Son Dakika

Vali Mustafa MASATLI Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısına Başkanlık Etti

Vali Mustafa MASATLI Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısına Başkanlık Etti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı İlimiz ge-nelinde sunulan kamu hizmetleri ile kamu ya-tırımlarının genel değerlendirmesinin yapıl-dığı toplantıya başkanlık etti.
Toplantıda ayrıca Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları ile İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Mü-dürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Sosyal Yardım-laşma ve Dayanışma Vakfından İl Müdürleri yer aldı. Toplantıda İlimizin sağlık, eğitim, ta-rım, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, genel bütçe yatırımları, İl Özel İdaresi yatırım-ları, KÖYDES programı ve Kayma-kamlıklarımızca yürütülen diğer projelere ilişkin bilgilendirmeler yapılarak, görüş alış-verişinde bulunuldu.
Vali Mustafa Masatlı toplantıda yaptığı ko-nuşmada şunları kaydetti: “2021 yılı İçişleri Bakanlığımız tarafından ‘Afet Eğitim Yılı’ ola-rak ilan edilmiş ve afet eğitimi seferberliği başlatılmıştır. Bu kapsamda ilk etapta bazı kamu personeline, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerine uzaktan eğitim ve salon eğitimleri şeklinde ‘Afet Farkındalık Eğitimleri’ verilecek, bu eğiticilerin de Amasya nüfusunun en az %60’ına eğitim ver-meleri sağlanacaktır. Afet riskinin daima var olduğu ilimizde, afetleri yaşamın bir parçası olarak görmeli ve halkımızda farkındalık oluşturmalıyız.
Son açıklanan vaka haritasında İlimiz maalesef yüksek riskli iller arasına girdi. İçiş-leri Bakanlığımızda salgının etkilerini azalt-mak için ‘Dinamik Denetim Modelini’ hayata geçirdi. Bu model ile kamu kurumlarının yö-neticileri, belediyeler, meslek kuruluşları ve esnaf odalarını da denetim süreçlerine dahil ediyoruz. Son değerlendirmelerimiz sonu-cunda ilimizdeki vaka artışlarının önüne geç-mek için Amasya Hayvan Pazarını, bazı ilçe-lerimizdeki semt pazarlarını ve fitnes salon-larını geçici olarak kapatma kararı aldık. Bu-nun dışında hedef nüfusumuzu büyük bir oranda aşılayarak, Türkiye genelinde ilk sıra-larda yer aldık. Sağlık altyapısı anlamında ise hiçbir eksiğimiz bulunmamakta olup, gerek normal yatak, gerekse yoğun bakım yatak-larında doluluk oranlarımız oldukça düşük seviyelerdedir.
2 Mart tarihi itibariyle bazı sınıf seviye-lerinde haftada 2 gün olmak üzere eğitime başladık.Okullarımızda eği-timin sağlıklı bir şekilde yapılması için gerekli temizlik çalışmaları yapılarak, hijyenik bir or-tam oluşturuldu. Bundan sonrada okulları-mızda hijyen ve pandemi kurallarına uyul-ması için gerekli denetimler yapılacaktır.
Kültür ve turizm alanında ise Şubat ayı içerisinde Harşena Dağı ve Kral Kaya Mezar-larının Unesco Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesine girebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratlarının da katılımıyla ilk ha-zırlık toplantımızı gerçekleştirdik.
Unesco çalışmalarına bu anlamda büyük önem veriyoruz. Ayrıca Türkiye Turizm Tanı-tım ve Geliştirme Ajansı ile işbirliği içerisinde ilimizin tanıtım materyallerinin hazırlanması ve farklı turizm destinasyonları oluşturma ça-lışmalarımız da devam etmektedir.
Üzerinde durduğumuz ve önem ver-diğimiz bir diğer konu ise kooperatifçilik fa-aliyetleridir. Amasya ekonomisine ve özel-likle de kadınlarımızın ev ekonomilerine katkı sağlayacak üretim kooperatiflerini destek-liyor ve yenilerinin kurulmasına katkı sağlı-yoruz. Bu kapsamda tüm ilçelerimizde üretim altyapımıza entegre olabilecek nitelikte ko-operatifler oluşturmak için paydaş kurum-larla çalışılmaktadır. Yine AB Proje Ofisimiz tarafından ‘Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ka-dınların Kooperatifler Yoluyla Desteklemesi Projesi’ hazırlanmıştır.
Öksüz, yetim, engelli ve yaşlı birey-lerimize yönelik çalışmalarımızda devam et-mektedir. Bu bizlerin ve Kaymakam arkadaş-larımızın en temel görevidir. Sosyal devlet ol-ma ilkesi gereğince desteğe ihtiyaç duyan tüm kesimlerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalı-şacağız.
Bu yıl İl Özel İdaremizin sulama büt-çesinde önemli ölçüde artış sağlayarak, sula-nabilir tarım arazilerimizi arttırmayı hedef-liyoruz. Köy altyapılarını iyileştirmek ve içme suyu hatlarını revize etmek için de Özel İda-remiz gerekli çalışmaları yapacaktır. Köy-lerimizdeki sosyal ve kültürel donatılar ile KÖYDES yatırımlarına da aynı şekilde devam edilecektir.”
Vali Mustafa Masatlı’nın konuşmasının ar-dından İlçe Kaymakamları ve Kamu Ku-rumlarının İl Müdürlerince çeşitli konularda dile getirilen hususlar görüşülerek, ya-pılması planlanan öncelikli çalışmalar belir-lendi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı