Son Dakika

VALİ Mustafa MASATLI: ‘Sanayi Altyapımızı Güçlendirerek, OSB’lerimizin Marka Değerini Arttırıyoruz’

VALİ Mustafa MASATLI: ‘Sanayi Altyapımızı Güçlendirerek, OSB’lerimizin Marka Değerini Arttırıyoruz’

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan, Amasya, Merzifon ve Suluova Karma OSB ile Suluova Besi OSB’nin Mali Destek Protokolü İmza Törenine katıldı.
Törende ayrıca Merzifon Kaymakamı Gürkan De-mirkale, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, OKA Genel Sekreteri İb-rahim Ethem Şahin ve ilgili OSB’lerin Yönetim Kurulu Üye-leri yer aldı.
Vali Mustafa Masatlı İmza Töreni öncesinde yaptığı ko-nuşmada şunları kaydetti: “Amasya’da sanayi sek-törünün gelişmesi adına önemli bir adım atıyoruz. 2020 yılı Eylül ayında OKA mali destek çağrısına çıkma hazırlığı ya-parken, yaptığımız öneriyle bu yıl bölgemizdeki sanayi alt-yapısının desteklenmesinin uygun olacağını ifade ettik. Yaptığımız öneri neticesinde OKA Yönetim Kurulu 2021 yılı Mali Destek Programında sanayiye odak-lanarak, katma değerli üretim altyapının desteklen-mesine karar verdi.
Bu süreçte ilimizde faaliyet göstren OSB’-lerimizden, mevcut altyapı ihtiyaçları doğrultusunda proje hazırlamalarını istedik. Yapılan değerlendirmeler neticesinde OKA’nın Katma Değerli Üretim Alt-yapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programına ili-mizden yapılan 4 proje başvurusu da kabul edilmiş ve 8,8 milyon TL yatırım için yaklaşık 6,5 milyon TL destek sağlanmasına karar verilmiştir.
Bugün ise söz konusu desteklerin aktarılması için gerekli imzaları atıyoruz.
Bu Mali Destek Programında en büyük payı ise Amasya almıştır.
OKA’ya üye dört ilin toplam nüfusunun %11 ili-mizde yaşamaktayken, mali destek programında aldı-ğımız pay ise %28’dir. Bu durum Amasya sa-nayisi için oldukça önemlidir. Bu aşamadan sonra OSB’lerimize düşen görev OKA’-nın sağladığı mali desteği israf etmeden, en ve-rimli şekilde kullanmak ve OSB’lerin altya-pısını iyileştirerek, marka değerlerini art-tırmaktır.
Ülkemizdeki üretimi, sanayiyi ve istihdamı her zaman destekleyen ve Ülkemizin geliş-mesi için bizlere hedefler gösteren başta Sa-yın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve bu topraklara de-ğer katan herkese teşekkür ediyorum.
Vali Mustafa Masatlı açılış konuşmasının ardından Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kap-samında İlimizde destek almaya hak kazanan projeler hakkında bilgiler verdi.
Valiliğin verdiği bilgilere göre; Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde Güvenli, Verimli ve Çevreci Bir Enerji Sistemine Dönüşüm Pro-jesi Amasya Merzifon Organize Sanayi Böl-gesi Müdürlüğü tarafından 12 ay süreli olarak uygulanacak “Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde Güvenli, Verimli ve Çevreci Bir Enerji Sistemine Dönüşüm” projesi ile OSB’ye OSOS ve enerji izleme ve uyarı sis-temi kurularak kurumsal kapasitesi artırılacak ve enerji ölçümlerinde zaman ve işgücü kaybı önlenecektir. Enerji izleme ve uyarı sistemi ile firmaların enerji takibi akıllı sistem ile yönetil-mesi sağlanacak, elektrik altyapısı yenilenecek ve OSB’nin Fiber optik altyapısı oluşturulacaktır.
Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Altyapısının Geliş-tirilmesi Projesi, Suluova Tarıma Dayalı İhti-sas Besi Organize Bölgesi Müdürlüğü tara-fından uygulanacak, projesi kapsamında OSB içerisindeki bozuk ve ulaşımı zorlaştıran yol temelinde iyileştirme yapılarak parkeli yol haline getirilecektir.
Suluova Organize Sanayi Bölgesi Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirmesi Pro-jesi ile; OSB içerisindeki 140 adet hasarlı ka-nalizasyon/rögar kapakları, yağmur suyu ba-caları, çemberler değiştirilip yenilenerek OSB içerisindeki araç trafiğine uygun hale ge-tirilecek, OSB içerisindeki ulaşımı zorlaştıran bozuk yol kilitli parkeli yol haline getirilecek, OSB’deki içme suyu deposunu besleyen su motorlarına otomasyon sistemi kurulacak ve 90kW’lık güneş enerji sistemi (GES) kurularak elektrik maliyeti düşü-rülecektir.
Amasya Organize Sanayi Bölgesi Katma Değerli Üretim Altyapılarının ve Yatırım Or-tamlarının Geliştirilmesi Projesi ile ise, mer-mer kırma-eleme tesisi ile zemin üstü elekt-ronik TIR kantarının kurulması, sıfır atık çöp konteynerleri alınması ve trafo binalarının yenilenmesi amaçlanmaktadır.
Vali Mustafa Masatlı’nın verdiği bilgilerin ardından Amasya, Merzifon ve Suluova Kar-ma OSB ile Suluova Besi OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanları ile OKA Genel Sekreteri İb-rahim Ethem Şahin tarafından Mali Destek Protokolleri imzalandı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.