Son Dakika

VALİ MASATLI: ‘İlimizdeki Her Karış Toprağı Üretime Dahil Etmek İçin, Projelerimiz Devam Edecektir’

VALİ MASATLI: ‘İlimizdeki Her Karış Toprağı Üretime Dahil Etmek İçin, Projelerimiz Devam Edecektir’

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ‘Nadas Alanlarının Daraltılmasına Yönelik Nohut Ye-tiştiriciliği Projesi’ kapsamında Nohut Tohu-mu Dağıtım Törenine katıldı.
Programda ayrıca Amasya Belediye Baş-kan Yardımcısı Hasan Şahin, AK Parti İl Baş-kanı M. Akif Kesmekaya, protokol üyeleri ve üreticiler yer aldı.
Programda ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdür V. Hayrullah Göktekin projenin de-tayları hakkında bilgiler aktardı. Daha sonra konuşan üreticimiz ise projenin hazırlanma-sından duydukları memnuniyeti dile getire-rek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Vali Mustafa Masatlı ise konuşmasında şunları kaydetti: “Ülkemiz dünyanın en önemli coğrafyasında yer almaktadır. Bulun-duğumuz konum itibariyle daima güçlü ol-mamız ve her alanda kendimizi geliştirmemiz şarttır.
Sayın Cumhurbaşkanımız bu gelişimi sağ-lamak adına Ülkemize bir vizyon çizdi, he-defler belirledi. Kendilerine hedefler belir-leyen ülkeler, güçlü ülkelerdir. Bölgesinde ve dünyada güç odağı olan devletlerdir. Bizde bu gücümüzü muhafaza etmek adına, daha çok üretmeye, daha çok çalış-maya devam etmeliyiz.
Amasya bulunduğu coğ-rafya itibariyle tarım ve hay-vancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı ve tarımsal ha-sılası ülke ortalamasının üze-rinde olan bir ilimizdir. Amasya gerçekleştirdiği tarımsal üre-tim ile Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. İçinde bulunduğumuz salgın süreci tarımın, gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Çoğu ülkede sağlık sistemleri çök-müş ve marketler boşalmışken, Ülkemizde Devletimizin aldığı tedbirler sayesinde, hem sağlık sistemi ayakta kalmış, hem de gıda arzında bir sorun yaşanmamıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü halka seslenişinde ifade ettiği üzere, Devletimiz her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de çeşit-li desteklemelerle üreticimizin yanında ol-maya devam etmektedir. Devletimiz ayrıca atıl durumda bulunan hazine arazilerini kira-lama yoluyla, tarımsal üretime dahil etmek-tedir.Tarım Bakanlığımızın sağladığı desteklerle birlikte, bizde ilimizde gerekli tarımsal desteklemeleri yapıyoruz.
Ülkemiz tarımına baktığımızda özellikle kırsal alanlarda uygulanan nadasa bırakma işleminin ekili alanlarımızı azalttığını gör-mekteyiz. Bizim ekili olmayan bir karış ara-zimiz dahi kalmamalıdır. Bu sebeple nadas alanlarında uygulanmak üzere bu projeyi ha-yata geçirdik. Tarım Bakanlığımızın des-teğiyle gerçekleştirdiğimiz bu projenin yanı sıra İl Özel İdaremizin tarımsal üretime ayır-dığı bütçeyi de yüksek oranlarda arttırıyoruz.
Proje kapsamında Gümüş-hacıköy ilçemiz hariç Merkez ve 5 ilçemizde 3 bin dekarlık bir alanda ekilecek bu tohumların bedeli yak-laşık 250 bin TL olup, bu rakamın %50’si Devletimizce karşılan-maktadır.
Bu noktada çiftçilerimizden isteğimiz bu tohumları en iyi şekilde değerlendirmeleri ve en yüksek verimi elde etmek için gayret göstermeleridir. Dağıtımını yapacağımız bu tohumların Amas-ya tarımına ve çiftçisine hayırlı olmasını diliyor, Amasya’mıza her alanda büyük yatırımlar yaparak, insanımızın yaşam standartlarını yükselten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükü-metimize ve bu projeyi hayata geçirmemiz için bizleri destekleyen Tarım ve Orman Ba-kanlığımıza teşekkür ediyorum.
”Konuşmaların ardından proje kap-samında temin edilen 36 ton nohut tohumu Vali Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri ta-rafından hak sahibi çiftçilere dağıtıldı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı