Uncategorized

Vali Mustafa MASATLI Kobi İhracat Seferberliği Çevrimiçi Eğitimi Kapanış Programına Katıldı

Vali Mustafa MASATLI Kobi İhracat Seferberliği Çevrimiçi Eğitimi Kapanış Programına Katıldı

Vali Mustafa Masatlı Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbir-liği ile düzenlenen “Amasya Tim Kobi İhracat Seferberliği Çevrimiçi Eğitimi” kapanış prog-ramına katıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisinden Sadi Özdemir’in moderatörlüğünde, video konferans yoluyla gerçekleşen programda ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve eğitime katılan KOBİ temsilcileri yer aldı.
Programda ilk konuşmayı yapan Valimiz Mustafa Masatlı şunları kaydetti: “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız işbirliği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından organize edilen “Amasya Tim Kobi İhracat Seferberliği Çevrim İçi Eğitimi” kapanış programına hoş geldiniz. Yoğun katılım ile dün gerçekleştirilen “TİM KOBİ İhracat Seferberliği Çevrim İçi Eğitim” prog-ramının ilimizin gelişmesine olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum.
8500 yıldır pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ve Şehzadeler Şehri olarak da bilinen Amasya, tarihi boyunca Yeşilırmak Havzası’nın bereketli toprakları üzerinde geçmişi gele-ceğe taşıyan sayısız tarihi ve kültürel değeri bünyesinde barındırmıştır. Geçmişinde ev sahip-liği yaptığı uygarlıklardan günümüze taşıdığı çok önemli kültür zenginliklerinin bulunduğu şehrimiz, ülkemizin ve dünyanın sayılı müze kentlerinden birisidir.
Amasya günümüzde barındırdığı tarihi ve doğal güzellikleri ile yalnızca turizm şehri değil aynı zamanda tarım ve sanayi şehridir. Tarıma elverişli alanlarının büyüklüğü, iklim koşul-larının çeşitli tarımsal ürün üretimine olanak sağlaması, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin bu-lunması ve verimli ovalara sahip olması Amasya’mızın tarımdaki gücünü göstermektedir. Amasya ilimiz 254.960 ha tarım arazisi ile bitkisel üretim değeri açısından Türkiye 6.’sı, canlı hayvan değeri ile de Türkiye 14.’sü durumundadır. Amasya ayrıca Türkiye’de üretilen şeker pancarı tohumunda 5., Misket Elmada 3. ve salatalıkta ise 5. Sıradadır.
Amasya’da 4 adet Organize Sanayi Bölgesi ve 8 adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Tüm OSB’lerimizde doluluk oranı % 85’in üzerindedir. Yatırımcılarımıza OSB’lerimizde yeni yatırım alanları üretilmesi amacıyla şu an itibariyle OSB genişleme çalışmaları yürü-tülmektedir. Bunun yanı sıra ilimize yeni bir OSB kazandırmak adına da faaliyetlerimizi sür-dürmekteyiz. Amasya ili Taşova ilçesinde 90 ha alanda yeni bir OSB kurmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde çalışmalarımız devam etmektedir. Başkanlığımda yürütülen genişleme ve yeni OSB kurma çalışmalarının en kısa zamanda hayata geçirilmesi neticesinde ilimiz sanayisinin büyük bir ivme yakalayacağı kanaatindeyim.
Bu bağlamda, ilimiz Organize Sanayi Bölgelerinde 6.000 kişi istihdam ve Küçük Sanayi Si-telerinde de 1.500’ün üze-rinde iş yerinde yaklaşık 3.000 kişi istihdam edilmek-tedir.
İlimiz, üretim ve imalatta-ki başarısının yanı sıra ihra-cat ile ürettiğini yurt dışı pa-zarlara satabilmesinde ise gelişmeye açık bir potansi-yeli bulunmaktadır. Amasya Üniversitesi Sos-yal Bilim-ler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde nitelikli aka-demisyen kadrosuyla eği-tim faaliyetlerini sürdüren Dış Ticaret bölümü, sek-törde istihdam edilmek üze-re dış ticaret elemanı yetiştirmektedir. Amasya, sahip olduğu doğal taş rezervleri sayesinde adını yurtdışına duyurmayı başarmıştır. Geniş ürün gamı ve Organize Sanayi Bölgelerindeki modern işleme teknolojisine sahip firmaları ile Amasya, mermer ürünlerini 40’tan fazla ülkeye ihraç etmektedir. İlin ihracatında mermer, ankastre ve mutfak ürünleri önemli bir yer tut-maktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019 yılında ilimiz, 115 milyon dolar ih-racat ve 45milyon dolar ithalat gerçekleştirmiştir. Toplam dış ticaret hacmi ise yaklaşık 160 milyon dolardır. İlimizde, firmalarımızın gümrükleme işlemlerini çeşitli nedenlerden şehir dışında gerçekleştirmesi dış ticaret verilerimizin ve ihracat rakamlarımızın olduğundan daha az çıkmasına sebebiyet vermektedir.
Çağın talepleri doğrultusunda, tüketicilerin beklentisine uygun somut ürün ve hizmetlerin üretilerek ihracatımızın artırılması bölgemizde ve ilimizde bu konuda en üst standartta hizmet üretmek üzere, gerekli altyapı ve üstyapı yatırımlarının yapılmasını gerektirmektedir. Bu kap-samda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız bünyesinde Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı çer-çevesinde(Haberin Başı 1’den) (2020 yılında Katma Değerli Üretim Altyapısının geliştirilmesi Mali Destek Programına çıkılmıştır.
Programın amacı, Organize sanayi bölgelerinde sunulan hizmetlerin kalitesinin artırıl-ması, OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelerin kaynak verimliliklerinin yükseltilmesi ve böl-gemizdeki OSB’lerin yatırımcılar için cazibesinin artırılmasıdır. Program ile Organize Sanayi Bölgelerinin çevresel altyapısının iyileştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve Organize Sanayi Bölgelerimizde yaşanabilirliğinin artırılması hedeflenmiştir. Program başvuruları tamamlanmış olup, Organize Sanayi Bölgesi alanlarında uygulanacak projelere destek veri-lecektir.
Yatırımcılarımızdan gelen yer talepleri doğrultusunda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız teknik destek programı ile Taşova Organize Sanayi Bölgesi Bilgilendirme Raporu hazır-lanmıştır. Geçtiğimiz ay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkileri ile OSB yer seçim komis-yonumuz kurulmuştur. İlimizin 5. Organize Sanayi Bölgesi, Taşova Organize Sanayi Böl-gemizin kurulum işlemleri tüm hızıyla devam etmektedir.
Diğer önemli bir gelişme ise Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız bünyesinde kurulan TR83 Dış Ticaret Araştırma ve Destek Merkezi’dir. Merkezin amacı Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 bölgesinde faaliyet gösteren firmalara yönelik, merkez bün-yesinde bulunan dış ticaret veri tabanlarındaki potansiyel müşteri bilgisi gibi verilerin pay-laşılarak, ücretsiz bir şekilde hedef pazar analizi yapılmasıdır. Bu merkezin kurulması böl-gemizin ihracatının giderek artması ve dünya pazarından daha çok pay alması umut vaat edici bir gelişmedir.
Sonuç itibariyle; ilimizin değişimi, gelişimi ve kalkınması için yerel verilerden hareketle çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Böyle bir programın ilimizde ger-çekleştirilmesini çok önemli buluyor, emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”
Vali Mustafa Masatlı’nın ardından konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gül-le ise, Ülkemizin ihracat hedeflerine yeni rekorlarla yürüdüğünü söyleyerek, son 2 yılda 35677 yeni firmanın ihracat yapmaya başladığını ifade etti.
Amasya’nın son yıllarda başarılı bir ihracat artışı yaşadığını da vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, ilimizin son dönemde ABD, Avrupa ve Kuzey Afrika’ya gerçekleştirdiği ihracatla dikkat çektiğini belirtti.
İsmail Gülle ayrıca Vali Mustafa Masatlı ile Trakya bölgesinde 8 adet organize sanayi bölgesinin kuruluş aşamasında yer aldıklarını ifade ederek, ‘Sayın Mustafa Masatlı Valimiz gibi sanayi alanında önemli vizyona sahip bir idarecinin Amasya’da görev yapması büyük bir şanstır.” dedi. Toplantının sonunda Valimiz Mustafa Masatlı Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bu eğitim programının Amasya’da yapılmasından duyduğu mem-nuniyeti dile getirerek, TİM Başkanı İsmail Gülle’yi Amasya’ya davet etti.
Diğer önemli bir gelişme ise Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız bünyesinde kurulan TR83 Dış Ticaret Araştırma ve Destek Merkezi’dir. Merkezin amacı Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 bölgesinde faaliyet gösteren firmalara yönelik, merkez bünyesinde bulunan dış ticaret veri tabanlarındaki potansiyel müşteri bilgisi gibi verilerin paylaşılarak, ücretsiz bir şekilde hedef pazar analizi yapılmasıdır. Bu merkezin kurulması bölgemizin ihracatının giderek artması ve dünya pazarından daha çok pay alması umut vaat edici bir gelişmedir.
Sonuç itibariyle; ilimizin değişimi, gelişimi ve kalkınması için yerel verilerden hareketle çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Böyle bir programın ilimizde gerçek-leştirilmesini çok önemli buluyor, emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”
Vali Mustafa Masatlı’nın ardından konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise, Ülkemizin ihracat hedeflerine yeni rekorlarla yürüdüğünü söyleyerek, son 2 yılda 35677 yeni firmanın ihracat yapmaya başladığını ifade etti.
Amasya’nın son yıllarda başarılı bir ihracat artışı yaşadığını da vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, ilimizin son dönemde ABD, Avrupa ve Kuzey Afrika’ya gerçekleştirdiği ihracatla dikkat çektiğini belirtti. İsmail Gülle ayrıca Vali Mustafa Masatlı ile Trakya bölgesinde 8 adet organize sanayi bölgesinin kuruluş aşamasında yer aldıklarını ifade ederek, ‘Sayın Mustafa Masatlı Valimiz gibi sanayi alanında önemli vizyona sahip bir idarecinin Amasya’da görev yapması büyük bir şanstır.” dedi.
Toplantının sonunda Valimiz Mustafa Masatlı Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bu eğitim programının Amasya’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TİM Başkanı İsmail Gülle’yi Amasya’ya davet etti.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı