GündemSon Dakika

Vali MASATLI, Yapılan Proje Lansman Toplantısına Katıldı

Vali MASATLI, Yapılan Proje Lansman Toplantısına Katıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin Baş-kanlığında gerçekleşen Avrupa Birliği IPARD Programı kapsamında ‘15 İlin Hikayesi 81 İle Işık Tutacak’ sloganıyla düzenlenen ‘Yerel Eylem Grupları Lansman Toplantısına’ katıldı.
Video Konferans yoluyla yapılan top-lantıda ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaynakçı, AB Türkiye Dele-gasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pert-zinidou, programa dahil olan illerin Valileri, İlçe Kaymakamları ile diğer paydaşlar katıldı.
Programda ilk olarak programın içeriği hakkında bilgiler verilirken daha sonra sıra-sıyla AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yar-dımcısı Eleftheria Pertzinidou ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaynakçı birer konuşma yaptılar.
Toplantıda son konuşmayı yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli şunları kaydetti: “Türkiye son 19 yıldaki kalkınma vizyonuyla, tarımdan, sağlığa, ekonomiden teknolojiye kadar her alanda büyük başa-rılara imza atmıştır. Bu başarılarda tarım ve kırsaldaki kalkınma ilk sıralarda yer almak-tadır. Zaten ekonomik kalkınmanın temelini de tarım ve kırsal kalkınma oluşturmaktadır.
Ülkelerin tarımsal üretimde kendi kendine yetebilmesi ve kalkınmanın genel anlamda sağlanabilmesi için kırsal alan hayati önem taşımaktadır. Bu bakımdan, kırsal kalkınma alanına yapılacak her türlü yatırım ülkelerin kalkınmasını hızlandıracaktır.
Sayın Cumhurbaşkanımız da bu bilinçle kırsal kalkınma projelerine ayrı bir önem ver-mekte ve bizleri bu vizyonla çalışmaya teşvik etmektedir.
Biliyoruz ki kırsalın kalkınması, tarım ve gıda sektörünün kalkınması demektir. Tarım ve gıda sektörünün kalkınması da, eko-nominin ve bağlı olarak da ülkenin kalkın-ması demektir. Dolayısıyla tarımın, gıdanın, suyun ve ormanın olduğu Bakanlığımızda or-tak buluşma noktamızda kırsal kalkınma var-dır.
Bakanlık olarak, kırsal kalkınmanın etkin-liği ve sürdürülebilirliği için birçok milli prog-ram geliştirilmiştir.
Başta IPARD olmak üzere uluslararası programlarla işbirliği içerisinde nice başarılı projelere imza attık. Ülke nüfusumuzun yak-laşık yüzde 25’inin kırsalda yaşadığını bile-rek, kırsalda üretimi artıran, katma değer sağlayan ve istihdamı artırmayı hedefleyen çok sayıda desteği ve teşvik programını hayata geçirdik.
Bu kapsamda Genç Çiftçi, Kırsal Kal-kınmada Uzman Eller, ORKÖY ve IPARD hibeleri dâhil, bugüne kadar toplam 480 bin projeye, reel rakamlarla 27 Milyar Lira hibe desteği ödedik. Bu destekler sayesinde, kır-salda yaklaşık 50 Milyar Liralık yatırım yapıl-dı, 350 bin yeni istihdam oluşturuldu. Eko-nomik yatırımların süresini 2025 yılına kadar uzattık. 1 Mart itibariyle modern sulama sis-temlerine % 50 hibeli proje kabullerine baş-ladık. IPARD kırsal kalkın-ma destekleri ve ORKÖY kredileri de devam ediyor. IPARD-II 10. Çağrı ilanımızın başvuru sürelerini hayvancılık yatırımında 2 Nisan’a, gıda işleme ted-birini ise 9 Nisan’a kadar uzattık. 2022’ye kadar damızlık manda, da-mızlık küçükbaş yatırımı, kaz ve hindi yetiş-tiriciliği, ipek böcekçiliği ve arıcılık yatır-ımlarına %50 ile %100 oranında hibe sağla-yacağız. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesini de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
Kırsal kalkınmaya önemli bir katkı sağ-layan, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sayını 23’ten, 48’e çıkarmış bulun-maktayız. Kırsal kalkınmada, markalaşmaya ve coğrafi işaretli ürünlere de büyük önem veriyoruz. Son 19 yılda; Türkiye’de 688 ürünün coğrafi işareti tescil edildi. Şu anda da 701 ürünümüz tescil aşamasında bu-lunuyor. Üretici ve tüketiciyi buluşturdu-ğumuz Dijital Tarım Pazarında (DİTAP) yak-laşık 200 bin alıcı ve satıcı kayıtlıdır.
Bu pazarda şuana kadar 170 Milyon TL’lik işlem hacmine ulaşılmıştır. DİTAP’ın dijital-leşen dünyanın geleceğinde Türkiye tarımını çok daha iyi noktalara getireceğini, daha bü-yük fırsatlar ve daha büyük pazarlar sağ-layacağını düşünmekteyim.
Bakanlık bünyesinde kurulan Ulusal Kır-sal Kalkınma Ağına da önem vermekteyiz. Bu yapı ile kırsal nüfusun kendi birikim ve kay-naklarının farkına varması ve bunları hare-kete geçirmesini hedeflenmektedir.
Bu ağ ile küçük işletmeler ve çiftçiler için ortak başvuru modelleri geliştirilmesine yönelik projemizi hayata geçirdik.
Bunun yanında, yerel paydaşların kendi bölgelerinde kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejileri hazırlamaları ve uygula-malarını teşvik etmek amacıyla geliştirilen LEADER Yaklaşımına toplam 24 Milyon 400 Bin Avro bütçe ayrılmıştır. LEADER tedbiri kapsamında; üretim kapasitesini ve istih-damı artırmak, kırsal alanların yaşam kali-tesini artırmak ve kırsal nüfusu kırsal alanda tutabilmeyi hedeflemekteyiz.
LEADER tedbiriyle, yerelin ihtiyaçlarının yerel yönetimler tarafından karşılanması ile tüm tarafların katılım sağlaması teşvik edil-mektedir. Projenin ikinci aşama illerinden Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat’tan oluşan 15 ilimizde ‘Yeni Yerel Eyleme Grup-larına yönelik farkındalık oluşturma, kapa-site geliştirme ve Yerel Kalkınma Strateji-lerinin hazırlanması amacıyla, uzmanlarımız saha çalışmalarını yerel temsilcilerle beraber sürdürmektedir.
Daha önce Amasya, Ankara, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kas-tamonu, Manisa, Ordu, Samsun ve Şanlı-urfa’nın yer aldığı 12 ilimizde olduğu gibi;15 ilimizde de yeni Yerel Eylem Gruplarını kur-mayı, Yerel Kalkınma Stratejilerini hazırlat-mayı, kadınlarımızı ve gençlerimizi kırsal alanda daha etkin hale getirmeyi ve yerel kalkınmada rol almalarını sağlayarak girişim-cilik ruhunu ve kırsaldaki dinamikleri sürdü-rülebilir üretime yönlendirmeyi sağlıyor ve hedefliyoruz.
LEADER tedbirinin içinde bulunulan pandemi koşullarında Türkiye’nin kal-kınmasına ve gelişmesine destek vereceğini, kırsalın harekete geçmesiyle ortak çalışma ile birlikte proje üreterek önemli katma değer sağlayacağına da inanıyorum.” Dedi.
Bakan Pakdemirli’nin konuşmasının ar-dından konuyla ilgili değerlendirmelerde bu-lunan Vali Mustafa Masatlı, Sayın Cumhur-başkanımızın Ülkemizin kalkınması için, kır-sal kalkına projelerine ayrı bir önem verdiğini ifade ederek, bu projelerden biri olan ve Avrupa Birliğinin desteğiyle hayata geçirilen IPARD programı kapsamında yeni bir vizyonla oluşturulan proje içerisinde Amas-ya’nın da yer almasının İlimiz adına büyük önem arz ettiği belirtti.
Vali Masatlı ayrıca ‘15 İlin Hikayesi 81 İle Işık Tutacak’ sloganıyla lansmanı yapılan destek programının diğer illerimize de örnek teşkil edeceğini belirterek, böylesi önemli bir programa Amasya’yı dahil eden başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Tarım ve Or-man Bakanına ve bağlı birimlerine teşekkür etti.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı