatcı: “Pancar tedarik maliyetinde ise şeker pancarının oranı yaklaşık %71 dir. Pek tabi ki Bir ürünün %70 maliyetini oluşturan bir girdide fiyatların artması ürününde fiyatlarının buna paralel ve yakın artacağı anlamına gelmektedir. Bununla birlikte kalan %30 luk maliyet kalemlerinde içerisinde bulunduğumuz dönemde ciddi fiyat artışları yaşanmıştır (son bir yıl üretici fiyat endeksi %105 tir). Dünya Şeker Fiyatlarının gelindiği noktaya bakıldığında Londra Borsasında şekerin fiyatı 08 Mart 2022 tarihi itibari ile 518,00 USD, navlun 100,00 USD olmak üzere toplamda 618,00 USD yani 618,00 X 14,5 = 8.961,00 TL/Ton dur. Maliyetlerdeki bu artış tüm dünyada olduğu gibi ülke-mizde de maliyet enflasyonu nedenleri artış seyri izlemektedir. Şeker kamışı elde edilen ürünün Etanol üretimine kayması ve mısırdan elde edilen nişasta bazlı şeker fiyatlarının yükselmesi şeker fiyatlarında kü-resel bazlı bir fiyat hareketine sebep olmaktadır. 2022 yılında yaklaşık 80 bin ton şeker üretimi hedeflenmektedir.
Türk Şeker, Şeker Pancar fiyatlarını bizden sonra tıpkı bizim gibi açıklamıştır. Burada tekrar belirtmek isteriz ki açıklanan fiyatlar pan-car avans fiyatlarıdır. Kesin pancar alım fiyatlarımız hasat dönemine yakın gelişen ekonomik göstergeler çerçevesinde yeniden revize edi-lecektir. Pancar ekicisi çiftçilerimiz ne diğer mahsuller karşısında ne de zorlaşan ekonomik piyasalar karşı-sında asla ezdirilmeyecek, boynu bükük bırakılmayacaktır.
Türk Şekere ait şeker fabrikaları kamu yararına görev zararı yapabi-len Kamu İktisadi Teşekkülleridir. İçinde bulunduğumuz dönemde karşımıza çıkan ikili fiyat yapısı tüm dünyayı etkisi altına alan pan-demi ve küresel çaplı yaşanan eko-nomik krizin bir sonucudur. Şirke-timizin yegâne gücü pancar ekicisi çiftçilerinden kaynaklanmakta olup her ürettiğimiz şekeri mümkün olan en yüksek fiyata satarak kendi pan-car ekicisi çiftçilerimizi finanse e-debilme zorunluluğumuz vardır. Gelinen nokta da ve içinde bulun-duğumuz dönemde yurt içi şeker fiyat ortala-ması Kamu + özel + kooperatif Fabrikaları olarak halen uluslararası şeker fiyatları karşı-sında makul seviyededir. Burada üretici veya tüketicinin tek birinin diğerine tercihi gibi bir durum söz konusu değildir. Gerek Kooperatifimiz ve gerekse Şirketimiz tüm im-kân ve yeteneklerini yöremiz çiftçilerinin hizmetine sunmuş durum-dadır. Bu destek sadece Pancar eken çiftçilerine sunulmayıp koopera-tif üyesi diğer mahsul eken çiftçilerimize de sunulmaktadır. Çiftçileri-mizden geri ödeme güçlüğü içerisinde olanlara pancar ekimi söz ve taahhütlerine karşılık yasal işlem başlatılmayıp geri ödemeleri sonraki dönemlere sarkıtılmakta bir nevi yeni ödeme planı sunulmaktadır. Bu-nunla birlikte Şirketimiz çiftçilerine dağıttığı nakit ve ayni avanslarda finansman maliyeti yansıtmayarak onları sübvanse etmekte diğer yan-dan piyasa koşullarından daha uygun mal ve hizmete erişimi kolay-laştırılmaktadır.” ifadelerine yer verdi.
“ÜRETİCİLERİMİZ MAKSİMUM VERİMİ ALACAK”
Polar düşüklüğünün önemli bir nedenin iklimsel koşullar olmasına rağmen tek neden olduğunu söylemenin doğru olmayacağını ifade e-den Başkan Saatcı sözlerine şöyle devam etti: “Pancarda verim ile po-lar arasında ters orantı vardır. Verim arttıkça polar azalmaktadır. İdeal verim ve polar oranı için daha tohum ekilmeden tarlaların pancar eki-mine uygun hazırlıklarının tam yapılması, vejetasyon seyrine uygun gübre desteğinin yapılması, hastalıklarla erken ve Ziraat teşkilatımız yönlendirmeleri doğrultusunda doğru miktar ve oran da ilaç kullanıl-ması gerekmektedir. Bizlerde bu bağlamda Üniversitelerle çiftçileri-miz adına yaptığımız toprak tahlillerini önemsiyor. Yapılan toprak tah-lilleri sonucuna göre yapılacak müdahale ile en az 4 sene o tarladan münavebe koşullarına uymaları şartıyla maksimum verimi alacaklarını belirtmek istiyoruz. Ayrıca yine Üniversitelerimiz ile yaptığımız işbir-liği çerçevesinde yeni pancar tohumlarının denemesi, pancarda sulama şekillerinin pancar verimi ve polar üzerine etkileri kiraladığımız ara-zilerde akademik bazda yürütülmektedir. Elde edilen sonuçlar ise en kısa sürede çiftçilerimizle paylaşılıyor olacaktır. Yine bu sene ilk defa toprak hastalık analizi desteği başlatılmış olup hastalıklara karşı daya-nıklı tohum seçimlerinin belirlenmesi gündemimize alınmış durum-dadır. Çiftçilerimizden tohum çimlenme ve verim sertifikası olmayan tohumlara ve satıcılara itibar etmemelerini rica ediyoruz.”dedi.
‘75-80 BİN TON ARASI ÜRETİM KAPASİTE KULLANIM ORANI AÇISINDAN UYGUN OLACAKTIR’
Ülkemizde kotalı sisteme 2001 yılında geçildiğini ve yurt içi şeker tüketiminin yurtiçi kaynaklarla karşılanması amaçlandığını söyleyen Başkan Saatci: “2001 yılından önce ülkemizde ihtiyaç fazlası yaklaşık 1 milyon ton şeker stoku bulunmaktaydı. Kota uygulaması ile bu aşırı şeker stoku azaltılmış çok değerli ülke kaynaklarının israfı önüne geçilmiş oldu. 2021 yılı ülke A kotası Şeker miktarı 2 milyon 632 bin tondur. Yaşanan ciddi kuraklığa karşın A kotası bu miktara yakın şeker üretimi gerçekleştirilmiş olup herhangi bir olumsuzluğa karşı ise yaklaşık 130 bin ton B kotası şeker şirketlerin stoklarında beklemektedir.
Amasya Şeker Fabrikasının kayıtlı kapasite kullanım miktarı 90 bin ton, kotası ise yaklaşık B Kotası ile 80 bin tondur. Şirket yapılan teknik analizlerinde 75-80 bin ton arası üretiminin kapasite kullanım oranı açısından uygun olacağı tespitlerimiz arasındadır.
Her ne kadar sorunuzda pancar üretiminde en yoğun kullanılan girdiler gübre ve mazot diye sorulsa da biz pancar tarımında en kritik faktörün aynı tarlaya üst üste aynı ürünü ekmeyen, kendisini piyasanın kaderine terk etmeyen ne ekeceğini ve ne sonuç alacağını bilen, bilinci çiftçi topluluğu olduğu kanaatindeyiz. Gübre ve mazot desteğine ge-lince yukarıda da müteaddit kere anlattığımız üzere çiftçilerimizin ih-tiyacı olan gübre, piyasa koşullarından uygun fiyat ve çeşit olarak su-nulmakta ve kendilerine bu konuda bir maliyet yansıtılmadığı gibi gübre geri ödemeleri pancar hasatından sonraya bırakılmaktadır. Keza mazot desteği olarak ekim döneminde ekim nakdi avansı, söküm dö-neminde söküm nakdi avansı verilmekte, pancar nakliye primleri km bazlı olarak çiftçilerimize ödenmektedir.
Son yıllarda yem bitkileri, bölgemiz özelinde özellikle mısır gibi ürünlerin münavebe şartlarına uyulmaksızın ve en kötüsü toprakların çoraklaşmasına neden olacak şekilde kontrolsüz ekim yapıldığı doğru-dur. Maalesef Şeker Pancarı çiftçisi devlet desteklerinden yararlana-mamaktadır. Bu eksiklik gerekli mercilere şeker pancarının da tarım-sal destek kapsamına alınması dahil sürekli iletilmektedir.
Üretim maliyetlerindeki artışlar sadece şeker pancarı için değil diğer tüm mahsuller içinde geçerli olduğu gibi tarafımızdan da dik-katli bir biçimde izlenmektedir. Bizler pancar ekicisi çiftçilerimizin üretim maliyetlerindeki artışlar altında kalmamaları için azami özeni gösteriyor, ürün fiyatlarını gelişen makro ekonomik şartlara göre gün-celleyebileceğimizide belirtmek isterim.
Şirketimizde kota fazlası pancara farklı fiyat uygulaması 2017 yılından beri uygulanmayıp 2022 yılında da uygulanmaması plan-lamaktadır.” dedi.
UYARI VE TAVSİYELERİNE ZAMANINDA KULAK VERİLSİN
Pancar ekimine devam etmek isteyen ancak herhangi bir nedenle geri ödeme zorluğu çeken çiftçilere her türlü kolaylığı sunduklarına dikkat çeken Başkan Saatcı: “Pancar ekim taahhütlerine karşın onlara herhangi bir yasal müeyyide uygulamıyoruz. Ancak burada bu işi maalesef alışkanlık haline getirmiş kişileri borcunu zamanında ödeyen kişilerden ayırmak, tüyü bitmemiş yetiminde hakkını korumak görev-lerimiz arasındadır. Borçlu çiftçilerimize bilgilendirme ve hatırlatma yapılmadan kesinlikle icraya verilmesi gibi bir durum söz konusu de-ğildir. Ancak tüm iyi niyetli çaba ve gayretlerimize karşı borcunu ıs-rarla ödemekten imtina edenler maalesef bu süreçle karşı karşıya kala-caklardır.
Biz dış saha çiftçilerimize iç saha çiftçilerimiz gibi ayni veya nak-di avans vermiyoruz. Dış saha çiftçilerimizden pancar tesellüm edil-meden bedel veya avans ödemesi yapılması imkânsız bir durumdur. Hiçbir dış saha çiftçimizin Şirketimize 1 kuruş borcu bulunmamak-tadır.
Şirketimizin mali yapısına ilişkin birçok olumsuz spekülatif bilgi-nin kaynağı belirtilmeden paylaşıldığına şahit olmaktayız. Şeker pan-carına dayalı ürün üreten bir Fabrikanın zaman, zaman işletmesini ve çiftçilerini finanse edebilmek adına dış kaynağa yani krediye başvur-ması gayet doğal bir süreçtir. Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız ic-raat bir yandan Şirketin kotasını yükseltmek olurken diğer yandan ma-li yapıyı disipline etmek olmuştur. Ödeme kaynağı yaratamadığımız hiçbir borçlanma ne planlanmakta ne de yapılmaktadır. Bu konuda de-taylı bilgi Şirketimiz Web sitesinden Nisan 2022 ayından sonra yayım-lanacak bilançosunda rahatlıkla görülebileceği gibi pancar ekimi ve işletmenin devamlılığını aksatmayacak tüm mali plan ve kaynakları-mız hazırdır. Şimdilik şu açıklamamızla yetinelim ki tüm çiftçilerimi-zin ve paydaşlarımızın içi rahat olsun, Şirketimiz borç stoku tarihinin en düşük sevilerine yaklaşmakta neredeyse kapanmak üzeredir.
Pancarda verim almak için çiftçilerimize anlattığımız detaylara dikkat etmelerini, Ziraat teşkilatımızın uyarı ve tavsiyelerine zama-nında kulak vermelerini rica ediyoruz.
Bugüne kadar çiftçilerimize ne söz verdiysek fazlası ile yerine ge-tirdik. Bundan sonra da çiftçilerimizle birlikte ortak akla ve verimlilik esasına dayalı iş birliğimiz artan oranlı devam edecektir.
Bu güzide kurumlarımız dün olduğu gibi bundan sonra da onlar için bir güven ve istikrar kapısı olacaktır. Bizler gücümüzü pancar eki-cisi çiftçilerimizden alıyoruz. İnanın onların rahat etmedikleri yerde bizlere istirahat mümkün değildir. İçinden geçtiğimiz dönemde pancar ekimi konusunda bizleri desteklemelerini önemle kendilerinden istir-ham ediyorum. Böyle fiyat geçişkenliğinin yüksek olduğu dönemler-de, pancar gibi alıcı ve fiyatı belli olan garanti mahsullere yönelmenin daha doğru bir yaklaşım tarzı olacağının bilinmesini istiyorum.
Bu vesile ile Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifine yürekten bağlı tüm çiftçilerimize bol kazançlı bir üretim yılı diliyorum.” diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.