Son Dakika

YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENSİN, AŞI YAYGINLAŞSIN, TÜM TEDBİRLER ALINSIN

Amasya Eğitim Sen Şube Yürütme Kurulu Şube Başkanı Mustafa Ölgün yaptığı açıklamada; Pandeminin ülkemizde de ya-yılmasının üzerinden geçen bir yılı aşkın süreye rağmen AKP ve MEB’in alınması gereken tedbirler konu-sunda eğitim emekçilerinin ve eğitim bileşenlerinin talep ve önerilerine kulaklarını tıkaması, 15 Şubat’ta köy okullarında, 2 Mart’ta diğer bütün bölgelerde başlayan yüz yüze eğitimin çok riskli bir sürece dönüşmesine yol açmıştır.”dedi
Bir yanda ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmen, enf-lasyon karşısında maaşları eriyen eğitim emekçileri varken, diğer yanda MEB için günlüğü 2 bin 160 liradan koruma araç-ları yeniden kiralanmaktadır. Demokratik hak arama ve basın açıklaması yapmanın önüne her tür engel çıkarılırken “lebalep kongrelerin yapıldığı ve her kongreden sonra o ilde vakaların patladığı bu dönemde, okullarımızdaki vaka artış-ları ne MEB’in ne de iktidarın umrundadır.
Tüm eğitim bileşenleri kaygıyla okula giderken ve hemen her gün bir yerlerde bir okul kapatılırken; öğrencilerimize, öğretmenlerimize, hizmetli ve memurlarımıza pozitif ya da te-maslı teşhisi konulurken; MEB her şeyin yolunda olduğu algısıyla, yüz yüze eğitime katılımın ne kadar yüksek oldu-ğunu açıklamaktadır. Birçok il ve bölge kırmızıya dönerken hiç rahatsızlık duymadan yapılan bu açıklamalar Bakanlığın duyarlılıktan ne denli uzak olduğunu ortaya koymaktadır.
Pandemi sürecinde eğitim politikalarını doğru yürüte-bilmek için demokratik mekanizmalar oluşturmak, sendi-kalarla, veli dernekleriyle, öğrencilerle iletişim halinde olmak ve yapılan önerileri ciddiyetle ele alarak planlamalara dâhil etmek olmazsa olmazdır. Ancak mevcut iktidarın otoriter ve anti-demokratik yaklaşımları sonucunda her karar tepeden alınmış ve ikide bir kararlar değiştirilerek, eğitim süreci için-den çıkılmaz bir hale sürüklenmiştir. Aşı ve diğer tüm ted-birler alınmadan yüz yüze eğitime başlanmamasına, tedbirler alındıkça hangi kademelerde başlanması gerektiğine, yazılı sınavların iptaline, sağlıklı ulaşımın sağlanmasına dair yapı-lan önerilerin hiçbiri iktidarın ve bakanlığın gündemine girmemiştir. Ortaya çıkan olumsuz tablonun sebebi bu otori-ter ve tek merkezci yaklaşımdır.
Yüz yüze eğitimin nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi için eğitim emekçileri, öğrenciler ve veliler açısından eğitim-öğ-retim ortamlarının sağlıklı ve güvenli olması gerekmektedir. Bu güven duygusu onların eğitim ortamlarındaki psikolojik ve duygusal yeterlilikleri için önemlidir. Salgının giderek yük-seldiği koşullarda eğitim emekçilerinin desteklenmesi gere-kirken, halen aşı planlamasında 2. aşamanın 7. sırasında gösterilmeleri ve bir türlü öne alınmamaları, hem eğitim emekçileri hem de tüm eğitim bileşenleri açısından çok ciddi riskler barındırmaktadır. Sendikamızın MEB’e yaptığı çağ-rılar, Sağlık Bakanlığı’na yaptığı başvurular olumlu sonuç-lanmamıştır.
MEB bu konuda harekete geçip Sağlık Bakanlığı ile ortak bir planlama yapıp kamuoyuna duyuracağına, kendisine baş-vuran eğitim emekçilerine “Sağlık Bakanlığı’na başvurun” demektedir.
Sağlıklı ve güvenli bir ortamda öğrencilerin eğitim hakkını ve tüm eğitim emekçi-lerinin çalışma hakkını önem-semeyen bir Bakanlık ve ikti-darla karşı karşıyayız.
Öyleyse yeniden hatır-latalım; 15 Şubat’tan 4 Nisan’a kadar toplam pozitif ve temaslı öğretmen sayısı 2558, öğrenci sayısı 3379, hizmetli-memur personel sayısı ise 246’dır. 15 Şubat-4 Nisan arasında eğitim alanında hayatını kaybeden-lerin sayısı 16’ya ulaşmıştır.
Bu rakamlar buzdağının sadece görünen yüzüdür. Sen-dikamıza ulaşan sınırlı bilgi-lerle ortaya çıkan bu tablo bile tehlikenin boyutunun ne düze-ye geldiğini gösterirken, elinde tüm veriler olan MEB ise ısrarla sayıları gizlemekte ve herhangi bir açıklama yap-maktadır.
Önü alınamaz bir şekilde vakalar ve hasta sayıları tüm Türkiye’de hızla yükselirken eğitim alanında hiçbir tedbir alınmaması, yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır. Yapılan çağrılara rağmen başta aşı olmak üzere önlemler noktasında bir hazırlık gözükmemektedir. Tüm toplumumuzun sağlığı tehdit altındayken, sağlık örgütleri ve bilim insanları, sağlık hizmetleri, belediye temizlik hizmetleri ve gıda satışı dışında, gelir güvenceli 28 günlük kapanmayı önermektedir. Her şey yolundaymış gibi hareket eden MEB’in yüz yüze eğitimin sağlıklı ve güvenli şekilde devamını sağlayacak bir gücünün ve iradesinin olmadığı açıkça ortaya çıkmıştır. “Eğitim, önlemler alınarak yüz yüze yapılmalıdır.” diyen bir sendika olarak, yüz yüze eğitimin ertelenmesini, aşılamaların hızlanmasını ve tüm tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Ölümle sonuçlanmasa dahi yaşı ilerlemiş veya bünyesi zayıf bireylerin vücutlarında kalıcı hasarlar bırakan Covid-19 salgınında, eğitim bileşenlerinin yaşamı ve sağlığı tehlikeye atılamaz ve bu riskli durum daha fazla sür-dürülemez.
Mevcut koşullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesi ve sıra-layacağımız tedbirler gecikmeksizin hayata geçirildikçe kademeli olarak yeniden başlaması hayati bir önem kazan-mıştır.Taleplerimiz:
•Eğitim emekçilerinin iki doz aşılanması süreci hızla ta-mamlanmalıdır.
•Eğitime ek bütçe oluşturulmalı, sağlıklı ve güvenli bir eği-tim için ihtiyaç duyulan kadro atamaları yapılmalıdır.
•Seyreltilmiş sınıf uygulamasını ortadan kaldıracak dü-zenlemeler yapılmamalıdır.
•Maske ve hijyen malzemeleri konusunda sürekli ek takviyelerin yapılacağı bir düzenleme mutlaka plan-lanmalıdır.
•Kalabalık okullarda, öğretmenler odası sayısının artırıl-ması konusunda çalışma yürütülmelidir.
•Kalabalık okullarda öğrenci ve öğretmen tuvalet sayıla-rının artırılması için çalışma yapılmalıdır.
•Okullarda bir sağlık görevlisine gereksinme bulunmak-tadır, bu ihtiyaca dönük çalışma yürütülmelidir.
•Okullarda uygulanması gereken tedbirleri düzenli olarak denetleyecek ve eksikliklerin giderilmesi için çalışma yürü-tecek görevlendirmeler yapılmalıdır.
•Eğitim bileşenlerinin sağlıklı ulaşımı için valilikler ve ye-rel yönetimlerle birlikte kapsamlı bir planlama hızla hayata geçirilmelidir.
•Alınan önlemlerin kapsamı genişledikçe okullarımız ka-demeli olarak açılmalı, yaşamın tüm alanları kademeli bir şekilde normalleşme kapsamına alınmalıdır.
Eğitim Sen olarak tüm eğitim emekçilerinin, öğrenci-lerimizin ve velilerimizin güven duygusu içinde yüz yüze eğitime devam edebilmeleri için aşı ve diğer tüm tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi yönünde çalışmalarımızı arttı-rarak devam ettireceğimizin bilinmesini istiyoruz. Eğitim bileşenlerinin en temel hakkı olan sağlıklı ve güvenli bir eği-tim ortamı için mücadele etmeye devam edeceğiz.-”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.