Son Dakika

Vali Mustafa MASATLI İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti

Vali Mustafa MASATLI İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti

İl Afet ve Acil Durum Ko-ordinasyon Kurulu Valimiz Mustafa Masatlı Baş-kanlığında toplandı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sekretar-yasında gerçekleşen top-lantıda ayrıca Garnizon Ko-mutanı Alb. Mehmet Atlı, Merzifon Kaymakamı Gür-kan Demirkale, Amasya Be-lediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ile İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Ko-mutanlığı başta olmak üze-re kurul üyesi kurumların il müdürleri ve ilgili sivil toplum kuruluşu tem-silcileri yer aldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Masatlı, Ülkemizin bulunduğu coğ-rafya itibariyle sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak şunları söy-ledi:“Bölgemiz binlerce yıldır doğal afet-lerle ilgili büyük sıkıntılar çekmiştir.
1999 yılında yaşadığımız Büyük Marmara Depremiyle Ülkemizin bu konudaki eksik-likleri de ortaya çıkmıştır.
O dönemde maalesef yapı stokumuz dep-reme dayanıklılık açısından iyi bir durumda değildi. Bu deprem neticesinde binlerce in-sanımızı kaybetmekle beraber, telafisi yıllar alacak ekonomik zarara da uğradık.
Bu acı tecrübenin ardından devletimiz doğal afetlere hazırlık bakımından büyük bir yapılanma ve mevzuat değişikliği gerçek-leştirdi.
Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde gerçekleştirdiği çalışmalarla bu alanda önemli mesafeler alındı. Bu geliş-melerin ardından deprem, sel ve çığ gibi doğal afetlere devletimizin gösterdiği reak-siyon ve afet sonrası yönetimi bu alanda ne denli gelişmeler kaydettiğimizin en açık gös-tergesidir. 2011 yılında Van’da gerçekleşen deprem sonrası devletimiz tüm birimleriyle kısa sürede duruma hakim olmuş ve çok kısa bir süre içerisinde Van ilimizin önemli bir bö-lümü yeniden inşa edilmiştir. Yine geç-tiğimiz yıl Elâzığ ilinde meydana gelen dep-remin ardından, tam bir yıl sonra geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız depremzede ailelere konutlarını teslim etmiştir. Yalnızca kendi ülkemize değil, komşu ülkelerimiz başta olmak üzere dün-yanın çeşitli yerlerinde yaşanan afetlere de geleneğimizin önemli bir parçası olan yar-dımlaşma duygusuyla hiçbir ayrım gözet-meksizin yardım etmekteyiz. Bu seviyeye gelmemizde elbette hükümetimizin yetişmiş insan gücüne, afet yönetimine ve sağlık sistemine yaptığı yatırımların büyük payı vardır. Afetlere müdahale anlamında araç gereç ve insan gücü bakımından her tür-lü imkana sahibiz. Ancak burada önemli olan sahip olduğumuz bu gücü senkronize bir şe-kilde yönetebilmektir.”
Vali Mustafa Masatlı’nın konuşmasının ar-dından ‘İlimizin Afetselliği, Barınma ve Top-lanma Alanları ile Afet Risklerinin Azaltıl-ması’ konularına ilişkin sunumlar yapıldı.
Sunumlardan sonra kurul gündeminde yer alan, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğ-rultusunda ‘Merzifon İlçemizde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Kurulmasına’ dair gündem maddesi görüşülerek karara bağ-landı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı