Son Dakika

Vali Mustafa Bu Proje İle Ayçiçeği Ekim Alanlarımızı Önemli Ölçüde Arttırıyoruz

Vali Mustafa Bu Proje İle Ayçiçeği Ekim Alanlarımızı Önemli Ölçüde Arttırıyoruz

Amasya Valisi Mustafa Masatlı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Tarım ve Orman Ba-kanlığının desteği ve İl Özel İdaresinin işbir-liğiyle hazırlanan ‘Yağlık Ayçiçeği Üretimi Geliştirme Projesi’ kapsamında Ayçiçeği To-humu Dağıtım Töreni gerçekleştirildi.
Programda Tarım ve Orman Bakanlığı Bit-kisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Has-demir şu ifadelere yer verdi; 2020 yılı tüm dünya için,olduğu üzere zor bir yol oldu, ya-şanan pandemi sürecinde, alışık olma-dığımız görmediğimiz sıkıntılarla karşılaştık. Bir çok ülke sınırlarını tarım ürünleri ticare-tini kapattı tarım ürünlerine ticaret yasağı ge-tirdi. Tarım ve gıda ürünleri dış ticaretini sı-nırlandırdı bu ülkeler tedarik zincirinde bü-yük aksamalar yaşadılar. gıdaya erişimdeki sorunlar adeta tarım sektörünün önemini bir kez daha tüm insanlığa hatırlattı. Ham-dolsun! ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm tedbirleri başında alarak bu süreci başarıyla yürüttü ve yürütmeye de-vam ediyor. Dünya ülkelerinde gördüğümüz tank ve tüfekleriyle ürettiği teknolojik alet-leriyle övünen ülkeler ne yazık ki market raf-larını dolduramadılar. marketleri boş kaldı insanları gıdaya erişimde sorunlar yaşadı.
Anadolunun bir çok tarihi ilçelerinde top-rağı tohumla buluşturan ekmeye devam eden üretmeye devam eden Türk çiftçisi sa-yesinde ülkemiz bu sorunları yaşamadı. raf-larımızda ambarlarımızda dolu kaldı
Bu süreçte tarımsal üretimin kesintisiz devamını sağlamak üzere önemli stratejik kararlar alındı.
Gıda tedarik ve lojistik zincirinde doğru yönlendirme yaparak bu süreçte halkımızın ihtiyacı kesintisiz karşılandı tüm bu ilişme-lerin yanında çiftçilerimiz tarladan,ahırdan pandemi de aldığımız tedbirler gereği evlerimizde kalmak durumunda olduğumuz günlerde çiftçilerimiz ekmeye devam etti.
Bu konuda valilerimiz,İl özel idaremiz ge-rekli desteği vererek çiftçilerimizin sahaya erişmesine sağladılar. aynı zamanda tarım teşkilatı kesintisiz bir şekilde üretmeye de-vam eden çiftçimizin yanında olarak tarım sektörü son yılların ötesinde üstünde bir iler-leme kaydettik.
bu ilerlemenin sayesinde 2020 yılında ta-rım sektöründe % 4.8 büyüyen bir ülke olarak ülkemizin ekonomisine katkı sağladı.
Aynı zamanda tarımsal hasılatımız bir ön-ceki güne kadar%20 artarak 333 milyara ka-dar ulaştı ve böylece Türkiye tarımsal hası-lada olma özelliğini devam ettirdi.
Türkiye tarım ve gıda ürünleri ihracatında büyük bir gelişme göstermekte bizim hak-larımız 2020 yılında bir önceki yıla göre %5 artışta 7 bin dolara ulaşmış durumunda tür-kiye tarım ürünlerinde 5.5 milyar dolar ihra-cat fazlası vererek şuan tarım ve gıda sek-töründe net ihracatçı sözleşmesi olmak konumunun devam ettirmektir ve bunun ihracat potansiyelinin ile Türkiye buğday ihracatında dünya birincisi,makarna ihra-catında dünya ikincisi fındık,kuru kayısı, incir,ayva gibi ürünlerde hen ihracatında liderliğini devam ettirmek-tedir.
Son 2 yılında pandeminin en yoğun ol-duğu döneminde üretmeye devam ediyor
Tarımın çiftçilerimizin emeği ile 2020 yılı-nda bir önceki yıla göre 900 milyon ton daha fazla üreterek 126 milyon tonla cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaştık.2020yılında 6,5 ton mısır üretimi 280 bin tona ulaşan kuru fasul-yenin üretimiyle 1.2 milyon tona ulaşan serti-fikalı tohum üretimine tüm zamanların rekor üretimi gerçekleşti bitkisel ürün değeri de bir önceki yıla göre %24 oranında artmıştır.
Bu üretimlerin arkasında 2 önemli faktör öne çıkmakta birincisi üreticiye yatırımcılara verdiğimiz destekler ikincisi de Amasya gibi ülke tarımına örnek olacak bir ilde yerelde bu ilin ihtiyaçlarını üstünlüklerini ortaya koyan fırsatlarını belirleyen ilin kendi dinamiklerini oluşturduğu projelerde aynı zamanda bu üretimin gelişmesinde önemli katkılar sağ-lamıştır. Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise şunları kaydetti: “Amasya bulunduğu coğ-rafya itibariyle tarım ve hayvancılık faali-yetlerinin yoğun olarak yapıldığı ve tarımsal hasılası ülke ortalamasının üzerinde olan bir ilimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız lider-liğindeki hükümetlerimizin son 18 yılda tarım ve hayvancılık alanında yaptığı sayısız des-tek ve teşvikten Amasya’da payını almıştır. Ülkemiz genelinde şeker pancarı tohumu, kuru soğan, Amasya Elması olarak ünlenmiş Misket Elma, bamya ve salatalık gibi çeşitli ürünerin üretiminde ilk sıralarda yer almak-tayız.
Hayvancılık alanında ise kırmızı et üreti-minde piyasa belirleme gücüne sahip, ülke-mizin bilinen markalarına et tedarik eden ve özellikle Suluova ilçemizde yoğunlaşan bir faaliyet yürütülmektedir. Yine ülkemizin ilklerinden olan Suluova Tarımda Dayalı İhti-sas Besi Organize Sanayi Bölgesi de hay-vancılık alanında geldiğimiz noktanın en bü-yük göstergesidir.
Göreve geldiğimiz ilk günlerde Amasya ekonomisinin tarım, sanayi ve turizm ekse-ninde yoğunlaştığını görerek, bu sektörlerde öncelikli çalışmaları belirlemek adına Üst Kurullar oluşturduk.
Tarım Üst Kurulunda yer alan Tarım ve Or-man Müdürü, İl Özel İdaremiz ve DSİ Şube Müdürlüğümüzün yaptığı ortak çalışmayla ili-mizin tarım alanındaki önce-likli sorununun sulama oldu-ğunu gördük.
Tarımda söz sahibi ülkelere baktığımızda verimli bir tarım-sal sulama ağına sahip olduk-ların görmekteyiz.
Bizde sulama sorununa öncelik vererek ilk etapta, İl Özel İdaremizin sulama yatı-rımlarını 2021 yılında en az 4 kat arttırmayı hedefliyoruz.
Bu yıl yaptığımız çalış-malarla en az 2500 hektarlık bir alanı suya kavuşturmayı planlıyoruz.
2020 yılı sonbaharından itibaren yağış-ların oldukça düşük seyretmesi sebebiyle, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bunun bilinciyle İlimizde kuraklığa karşı atacağımız adımları belirledik. Bu adımların bir tanesi de sulama ihtiyacı az olan ayçiçeği ekimini teş-vik etmek ve desteklemektir.
Bu kapsamda Tarım ve Orman Ba-kanlığımızın destekleri ve İl Özel İdaremizin katkılarıyla ‘Yağlık Ayçiçeği Üretimi Geliş-tirme Projesini’ hayata geçiriyoruz. Bugün dağıtımını yaptığımız Ayçiçek tohumları Ha-mamözü ilçemiz hariç Merkez ve 5 ilçemizde 55 bin dekarlık bir alanda ekilecek ve bu sayede ayçiçeği ekim alanlarımız %37 ora-nında artacaktır. Projenin toplam bedeli ise yaklaşık 2.4 milyon TL olup, bu rakamın 1 milyon 850 bin TL’si Bakanlığımız ve İl Özel İdaremiz tarafından karşılanmıştır.
Mısır bitkisine göre daha az sulama ge-rektiren ayçiçeği Ülkemizin ihtiyaçları ve pa-zardaki hâkimiyeti göz önünde alındığında Amaya ekonomisine ve üreticisine önemli katkılar sağlayacaktır.
Dağıtımını yaptığımız bu tohumların Amasya tarımına ve çiftçisine hayırlı ol-masını diliyor, Amasya’mıza her alanda bü-yük yatırımlar yaparak, insanımızın yaşam standartlarını yükselten başta Sayın Cum-hurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize, bu proje özelinde Tarım ve Orman Bakan-lığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”ifadelere yer verildi
Konuşmaların ardından proje kapsa-mında temin edilen 2301 ünite yağlık ayçi-çeği tohumu Vali Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri tarafından hak sahibi çiftçilere da-ğıtıldı.
Programda ayrıca Tarım ve Orman Ba-kanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan, protokol üyeleri ve üreticiler yer aldı. Programda ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdür V. Hayrullah Göktekin pro-jenin detayları hakkında bilgiler aktardı.
Daha sonra konuşan Tarım ve Orman Ba-kanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir projenin Amasya’mıza hayırlı olmasını diledi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı